Libertas logo

LIBERTAS OBJAVLJUJE OPTUŽNICE SPECIJALNOG TUŽILAŠTVA PROTIV BIZNISMENA DUŠKA KNEŽEVIĆA, KOJE JE POTVRDIO VIŠI SUD U PODGORICI (4)

Kupovina karbona služila samo kao pokriće za transfer novca

News main

FOTO: Savo Prelević

Knežević

Autor

Radmila Grbić

23/05/2024

Podijeli vijest

InstagramInstagramInstagram

Libertas objavljuje tekst optužnice protiv predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića, Predraga Dašića, Zorana Nikolića, Brankice Bašović i Biljane Bašović, koja je, 5. jula 2019. godine, dostavljena Višem sudu u Podgorici, koji ju je, potom, i potvrdio.


Jedine izmjene koje je Libertas uradio je uklanjanje ličnih podataka optuženih.


CRNA GORA

SPECIJALNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO

Kt-S.br.189/18

Podgorica, 05.07.2019.godine

 

 

VIŠEM SUDU

PODGORICA

 

Na osnovu čl.44 st.2 tač.5, čl.290 st.2, čl.291 i čl.292 Zakonika o krivičnom postupku, podižem

 

OPTUŽNICU

 

Protiv:

 

1.    KNEŽEVIĆ DUŠKA, JMBG *****************, od oca Dositeja i majke Ljubice, rođen 30.05.1959. godine u mjestu Mojanovići, Opština  Podgorica, sa prebivalištem u Podgorici, Ul. ***************, neosuđivan, državljanin Crne Gore, u bjekstvu;

 

2.    DAŠIĆ PREDRAGA, JMBG ******************, zv.Peđa, od oca Radoša i majke Darinke, rođene Labović, rođen 07.11.1954. godine u Plavu, sa prebivalištem u Podgorici, Ul. *******************, državljanin Crne Gore, ekonomista, penzioner, neoženjen, bez djece, završio Ekonomski fakultet, srednjeg imovnog stanja, neosuđivan;

 

3.    NIKOLIĆ ZORANA, JMBG **************, od oca Vasilija i majke Katice, rođena Đurišić, rođen 05.02.1978. godine u Podgorici, sa prebivalištem u Podgorici, Ul. ******************, državljanin Crne Gore, diplomirani ekonomista, nezaposlen, oženjen, otac troje maloljetne djece, završio Ekonomski fakultet u Podgorici, srednjeg imovnog stanja, neosuđivan;

 

4.    BAŠOVIĆ BRANKICErođena Damjanović, JMBG ****************, od oca Branka i majke Mire, rođene Gere, rođena 30.11.1960. godine u Kotoru,  sa prebivalištem u Podgorici, Ul. ******************, državljanka Crne Gore, udata, majka troje punoljetne djece, pismena, završima Gimnaziju "Slobodan Škerović“, lošeg imovnog stanja, neosuđivana, bila u pritvoru po rješenju Višeg suda u Podgorici Kris.br.93/18 od 30.12.2018. godine u periodu od 28.12.2018. godine od 07,30 časova do 03.01.2019. godine do 11,15 časova;

5.    BAŠOVIĆ BILJANE, JMBG *******************, od oca Blaža i majke Brankice, rođene Damjanović, rođena 25.02.1983. godine u Podgorici, sa prebivalištem u Podgorici, Bulevar **********************, državljanka Crne Gore, komercijalni tehničar, nalazi se u vanbračnoj zajednici, majka troje maloljetne djece, završila Srednju ekonomsku školu "Mirko Vešović“ Podgorica, dobrog imovnog stanja, neosuđivana, lišena slobode dana 25.12.2018. godine u 17,40 časova i zadržana po rješenju Specijalnog državnog tužilaštva Kt-S.br.189/18 od 26.12.2018. godine do 28.12.2018. godine do 17,40 časova;

 

Zato što su:


I U toku 2008. godine, na teritoriji Crne Gore, okr. Knežević Duško organizovao kriminalnu organizaciju koja je djelovala do kraja 2017. godine, a koja je imala za cilj vršenje krivičnih djela za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora od četiri godine ili teža kazna, radi sticanja nezakonite dobiti i moći, čiji pripadnici su postali u decembru 2008. godine okrivljeni Dašić Predrag, Bašović Brankica, Bašović Biljana, kao i Đurđić Đorđe - svjedok saradnik, a u septembru 2011. godine okr.Nikolić Zoran, pri čemu su uračunljivi, svjesni svoga djela, htjeli njegovo izvršenje i znali da je njihovo djelo protivpravo, koja kriminalna organizacija za cilj ima vršenje neodređenog broja teških krivičnih djela zloupotreba ovlašćenja u privredi iz čl.276 Krivičnog zakonika CG, pri čemu je svaki član kriminalne organizacije imao unaprijed određeni zadatak i ulogu, a djelovanje kriminalne organizacije je planirano na duže vrijeme i zasnovano na primjeni određenih pravila unutrašnje kontrole i discipline članova, pri čemu su u djelovanju kriminalne organizacije korišćene privredne i poslovne strukture, pa je tako okr. Knežević Duško sačinio kriminalni plan da formira pravna lica na teritoriji Crne Gore, čiji su osnivači povezana pravna lica i poslovne banke – akcionarska društva, koje u ta pravna lica ulažu novčana sredstva, koja će biti korišćena na nezakonit način, tako što će se putem ugovora o kreditu, oročenih namjenskih depozita, zajma i kupoprodaje akcija, kao i bez stvarnog osnova, ta novčana sredstava nezakonito transferisati drugim povezanim pravnim licima, čiji je on osnivač i vlasnik,  pri čemu je za sebe odredio ulogu da donosi odluke o pravnim poslovima koji treba da se realizuju kao i o načinu njihove realizacije daje uputstva članovima kriminalne organizacije o radnjama koje u vezi navedenih pravnih poslova treba da preduzmu, te vrbovao članove kriminalne organizacije, lično ili preko drugih članova, pa su pripadnici kriminalne organizacije, radi realizacije kriminalnog plana, prihvatili i to: okr.Dašić Predrag i Nikolić Zoran da prenose odluke i uputstva organizatora kriminalne organizacije okr.Knežević Duška drugim članovima kriminalne organizacije u vezi realizacije pravnih poslova pravnih lica čiji je vlasnik organizator i drugih pravnih lica i da zaključuju ugovore o kreditu i ugovore o depozitu, okr.Bašović Biljana da obavlja funkciju izvršnog direktora u pravnim licima u kojima je za tu funkciju odredi organizator i u tom svojstvu zaključuje ugovore o kreditu, ugovore o zajmu, ugovore o oročenom namjenskom depozitu i fiktivne ugovore o kupovini karbon-kredita sa drugim članovima kriminalne organizacije, kao odgovornim licima u povezanim pravnim licima, te po nalozima i uputstvima organizatora, kao ovlašćeno lice raspolaže i transferiše novčana sredstva pravnih lica u kojima vrši funkciju izvršnog direktora, okr.Bašović Brankica da kao izvršni direktor pravnih lica čiji je osnivač organizator okr.Knežević Duško podnosi zahtjeve i zaključuje ugovore o kreditu kod poslovnih banaka, sačinjava i zaključuje ugovore o zajmu, sačinjava i priprema dokumentaciju u vezi realizacije poslova pravnih lica čiji je osnivač organizator i drugih povezanih pravnih lica, te istu predaje drugim članovima kriminalne organizacije, radi realizacije pravnih poslova o kojima je odluku donio organizator, Đurđić Đorđe da obavlja poslove ovlašćenog zastupnika u pravnim licima čiji je vlasnik organizator i u tom svojstvu zaključuje fiktivne ugovore o kupovini karbon-kredita sa drugim članovima kriminalne organizacije kao odgovornim licima u povezanim pravnim licima, te kao ovlašćeno lice, po uputstvima i nalozima organizatora, raspolaže i transferiše novčana sredstva povezanih pravnih lica, pa su tako radi realizacije kriminalnog plana:


U periodu od decembra 2008. godine do kraja 2017. godine, u Podgorici, okrivljeni Knežević Duško, Dašić Predrag, Nikolić Zoran, Bašović Brankica kao i Đurđić Đorđe umišljajno podstrekli okr.Bašović Biljanu da kao odgovorno lice – izvršni direktor privrednog društva "Global Carbon“ DOO Podgorica, čiji osnivač je Invest banka Montenegro AD Podgorica, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za druga pravna lica, novčana sredstva navedenog privrednog društva, sa kojima raspolaže koristi protivno njihovoj namjeni i grubo povrijedi ovlašćenja u pogledu upravljanja, raspolaganja i korišćenja imovinom tog privrednog društva, pri čemu su uračunljivi, svjesni svog djela, htjeli njegovo izvršenje i znali da je njihovo djelo protivpravno, na način što su:  


1.    U decembru 2008. godine, okr.Knežević Duško, donio odluku da se novčana sredstva u iznosu od 1.000.000,00 € koja se nalaze na računu pravnog lica "Global Carbon“ DOO Podgorica kod IBM banke i potiču od osnivačkog uloga, uplaćenog od strane osnivača IBM banke AD Podgorica, prenesu na račun nerezidentnog pravnog lica "Mega Gulf Investments Holdings Limited“, kod Atlas banke u Moskvi u svrhu zatvaranja kredita koje to pravno lice ima kod Atlas banke u Moskvi, a čiji je rok otplate istekao, te da će kao osnov za navedeni transfer novčanih sredstava služiti ugovor o navodnoj kupoprodaji karbon kredita, koji se neće desiti, zaključen između navedenih pravnih lica, koju odluku uputstva i naloge za realizaciju navedenog pravnog posla je prenio Đurđić Đorđu i predao mu primjerak ugovora, pa je Đurđić Đorđe radi realizacije kriminalnog plana navedena uputstva i naloge prenio okr.Bašović Brankici, a ona okr.Bašović Biljani, na koji način su naveli okr.Bašović Biljanu i kod iste izazvali odluku da realizuje odluku, data uputstva i naloge okr.Knežević Duška, tako što je suprotno čl.5 Statuta pravnog lica "Global Carbon“ DOO Podgorica kojim je propisana kao osnovna djelatnost tog pravnog lica – ostalo finansijsko posredovanje, te suprotno čl.17 st.1 tač. 3 i st.2 Statuta i čl.35 st.2 tač.4b Zakona o privrednim društvima, dana 22.12.2008. godine, bez odluke osnivača i obezbjeđenja vraćanja novčanih sredstava, sa Đurđić Đorđem, kao izvršnim direktorom pravnog lica "Mega Gulf Investments Holdings Limited“, zaključila ugovor br.18/08, koji je Đurđić Đorđe prethodno dobio od okr.Knežević Duška,  kojim je ugovoreno da će „Mega Gulf Investments Holdings Limited“ u ime i za račun "Global Carbon“ navodno kupiti karbon kredite, koji ugovor je služio kao osnov za realizaciju navedene novčane transakcije, a zatim nalogom za prenos koji je ispunila okr.Bašović Brankica, a ona ovjerila potpisom, izvršila prenos novčanih sredstava u iznosu od 1.000.000,00 € sa računa "Global Carbon“ DOO Podgorica na račun "Mega Gulf Investments Holdings Limited“ kod Atlas banke AD Podgorica, koja novčana sredstva potiču iz osnivačkog uloga, da bi zatim Đurđić Đorđe ta novčana sredstva u iznosu od 1.000.000,00 € prenio na račun navedenog pravnog lica u Atlas banci u Moskvi, koji novčanim sredstvima je vraćen kredit navedenog pravnog lica, da bi zatim okr.Bašović Biljana postupajući po daljim uputstvima i nalozima okr.Knežević Duška, a dobijenim preko okr.Bašović Brankice i Đurđić Đorđa dana 02.03.2009. godine sa Đurđić Đorđem, kao izvršnim direktorom navedenog pravnog lica, zaključila sporazum o raskidu ugovora br.38/09 kojim je kao rok za vraćanje novčanih sredstava -navodno datog avansa, ugovoren rok od pet godina, a zatim zaključenjem Aneksa I sporazuma od 01.03.2014. godine produžen na još tri godine, a sve u cilju da se prikrije nezakoniti prenos novčanih sredstava, koja nijesu vraćena pravnom licu "Global Carbon“ DOO Podgorica do dana podnošenja krivične prijave, niti je nakon isteka produženja roka vraćanja kredita okr.Bašović Biljana preduzela radnje u cilju utuženja navedenog pravnog lica radi vraćanja datog avansa, na koji način su pravnom licu "Mega Gulf Investments Holdings Limited“ pribavili imovinsku korist u iznosu od 1.000.000,00 € na štetu pravnog lica "Global Carbon“ DOO Podgorica;


2.    U decembru 2008. godine, okr.Knežević Duško, radi realizacije kriminalnog plana donio odluku da IBM banka odobri kredit pravnom licu "Global Carbon“ D.O.O. Podgorica u iznosu od 500.000,00€, da će sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita biti depozit "Global Carbon“ D.O.O. Podgorica u iznosu od 500.000,00€, koji će se bez odluke osnivača IBM banke, dati iz osnivačkog uloga tog pravnog lica koji je uplatila IBM banka pravnom licu "Global Carbon“,  kao i o  svim elementima ugovora i depozita, koju odluku je prenio okr. Dašić Predragu, izvršnom direktoru IBM banke dajući mu prednja uputstva i naloge u vezi realizacije navedenog pravnog posla, pa je okr. Dašić Predrag navedena uputstva i naloge prenio okr. Bašović Brankici a ona okr. Bašović Biljani, na koji način su naveli okr. Bašović Biljanu i kod iste izazvali odluku da realizuje odluku, data uputstva i naloge okr. Knežević Duška, tako što je, suprotno čl.5 Statuta pravnog lica "Global Carbon“ D.O.O. Podgorica kojim je propisana kao osnovna djelatnost tog pravnog lica – ostalo finansijsko posredovanje, te suprotno čl.17 st.1 tač.3 i st.2 Statuta i čl.35 st.2 tač.4b Zakona o privrednim društvima  bez odluke osnivača i ekonomske opravdanosti, zaključila sa okr.Dašić Predragom, kao izvršnim direktorom IBM banke, ugovor o oročenom namjenskom depozitu br.545000000001083022/8 kojim "Global Carbon“ DOO Podgorica deponuje iznos od 500.000,00 € iz sredstava osnivačkog uloga, kao sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita tog pravnog lica u iznosu od 500.000,00 € po ugovoru o kreditu br.5450000001082634/8 od 09.12.2008. godine, koji kredit je navedeno pravno lice vratilo banci iz sredstava redovnog poslovanja dana 20.07.2009. godine, da bi se zatim navedeni depozit u iznosu od 500.000,00€ koristio tako što su:


a) u avgustu 2009.godine, okr. Knežević Duško donio odluku da IBM banka odobri pravnom licu "Fin Invest“ DOO Podgorica, čiji je on osnivač, kredit u iznosu od 200.000,00€ i pravnom licu "Atlas Grupa“ D.O.O. Podgdorica, čiji je on osnivač, kredit u iznosu od 300.000,00€, da će sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita biti depozit "Global Carbon“ D.O.O. Podgorica u iznosu od 500.000,00€, koji će se, bez odluke osnivača IBM banke, obezbijediti iz osnivačkog uloga i da će se krediti vratiti iz tih sredstava, kao i o svim elementima  ugovora i depozita koju odluku je prenio okr. Dašić Predragu, izvršnom direktoru IBM banke dajući mu prednja uputstva i naloge u vezi realizacije navedenog pravnog posla, pa je okr. Dašić Predrag navedena uputstva i naloge prenio okr. Bašović Brankici a ona okr. Bašović Biljani, na koji način su naveli okr. Bašović Biljanu i kod iste izazvali odluku da realizuje odluku, data uputstva i naloge okr. Knežević Duška, tako što je, suprotno čl.5 Statuta pravnog lica "Global Carbon“ DOO Podgorica kojim je propisana kao osnovna djelatnost tog pravnog lica – ostalo finansijsko posredovanje, te suprotno čl.17 st.1 tač.3 i st.2 Statuta i čl.35 st.2 tač. 4b Zakona o privrednim društvima  bez odluke osnivača i ekonomske opravdanosti, dana 26.08.2009. godine sa okr.Dašić Predragom, kao izvršnim direktorom IBM banke zaključila Aneks IV ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.545000000001083022/8 kojim je izmijenjen član 1 osnovnog ugovora na način što će novčana sredstva u iznosu od 200.000,00 € služiti kao sredstvo obezbjeđenja urednog vraćanja kredita odobrenog pravnom licu "Fin Invest“ DOO Podgorica u iznosu od 200.000,00 € po osnovu ugovora o kreditu br.545000000001124926/09 od 26.08.2009. godine, koji je kao izvršni direktor pravnog lica "Fin Invest“ DOO Podgorica zaključila okrivljena Bašović Brankica, sa okr.Dašić Predragom, kao izvršnim direktorom navedene banke, te novčana sredstva u iznosu od 300.000,00 € služiti kao sredstvo obezbjeđenja urednog vraćanja kredita odobrenog pravnom licu "Atlas Grupa“ DOO Podgorica u iznosu od 300.000,00 € po osnovu ugovora o kreditu br.545000000001126090/09 od 28.08.2009. godine koji je sa izvršnim direktorom navedenog preduzeća Radojević Filipom, kojem je uputstva dala okr.Bašović Brankica, zaključio okr.Dašić Predrag, koji aneks ugovora o depozitu je okr.Bašović Brankica predala na potpis okr.Bašović Biljani, koja je potpisala navedeni aneks ugovora o oročenom namjenskom depozitu, pa je novčanim sredstvima oročenog depozita dana 27.05.2014. godine otplaćen kredit "Fin Invest“ DOO Podgorica u iznosu od 200.000,00 €, a dana 01.10.2014.godine otplaćen dio kredita "Atlas Grupa“ DOO Podgorica u iznosu od 90.000,00 €, koju dokumantaciju je za pravno lice "Global Carbon“ DOO Podgorica pripremala okr.Bašović Brankica, na koji način su pribavili imovinsku korist pravnom licu "Fin Invest“ DOO Podgorica i "Atlas Grupa“ DOO Podgorica u ukupnom iznosu od 290.000,00 €, na štetu pravnog lica "Global Carbon“ DOO Podgorica;


b) u februaru 2011. godine, okr.Knežević Duško, radi realizacije kriminalnog plana donio odluku da pravno lice "Global Carbon“, iz sredstava osnivačkog uloga, bez odluke osnivača i obezbjeđenja vraćanja zajma, da zajam u iznosu od 200.000,00 € pravnom licu "Fin Invest“ DOO Podgorica, sa rokom vraćanja zajma od 12 mjeseci, te da se zajam neće vratiti, koju odluku je prenio okr. Dašić Predragu, dajući mu prednja uputstva i naloge u vezi realizacije navedenog pravnog posla, pa je okr. Dašić Predrag navedena uputstva i naloge prenio okr. Bašović Brankici a ona okr. Bašović Biljani, na koji način su naveli okr.Bašović Biljanu i kod iste izazvali odluku da realizuje odluku, data uputstva i naloge okr.Knežević Duška, tako što je, suprotno čl.5 i čl.17 st.1 tač.3 i st.2 Statuta pravnog lica "Global Carbon“ D.O.O. Podgorica i čl.35 st. 2 tač. 4b Zakona o privrednim društvima  bez odluke osnivača i obezbjeđenja vraćanja zajma, dana 25.02.2011. godine zaključila ugovor o zajmu br.08/11 sa okrivljenom Bašović Brankicom kao izvršnim direktorom pravnog lica "Fin Invest“ DOO, kojem pravnom licu su na ime zajma prenijeta novčana sredstva u iznosu od 200.000,00 €, koju dokumantaciju je za pravno lice "Global Carbon“ DOO Podgorica pripremala okr.Bašović Brankica, koja novčana sredstva nisu vraćena u ugovorenom roku, ni do dana podnošenja prijave, niti je okr. Bašović Biljana kao izvršni direktor pravnog lica "Global Carbon“ DOO Podgorica, a upravo prema uputstvima okr. Knežević Duška, preduzela bilo koju radnju prema pravnom licu "Fin Invest“ DOO Podgorica za vraćanje novčanih sredstava zajma, na koji način su pravnom licu "Fin Invest“ DOO Podgorica pribavili imovinsku korist u iznosu od 200.000,00 €, na štetu pravnog lica "Global Carbon“ DOO Podgorica;


3. U januaru 2009. godine, okr.Knežević Duško, radi realizacije kriminalnog plana donio odluku da IBM banka odobri kredit pravnom licu "Global Carbon“ D.O.O. Podgorica u iznosu od 500.000,00€, da će sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita biti depozit "Global Carbon“ D.O.O. Podgorica u iznosu od 500.000,00€, koji će se bez odluke osnivača IBM banke, dati iz osnivačkog uloga tog pravnog lica koji je uplatila IBM banka pravnom licu "Global Carbon“,  kao i o  svim elementima ugovora i depozita, koju odluku je prenio okr. Dašić Predragu, izvršnom direktoru IBM banke dajući mu prednja uputstva i naloge u vezi realizacije navedenog pravnog posla, pa je okr. Dašić Predrag navedena uputstva i naloge prenio okr.Bašović Brankici a ona okr.Bašović Biljani, na koji način su naveli okr. Bašović Biljanu i kod iste izazvali odluku da realizuje odluku, data uputstva i naloge okr. Knežević Duška, tako što je, suprotno čl.5 Statuta pravnog lica "Global Carbon“ D.O.O. Podgorica kojim je propisana kao osnovna djelatnost tog pravnog lica – ostalo finansijsko posredovanje, te suprotno čl. 17 st.1 tač. 3 i st.2 Statuta i čl. 35 st. 2 tač. 4b Zakona o privrednim društvima  bez odluke osnivača i ekonomske opravdanosti, zaključila sa okr.Dašić Predragom, kao izvršnim direktorom IBM banke, ugovor o oročenom namjenskom depozitu br.545000000001089618/09 kojim "Global Carbon“ DOO Podgorica deponuje iznos od 500.000,00 € iz sredstava osnivačkog uloga, kao sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita tog pravnog lica u iznosu od 500.000,00 € po ugovoru o kratkoročnom deviznom kreditu br.545000000001089715/09 od 09.01.2009.godine, koji kredit je navedeno pravno lice vratilo banci iz sredstava redovnog poslovanja dana 15.06.2009.godine, da bi se zatim navedeni depozit u iznosu od 500.000,00€ koristio na način što su:


a) u decembru 2009. godine, okr. Knežević Duško donio odluku da IBM banka odobri pravnom licu "Fin Invest“ D.O.O. Podgorica, čiji je on osnivač, kredit u iznosu od 150.000,00€, da će sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita biti depozit "Global Carbon“ D.O.O. Podgorica u iznosu od 150.000,00€, koji će se, bez odluke osnivača IBM banke, obezbijediti iz osnivačkog uloga i da će se kredit vratiti iz tih sredstava, kao i o svim elementima  ugovora i depozita koju odluku je prenio okr. Dašić Predragu, izvršnom direktoru IBM banke dajući mu prednja uputstva i naloge u vezi realizacije navedenog pravnog posla, pa je okr. Dašić Predrag navedena uputstva i naloge prenio okr. Bašović Brankici a ona okr. Bašović Biljani, na koji način su naveli okr. Bašović Biljanu i kod iste izazvali odluku da realizuje odluku, data uputstva i naloge okr. Knežević Duška, tako što je, suprotno čl.5 Statuta pravnog lica „Global Carbon“ D.O.O. Podgorica kojim je propisana kao osnovna djelatnost tog pravnog lica – ostalo finansijsko posredovanje, te suprotno čl.17 st.1 tač.3 i st.2 Statuta pravnog lica "Global Carbon“ i čl. 35 st. 2 tač. 4b Zakona o privrednim društvima  bez odluke osnivača i ekonomske opravdanosti, dana 10.12.2009.godine sa okr.Dašić Predragom, kao izvršnim direktorom IBM banke zaključila Aneks V ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.545000000001089618/09 kojim je izmijenjen član 1 osnovnog ugovora na način što će novčana sredstva u iznosu od 150.000,00 € služiti kao sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita odobrenog pravnom licu "Fin Invest“ DOO Podgorica u iznosu od 150.000,00 € po osnovu ugovora o kreditu br.545000000001156257/09 od 10.12.2009. godine, koji je kao izvršni direktor pravnog lica "Fin Invest“ DOO Podgorica zaključila okrivljena Bašović Brankica, sa okr.Dašić Predragom, kao izvršnim direktorom navedene banke, koji aneks ugovora o depozitu je okr.Bašović Brankica predala na potpis okr.Bašović Biljani, koja je potpisala navedeni aneks ugovora o oročenom namjenskom depozitu, kojim novčanim sredstvima oročenog depozita je dana 11.06.2014. godine otplaćen kredit "Fin Invest“ DOO Podgorica u iznosu od 150.000,00€, koju dokumentaciju je za pravno lice "Global Carbon“ DOO Podgorica pripremala okr.Bašović Brankica, na koji način su pravnom licu "Fin Invest“ DOO Podgorica pribavili imovinsku korist u iznosu od 150.000,00 €, na štetu pravnog lica "Global Carbon“ DOO Podgorica;


b) u februaru 2010. godine, okr.Knežević Duško donio odluku da dio depozita "Global Carbon“ DOO Podgorica u iznosu od 60.000,00€,  a koji je obezbijeđen iz osnivačkog uloga, bez odluke osnivača IBM banke, bude sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita odobrenog pravnom licu "RT Mimoza“ DOO Herceg Novi, koje je u jednom dijelu u vlasništvu "Fin Invest“ DOO Podgorica, čiji je vlasnik okr. Knežević Duško, u iznosu od 160.000,00€, koji je tom pravnom licu IBM banka AD Podgorica prethodno odobrila i da će se dio kredita vratiti iz tih sredstava, kao i o svim elementima ugovora o depozitu, koju odluku je prenio okr. Dašić Predragu, izvršnom direktoru IBM banke dajući mu prednja uputstva i naloge u vezi realizacije navedenog pravnog posla, pa je okr. Dašić Predrag navedena uputstva i naloge prenio okr.Bašović Brankici a ona okr.Bašović Biljani, na koji način su naveli okr. Bašović Biljanu i kod iste izazvali odluku da realizuje odluku, data uputstva i naloge okr.Knežević Duška, tako što je, postupajući po navedenim uputstvima i nalozima, suprotno čl.5 i čl.17 st.1 tač. 3 i st.2 Statuta pravnog lica "Global Carbon“ i čl.35 st.2 tač. 4b Zakona o privrednim društvima  bez odluke osnivača i ekonomske opravdanosti, dana 25.02.2010. godine sa okr.Dašić Predragom, kao izvršnim direktorom IBM banke zaključila Aneks VI ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.545000000001089618/09 kojim je izmijenjen član 2 osnovnog ugovora na način što će novčana sredstva u iznosu od 60.000,00 € služiti kao sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita odobrenog pravnom licu “RT Mimoza“ DOO Herceg Novi u iznosu od 160.000,00 € po osnovu ugovora o kreditu br.54500000000818697 od 12.03.2007. godine, koji aneks ugovora o depozitu je okr.Bašović Brankica predala na potpis okr.Bašović Biljani, koja je potpisala navedeni aneks ugovora o oročenom namjenskom depozitu, kojim novčanim sredstvima oročenog depozita je dana 25.02.2015. godine vraćen dio kredita "RT Mimoza“ DOO Herceg Novi u iznosu od 60.000,00€, koju dokumentaciju je za pravno lice "Global Carbon“ DOO Podgorica pripremala okr.Bašović Brankica, na koji način su pravnom licu "RT Mimoza“ DOO Herceg Novi pribavili imovinsku korist u iznosu od 60.000,00 €, na štetu pravnog lica "Global Carbon“ DOO Podgorica;


c) u septembru 2011. godine, okr. Knežević Duško donio odluku da IBM banka odobri pravnom licu "RTV Atlas“ DOO Podgorica, čiji je on osnivač, kredit u iznosu od 110.000,00€, da će sredstvo obezbjeđenja vraćanja jednog dijela kredita biti depozit "Global Carbon“ DOO Podgorica u iznosu od 40.000,00€, koji će se, bez odluke osnivača IBM banke, obezbijediti iz osnivačkog uloga i da će se dio kredita vratiti iz tih sredstava, kao i o svim elementima ugovora i depozita, koju odluku je prenio okr.Nikolić Zoranu, glavnom izvršnom direktoru IBM banke, dajući mu prednja uputstva i naloge u vezi realizacije navedenog pravnog posla, pa je okr.Nikolić Zoran navedena uputstva i naloge prenio okr. Bašović Brankici, a ona okr. Bašović Biljani, na koji način su naveli okr. Bašović Biljanu i kod iste izazvali odluku da realizuje odluku, data uputstva i naloge okr. Knežević Duška, tako što je, suprotno čl.5 Statuta pravnog lica "Global Carbon“ DOO Podgorica kojim je propisana kao osnovna djelatnost tog pravnog lica – ostalo finansijsko posredovanje, te suprotno čl. 17 st.1 tač. 3 i st.2 Statuta i čl. 35 st. 2 tač. 4b Zakona o privrednim društvima  bez odluke osnivača i ekonomske opravdanosti, dana 30.09.2011. godine, sa okrivljenima Nikolić Zoranom, kao glavnim izvršnim direktorima IBM banke, zaključila Aneks X ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.545000000001089618/09 kojim je ugovoreno da će novčana sredstva u iznosu od 60.000,00 € služiti kao sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita odobrenog pravnom licu "RTV Atlas“ DOO Podgorica u iznosu od 110.000,00 € po osnovu ugovora o kreditu br.545000000001287013/11 od 30.09.2011. godine, koji je kao izvršni direktor pravnog lica "RTV Atlas“ DOO Podgorica, zaključila Obradović Tatjana sa  okr.Nikolić Zoranom, kao glavnim izvršnim direktorom navedene banke, koji aneks ugovora o depozitu je okr.Bašović Brankica predala na potpis okr.Bašović Biljani, koja je potpisala navedeni aneks ugovora o oročenom namjenskom depozitu, kojim novčanim sredstvima oročenog depozita je dana 25.02.2015. godine otplaćen dio kredita "RTV Atlas“ DOO Podgorica u iznosu od 40.000,00€, koju dokumentaciju je za pravno lice "Global Carbon“ DOO Podgorica pripremala okr.Bašović Brankica, na koji način su pravnom licu "RTV Atlas“ DOO Podgorica, pribavili imovinsku korist u iznosu od 40.000,00 €, na štetu pravnog lica "Global Carbon“ DOO Podgorica;


d) u septembru 2009. godine okr. Knežević Duško donio donio odluku da novčana sredstva u iznosu od 250.000,00€ koja potiču iz osnivačkog uloga pravnog lica "Global Carbon“ DOO Podgorica, bez odluke osnivača IBM banke, budu kao depozit - sredstvo obezbjeđenja vraćanja jednog dijela kredita  odobrenog pravnom licu "Atlas sistem“ DOO Beograd, čiji je on vlasnik, u iznosu od 1.366.000,00€, koji je tom pravnom licu Atlas banka odobrila u julu 2009. godine i da će se dio kredita vratiti iz tih sredstava, kao i o svim elementima depozita, koju odluku, uputstva i naloge u vezi realizacije navedenog pravnog posla, je preko Zečević Dijane, službenika Atlas banke prenio  okr. Bašović Brankici, a ona okr. Bašović Biljani, na koji način su naveli okr. Bašović Biljanu i kod iste izazvali odluku da realizuje odluku, data uputstva i naloge okr.Knežević Duška, tako što je, postupajući po navedenim uputstvima i nalozima, suprotno čl.5 Statuta pravnog lica "Global Carbon“ DOO Podgorica kojim je propisana kao osnovna djelatnost tog pravnog lica – ostalo finansijsko posredovanje, te suprotno čl.17 st.1 tač.3 i st.2 Statuta i čl. 35 st. 2 tač. 4b Zakona o privrednim društvima,  bez odluke osnivača i ekonomske opravdanosti, dana 30.09.2009. godine sa izvršnim direktorom Atlasmont banke zaključila ugovor o oročenom namjenskom depozitu br.505110000000025969/09 kojim "Global Carbon“ DOO Podgorica deponuje iznos od 250.000,00€, iz sredstava osnivačkog uloga, kao sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita pravnog lica "Atlas sistem“ DOO Beograd u iznosu od 1.366.000,00€ po ugovoru o kratkoročnom deviznom kreditu br.505000000001170124357/09 od 21.07.2009. godine, koji ugovor o depozitu je okr.Bašović Brankica predala na potpis okr.Bašović Biljani, koja je potpisala navedeni aneks ugovora o oročenom namjenskom depozitu, kojim novčanim sredstvima oročenog depozita je vraćen dio kredita "Atlas sistem“ D.O.O. Beograd, i to dana 10.03.2011. godine iznos od 55.577,34€ i dana 07.12.2011. godine iznos od 194.422,66€, koju dokumentaciju je za pravno lice "Global Carbon“ DOO Podgorica pripremala okr.Bašović Brankica, na koji način su pravnom licu "Atlas sistem“ DOO Beograd, pribavili imovinsku korist u iznosu od 250.000,00 €, na štetu pravnog lica "Global Carbon“ DOO Podgorica;


pa su na štetu pravnog lica "Global Carbon“ DOO Podgorica pravnim licima "Fin Invest“ DOO Podgorica, "Atlas Grupa“ DOO Podgorica, "RTV Atlas“ DOO Podgorica, "RT Mimoza“ DOO Herceg Novi, "Atlas Sistem“ DOO Beograd i "Mega Gulf Investments Holdings Limited“ pribavili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 1.942.000,00 €,


čime su: 

- okr.Knežević Duško izvršio produženo krivično djelo zloupotreba ovlašćenja u privredi putem podstrekavanja iz čl.276 st.2 u vezi st.1 tač.3 i 4 u vezi čl.24 i čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore, koje krivično djelo je izvršio na organizovan način, radnjama opisanim pod st.I tač.1, tač.2 a i b i tač.3 a, b, c i d;

- okr.Dašić Predrag izvršio produženo krivično djelo zloupotreba ovlašćenja u privredi putem podstrekavanja iz čl.276 st.2 u vezi st.1 tač.3 i 4 u vezi čl.24 i čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore, koje krivično djelo je izvršio na organizovan način, radnjama opisanim pod st.I tač.2 a i b i tač.3 a i b;

- okr.Nikolić Zoran izvršio krivično djelo zloupotreba ovlašćenja u privredi putem podstrekavanja iz čl.276 st.1 tač.3 i 4 u vezi čl.24 Krivičnog zakonika Crne Gore, koje krivično djelo je izvršio na organizovan način, radnjama opisanim pod st.I tač.3 c;

- okr.Bašović Biljana produženo krivično djelo zloupotreba ovlašćenja u privredi iz čl.276 st.2 u vezi st.1 tač.3 i 4 u vezi čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore, koje krivično djelo je izvršeno na organizovan način, radnjama opisanim pod st.I tač.1, tač.2 a i b i tač.3 a, b, c i d;

- okr.Bašović Brankica izvršila produženo krivično djelo zloupotreba ovlašćenja u privredi putem podstrekavanja iz čl.276 st.2 u vezi st.1 tač.3 i 4 u vezi čl.24 i čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore, koje krivično djelo je izvršio na organizovan način radnjama opisanim pod st.I tač.1, tač.2 a i b i tač.3 a, b, c i d;

 

PREDLAŽEM

 

I Na osnovu čl.324 st.3 Zakonika o krivičnom postupku, da se okr.Knežević Dušku, sudi u odsustvu.

 

II Da se pred tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim zakaže i održi glavni javni pretres:

 

Na koji da se pozovu:

1. Specijalni državni tužilac;

2. Okrivljeni:

- Knežević Duško, iz Podgorice, selo ***************,

- Dašić Predrag, iz Podgorice, Ul. **********************,

- Nikolić Zoran, iz Podgorice, Ul. *****************,

- Bašović Brankica, iz Podgorice, Ul. ****************************,

- Bašović Biljana, iz Podgorice, Bulevar *******************************,

3. Rakočević Milan, ovlašćeni predstavnik oštećenog "Global Carbon“ DOO Podgorica, čiji je osnivač IBM banka AD Podgorica u stečaju;

4.Svjedoci:

- svjedok saradnik Đurđić Đorđe, iz Podgorice, Ul. ***********************,

- Laban Jelena, iz Podgorice, Ul. ****************************************,

- Radojević Filip, iz Podgorice, Ul. ********************,

- Zečević Dijana, iz Podgorice, Ul. *******************,

- Obradović Tatjana, iz Podgorice, Ul. ************************,

- Banjević Mihailo, iz Podgorice, Bulevar ******************,

- Tomašević Krsto, iz Herceg Novog, Šetalište ****************

 

III Da se u dokaznom postupku pročita i izvrši uvid u:

 

- dopis IBM banke br.024072 od 24.12.2018. godine;

- izvještaj Centralne banke CG br.“P“ 03-166-1/2018 od 14.11.2018. godine o kontroli IBM banke AD Podgorica;

- zapisnik sa 46 sjednice Upravnog odbora IBM banke od 26.11.2008. godine;

- informacija stručne službe IBM banke upućena Upravnom odboru IBM banke  AD Podgorica od 26.11.2018. godine;

- odluka o osnivanju "Global Carbon“ DOO Podgorica br.04-3154/3 od 26.11. 2008.godine i odluka o osnivanju istog društva od novembra 2008. godine;

- odluka o imenovanju vd izvršnog direktora i vd zamjenika izvršnog direktora preduzeća "Global Carbon“ od 26.11.2008. godine;

- odluka o imenovanju izvršnog direktora DOO "Global Carbon“ br.1272/09 od 08.12.2009. godine;

- statut "Global Carbon“ DOO Podgorica od novembra 2008. godine;

- ugovor o otvaranju i vođenju računa DOO "Global Carbon“ od 09.12.2008. godine sa kartonom deponovanih potpisa;

- ugovor o otvaranju i vođenju deviznog računa DOO "Global Carbon“ od 08.12.2008. godine sa ovlašćenjem Atlas Mont banke AD Podgorica od 08.12.2008. godine;

- punomoćje IBM banke AD Podgorica br.02-3231 od 08.12.2008. godine;

- zahtjev za otvaranje računa "Global Carbon“ br.11/08 od 17.12.2008. godine kod IBM banke AD Podgorica;

- ugovor o otvaranju i vođenju deviznog računa DOO "Global Carbon“  kod IBM banke od 08.12.2008. godine;

- ugovor o otvaranju i vođenju računa DOO "Global Carbon“  kod IBM banke od 08.12.2008. godine;

- ovlašćenje IBM banke AD Podgorica od 08.12.2008. godine dato Biljani Bašović i Đorđu Đurđiću;

- ugovor o brokerskom poslovanju od 17.12.2008. godine zaključen između IBM banke AD Podgorica i "Global Carbon“ DOO Podgorica;

- contract br.18/08 od 23.12.2008. godine sa prevodom;

- ugovor br.18/18 od 23.12.2008. godine;

- ovlašćenje od 22.12.2008. godine dato Đurđić Đorđu od strane "Mega Gulf Investments Holding Limited“;

sporazum br.38/09 od 02.03.2009. godine;

- aneks I sporazuma br.10/14 od 01.03.2014. godine;

- ugovor o zajmu od 25.02.2011. godine zaključen između DOO "Global Carbon“ i DOO "Fin Invest“;

- ugovor o poslovanoj saradnji od 08.12.2008. godine zaključen između IBM banke AD Podgorica i DOO "Global Carbon“;

- analitička kartica "Global Carbon“ DOO Podgorica za period od 08.12.2008. do 19.12.2008. godine kod IBM banke AD Podgorica;

Kreditni dosije br.545000000001124926/09 („Fin Invest“ DOO Podgorica), a posebno:

- zahtjev za odobrenje kratkoročnog kredita "Fin Invest“ DOO br.503/09 od 26.08.2009. godine;

- ugovor o kreditu br.545000000001124926/09 (zaveden kod IBM banke br.11-2037/2) od 26.08.2009. godine;

- kreditni nalog na 110.000,00 € od 26.08.2009. godine;

- plan otplate kredita br. 45000000001124926 od 26.08.2009. godine;

- aneks IV ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.02-2042 od 31.08.2009. godine;

- odluka odbora direktora IBM banke br.04-2040/2 od 26.08.2009. godine;

- dopis glavnog izvršnog direktora odboru direktora IBM banke od 26.08.2009. godine;

- aneks I ugovora o kreditu br.11-3170/2 od 31.12.2009. godine;

- aneks II ugovora o kreditu br.11-2431/2 od 30.09.2010. godine;

- aneks III ugovora o kreditu br.11-2335/2 od 30.09.2011. godine;

- aneks IV ugovora o kreditu br.11-3137/2 od 26.09.2012. godine;

- aneks V ugovora o kreditu br.11-3892/2 od 01.10.2013. godine;

- knjižna obavijest br.3678/2 od 27.05.2014.godine sa original nalogom za prenos od 27.05.2014.godine na iznos od 200.000,00 €;

Kreditni dosije br.545000000001126090 („Atlas grupa“ DOO Podgorica), a posebno:

- zahtjev za odobravanje plasmana pravnim licima br.11-02/2067 od 28.08.2009. godine;

- kreditna analiza komitenta „Atlas grupa“ DOO od 26.08.2009. godine;

- knjižna obavijest IBM banke br.11934/2 od 01.10.2014. godine, sa original nalogom za prenos od 01.10.2014. godine na iznos od 90.000,00 €;

- ugovor o kreditu br.545000000001126090 od 28.08.2009. godine;

- aneks IV ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.545000000001083022/08-4 od 26.08.2009. godine;

- aneks VII ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.545000000001083022/08-4 od 25.02.2011. godine;

- odluku odbora direktora IBM banke br.04-2050/13 od 28.08.2009. godine;

- plan otplate kredita po partiji br.545000000001126090 od 01.10.2012. godine;

- kreditni nalog za prenos 300.000,00 € sa računa IBM banke na račun "Atlas grupe“ DOO;

- dopis glavnog izvršnog direktora IBM banke odboru direktora IBM banke od 28.08.2009. godine;

- izvod iz Regulatornog kredinog registra CBCG od 28.08.2009 .godine;

- aneks I ugovora o kreditu br.11-3182/2 od 31.12.2009. godine;

- aneks II ugovora o kreditu br.11-2430/2 od 30.09.2010. godine;

- aneks III ugovora o kreditu br.11-2334/2 od 30.09.2011. godine;

- aneks VII ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.11-470/2 od 25.02.2011. godine;

- aneks IV ugovora o kreditu br.11-3221/2 od 28.09.2012. godine;

- aneks V ugovora o kreditu br.11-3893/2 od 01.10.2013. godine;

- aneks VI ugovora o kreditu br.11-11011/2 od 01.10.2014. godine;

Kreditni dosije br.545000000001156257/09 („Fin Invest“ DOO Podgorica), a posebno:

- ugovor o kreditu br.545000000001156257/09 od 10.12.2009. godine;

- kreditni nalog na 150.000,00 € od 10.12.2009. godine;

- plan otplate kredita br.545000000001156257 od 09.12.2009. godine;

- aneks V ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.11-3082 od 09.12.2009. godine;

- odluka odbora direktora IBM banke br.04-3081/6 od 09.12.2009. godine;

- dopis glavnog izvršnog direktora odboru direktora IBM banke od 09.12.2009. godine;

- zahtjev za odobrenje plasmana pravnim licima br.11-02/3071 od 09.12.2009. godine;

- aneks I ugovora o kreditu br.11-2269/2 od 10.09.2010. godine;

- aneks II ugovora o kreditu br.11-1441/2 od 10.06.2011. godine;

- aneks III ugovora o kreditu br.11-1935/2 od 11.06.2012. godine;

- aneks IV ugovora o kreditu br.11-2086/2 od 11.06.2013. godine;

- kreditna analiza komitenta „Fin Invest“ od decembra 2009. godine;

- knjižna obavijest IBM banke br.4450/2 od 11.06.2014. godine, sa original nalogom za prenos od 11.06.2014. godine na iznos od 150.000,00 €;

Kreditni dosije br.545000000001287013 („RTV Atlas“ DOO Podgorica), a posebno:

- ugovor o kreditu br.545000000001287013 od 30.09.2011. godine;

- odluku odbora direktora IBM banke br.2680/6 od 30.09.2011. godine;

- dopis glavnog izvršnog direktora IBM banke odboru direktora IBM banke od 30.09.2011. godine;

- zahtjev za odobravanje plasmana pravnim licima br.1102/2713 od 30.09.2011. godine;

- kreditni nalog za prenos 110.000,00 € sa računa IBM banke na račun RTV Atlas od 31.03.2010. godine;

- aneks I ugovora o kreditu br.729/2 od 01.04.2013. godine;

- aneks II ugovora o kreditu br.1775/2 od 31.03.2014. godine;

- aneks III ugovora o kreditu br.1971/2 od 02.03.2015. godine;

- aneks X ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.2714 od 30.09.2011. godine;

- knjižna obavijest IBM banke br.1964 od 25.02.2015. godine, sa original nalogom za prenos od 25.02.2015. godine na iznos od 40.000,00 €;

Kreditni dosije br.06-628/07 ("RT Mimoza“ DOO Herceg Novi), a posebno:

- ugovor o kratkoročnom kreditu br.06-628/07 od 12.03.2007. godine;

- aneks VI ugovora o oročenom namjesnkom depozitu br.11-510 od 25.02.2010. godine;

- aneks VII ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.11-837 od 31.03.2010. godine;

- knjižna obavijest IBM banke br.1905 od 25.02.2015. godine, sa original nalogom za prenos od 25.02. 2015.godine na iznos od 60.000,00 €;

Kreditni dosije br.5051100000000124357/09 ("Atlas sistem“ DOO Beograd), a posebno:

- ugovor o kratkoročnom deviznom kreditu br. 505110000000124357/09  (Atlas Mont banka br.01-33504) od 21.07.2009. godine);

- odluka odbora direktora br.01-2-3134/2 od 30.06.2009. godine;

- plan otplate kredita od 21.07.2009. godine;

- zahtjev za odobrenje kratkoročnog kredita pravnim licima br.07-2-3503 od 21.07.2009. godine;

- aneks I ugovora o kratkoročnom deviznom kreditu br.01-3-4715 od 06.10.2009. godine;

- ugovor o oročenom namjenskom depozitu br.09-1-4633 od 30.09.2009. godine;

- odluka odbora direktora br.01-2-4627/2 od 30.09.2009. godine;

- aneks II ugovora o kratkoročnom deviznom kreditu br.01-3-1439/2 od 18.03.2010. godine;

- aneks III ugovora o kratkoročnom deviznom kreditu br.01-3-1686 od 30.03.2010. godine;

- aneks IV ugovora o kratkoročnom deviznom kreditu br.01-3-6073 od 10.11.2010. godine;

- aneks V ugovora o kratkoročnom deviznom kreditu br.01-3-1948 od 07.04.2011. godine;

- aneks VI o kratkoročnom deviznom kreditu br.01-3-7088 od 22.12.2011. godine;

- aneks VII ugovora o kratkoročnom deviznom kreditu br.01-3-3494 od 03.07.2012. godine;

- knjižna obavijest Atlas banke br.07-1-6772/2 od 08.12.2011. godine;

Kretidni dosije br.505000000001082634 ("Global Carbon“ DOO)

- ugovor o kreditu br.1102-3258/2 od 09.12.2008. godine;

- ugovor o oročenom namjenskom depozitu br.11-02-3258/3 od 09.12.2008. godine;

- odluka Komiteta za upravljanje kreditnim rizikom IBM br.3258 od 09.12.2008. godine

- zahtjev za odobrenje plasmana pravnim licima IBM branke br.11-02-3258 od 09.12.2008. godine;

- aneks I ugovora o kreditu br.11-7/2 od 12.01.2009. godine;

- plan otplate kredita od 12.01.2009. godine;

- odluka Komiteta za upravljanje kreditnim rizikom IBM br.7/9 od 08.01.2009. godine;

- dopis IBM banke  od 08.01.2009. godine;

- aneks I ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.02-7/3 od 12.01.2009. godine;

- zahtjev "Global Carbona“ br.02/9 od 12.01.2009. godine za produženje kredita;

- aneks II ugovor o kreditu br.11-437/2 od 09.03.2009. godine;

- aneks II o oročenom namjenskom depozitu br.02-437/3 od 09.03.2009. godine;

- dopis IBM banke od 09.03.2009. godine;

- plan otplate od 09.03.2009. godine;

- odluka Odbora direktora IBM banke br.04-446/7 od 11.03.2009. godine;

- zahtjev „"Global Carbona“ br.40/09 od 09.03.2009. godine za produženje oplate roka kredita;

- aneks III ugovora o  kreditu br.11-1286/2 od 08.06.2009. godine,

- aneks III ugovor o oročenom namjenskom depozitu br.11-1286/3 od 08.06.2009. godine;

- dopis IBM banke od 08.06.2009. godine;

- plan otplate;

- zahtjev "Global Carbon“ br.86/09 od 07.06.2009. godine za produženje roka otplate kredita;

- kreditna analiza komitenta "Global Carbon“ Podgorica od 09.03.2009. godine;

- mjenica serije AA 0524528;

- bjanko mjenično ovlašćenje "Global Carbon“ br.05/08 od 09.12.2018.godine;

- dva bjanko ovlašćenja "Global Carbon“ br.04/08 od 09.12.2008. godine,

- potvrda o registraciji "Global Carbon“ i obavještenje o razvrstavanju "Global Carbon“;

Kreditni dosije br.545000000001089715 ("Global Carbon“ DOO Podogrica)

- ugovor o kreditu br.02-3od 09.01.2009. godine;

- zahtjev za kredit IBM br.020-3 od 05.01.2009. godine;

- odluka Komiteta za upravljanje kreditnim rizikom IBM br.02/6 od 09.01.2009. godine;

- tri bjanko mjenično ovlašćenje "Global Carbon“ br.10-01/3-3 od 09.01.2009. godine;

- ugovor o oročenom depozitu br.02-3/2 od 09.01.2009. godine;

- obavještenje IBM banke broj 10-01/19 od 12.01.2009. godine;

- plan otplate kredita od 09.01.2009. godine;

- aneks I ugovora o kreditu br.02-441 od 09.03.2009. godine;

- aneks I ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.02-441/2 od 09.03.2009. godine;

- zahtjev "Global Carbona“ br.42/09 od 09.03.2009. godine za produženje kredita;

- dopis "Global Carbona" br.54/09 od 16.03.2009. godine;

- dopis IBM banke od 09.03.2009. godine;

- plan otplate od 09.03.2009. godine;

- odluka Odbora direktora IBM banke br.04-446/6 od 11.03.2009. godine;

- aneks II ugovora o  kreditu br.11-1285 od 08.06.2009. godine,

- aneks II ugovor o oročenom namjenskom depozitu br.11-1285 od 08.06.2009. godine;

- zahtjev "Global Carbon“ br.85/09 od 02.06.2009. godine za produženje roka otplate kredita;

- plan otplate;

- kreditna analiza komitenta "Global Carbon“ Podgorica od januara 2009. godine;

- mjenica serije AA 0542404;

- nalog za prenos IBM na iznos 500.000,00 eura bez datuma;

- potvrda o registraciji "Global Carbon“

Depozitni dosije br.545000000001085447088 ("Global Carbon“ DOO)

- ugovor o oročenom depozitu br.02-3328/2 od 17.12.2008. godine;

- plan otplate depozita od 16.12.2008. godine;

- zahtjev za oročenje sredstava "Global Carbona“ br.09/08 od 16.12.2008. godine;

Depozitni dosije br.545000000001089618/09 ("Global Carbon“ DOO)

- knjižna obavijest IBM banke br.1905 od 25.02.2015. godine;

- nalog za prenos IBM banke od 25.02.2015. godine na iznos od 100.000,00 €;

- nalog za prenos IBM banke od 11.06.2014. godine na iznos od 150.000,00 €;

- zapisnik o primopredaji depozitnog dosijeao br.02-3733/14 od 01.12.2017. godine;

- knjižna obavijest IBM banke br.4450 od 06.06.2014. godine;

- analitička kartica "Global Carbona“ od 20.12.2018. godine;

- ugovor o oročenom namjenskom depozitu br.02-3/2 od 09.01.2009. godine;

- aneks I ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.02-441/2 od 09.03.2009. godine;

- aneks II ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.11-1285/3 od 06.06.2009. godine;

- aneks III ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.02-2183 od 08.09.2009. godine;

- aneks ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.2435 od 30.09.2009. godine;

- aneks V ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.11-3082 od 09.12.2009. godine;

- aneks VI ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.11-510 od 25.02.2010. godine;

- aneks VII ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.11-857 od 31.03.2010. godine;

- aneks VIII ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.11-7275 od 10.09.2010. godine;

- aneks IV ugovora oročenom namjenskom depozitu br.11-1664 od 10.06.2011. godine;

- aneks X ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.11-2714 od 30.09.2011. godine;

- aneks XI ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.19-36/11 od 11.06.2012. godine;

- aneks XII ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.2333 od 11.06.2013. godine;

- aneks XIII ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.11-441/2 od 11.06.2014. godine;

- zahtjev "Global Carbona“ za razročenje sredstava br.112/9 od 01.10.2009. godine;

- kopija naloga za prenos od 30.09.2009. godine na iznos 250.000,00 €;

- knjižna obavijest br.4450/2 od 11.06.2014. godine;

- knjižna obavijest br.1095 od 25.02.2015. godine;

- knjižna obavijest br.1964 od 25.02.2015. godine;

- nalog za prenos IBM banka od 11.06.2014. godine;

Depozitni dosije br.54500000000103022 ("Global Carbon“ DOO)

- ugovor o oročenom namjenskom depozitu br.11-02-3258/3 od 09.12.2008. godine;

- aneks I ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.02-7/3 od 12.01.2009. godine;

- aneks II ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.02-437/3 od 09.03.2009. godine;

- aneks III ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.11-1286/3 od 08.06.2009. godine;

- aneks IV ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.02-2042 od 31.08.2009. godine;

- aneks V ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.11-3207 od 22.11.2009. godine;

- aneks VI ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.11-2429 od 30.09.2010. godine;

- aneks VII ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.11-470/2 od 25.02.2011. godine;

- aneks VIII ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.11-2712 od 30.09.2011. godine;

- aneks XI ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.11-3182 od 26.09.2012. godine;

- aneks X ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.11-4012 od 01.10.2013. godine;

- aneks XI ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.19-3682 od 27.05.2014. godine;

- zahtjev „Global Carbona“ za razročenje sredstava br.09/11 od 25.02.2011. godine;

- knjižna obavijest br.11934/2 od 01.10.2014. godine;

- knjižna obavijest br.3678/2 od 27.05.2014. godine;

- knjižna obavijest br.1964 od 25.02.2015. godine;

- ugovor o oročenom namjenskom deviznom depozitu br.505110000000022798/09 od 14.04.2009. godine;

- aneks I ugovora o oročenom namjenskom deviznom depozitu br.505110000000022798/09 od 07.05.2009. godine;

- ugovor o oročenom namjenskom deviznom depozitu br.505110000000025969/09 od 30.09.2009. godine;

- aneks I ugovora o oročenom namjenskom deviznom depozitu br.505110000000025969/09 od 18.03.2010. godine;

- aneks II ugovora o oročenom namjenskom deviznom depozitu br.505110000000025969/09 od 11.04.2011. godine;

- informacija "Global Carbon“ DOO Podgorica br.13/12 od 03.04.2012. godine upućen IBM banci AD Podgorica;

- elektronski nalog od 25.02.2011. godine "Global Carbon“ DOO Podgorica na iznos od 200.000,00 € uplaćen "Atlas Invest“ DOO Podgorica po ugovoru o zajmu od 25.02.2011. godine;

- elektronski nalog od 27.05.2014. godine "Global Carbon“ DOO Podgorica na iznos od 200.000,00 € uplaćen IBM AD Podgorica na ime zatvaranja kredita pravnom licu „Atlas Invest“ DOO Podgorica;

- elektronski nalog od 11.06.2014. godine "Global Carbon“ DOO Podgorica na iznos od 150.000,00 € uplaćen IBM banci AD Podgorica na ime zatvaranja kredita "Atlas Invest“ DOO Podgorica;

- elektronski nalog od 01.10.2014. godine "Global Carbon“ DOO Podgorica na iznos od 90.000,00 € uplaćen IBM banci AD Podgorica na ime zatvaranja kredita pravnom licu "Atlas Grupa“ DOO Podgorica;

- elektronski nalog od 25.02.2015.godine "Global Carbon“ DOO Podgorica na iznos od 40.000,00 € uplaćen IBM banci AD Podgorica na ime zatvaranja kredita "RTV Atlas“ DOO Podgorica;

- elektronski nalog od 25.02.2015.godine "Global Carbon“ DOO Podgorica na iznos od 60.000,00 € uplaćen IBM banci AD Podgorica na ime zatvaranja kredita "RT Mimoza“ DOO Herceg Novi;

- elektronski nalog od 23.12.2008.godine "Global Carbon“ DOO Podgorica na iznos od 1.000.000,00 € uplaćen pravnom licu "Mega Gulf Investments Holdings Limited“ Dubai na ime ugovora od 22.12.2008. godine;

- nalog za prenos novčanih sredstava u iznosu od 1.000.000,00 € od 16.12.2008. godine;

- zahtjev za plaćanje – instrukcija "Mega Gulf Investments Holdings Limited“ po osnovu ugovora br.08k/006-0047JN od 27.11.2008. godine sa SWIFT porukom na iznos od 1.010.229,50 € od 23.12.2008. godine;

- zahtjev za plaćanje – instrukcija "Mega Gulf Investments Holdings Limited“ po kreditnom sporazumu br.0011/08 od 23.12.2008. godine sa na iznos od 1.001.500,00 € od 23.12.2008. godine;

- izvještaj Centralne banke Crne Gore – Sektora za kontrolu banaka br.P 03-166-1/2018 od 14.11.2018. godine o kontroli IBM banke AD Podgorica;

- spisak CDA akcionara – vlasnička struktura emitenta IBM  banke AD Podgorica na dane 01.01.2008., 20.09.2011. i 31.12.2016. godine;

- izvještaj nezavisnog revizora „BDO“ DOO Podgorica finansijskih iskaza IBM banke AD Podgorica za 2017. godinu;

- nalaz i mišljenje sudskih vještaka ekonomsko finansijske struke Šabović Hamida i Rakočević Predraga od 28.06.2019. godine;

- uvjerenje Ministarstva pravde br.05/2-72-8858/19 od 03.07.2019. godine za Biljanu Bašović;

- uvjerenje Ministarstva pravde br.05/2-72-8858/19 od 03.07.2019. godine za Dašić Predraga;

- uvjerenje Ministarstva pravde br.05/2-72-8858/19 od 03.07.2019. godine za Knežević Duška;

- uvjerenje Ministarstva pravde br.05/2-72-8858/19 od 03.07.2019. godine za Brankicu Bašović;

- uvjerenje Ministarstva pravde br.05/2-72-8858/19 od 03.07.2019. godine za Zorana Nikolića;

 

IV Da se izvrši uvid u registarske spise predmeta pravnog lica "Global Carbon“ DOO Podgorica br.5-0507973/001;

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Tokom istrage prikupljeni su dokazi iz kojih proizilazi da su okrivljeni Knežević Duško, Dašić Predrag, Nikolić Zoran, Bašović Brankica i Bašović Biljana izvršili krivično djelo koje im se stavlja na teret u vrijeme, mjesto i na način kako je to bliže predstavljeno dispozitivom optužnice.

Naime, okr.Knežević Duško nije mogao biti saslušan u postupku istrage iz razloga što se isti nalazi u bjekstvu.

Okr.Dašić Predrag i Nikolić Zoran u potpunosti negiraju izvršenje krivičnog  djela koje im se stavlja na teret. Međutim, smatram da je njihova odbrana neosnovana i sračunata na izbjegavanju krivice, jer je u suprotnosti kako sa materijalnim tako i sa personalnim dokazima.


Tako okr.Dašić Predrag u odbrani datoj u Specijalnom državnom tužilaštvu u bitnom navodi da je sa okr. Duškom Kneževićem imao kontakt samo jednoj prilici i to u decembru 2008. godine, kada je prisustvovao sastanku koji je održan u prostorijama Atlas grupe, a na kojem su bili prisutni Manolina Bašović, iz Atlas Mont banke, predstavnici Atlas Mont Fonda, predstavnici "Fin Investa“ i preduzeća "Atlas  grupa“ DOO, kada je Duško Knežević predložio da IBM banka formira preduzeće koje će se baviti trgovinom prava na emisiju štetnih gasova pa su svi prisutni to podržali, pri čemu okr.Dašić nije bio za to da se banka čiji je vd direkor bio u tom periodu, bavi takvim investicionim poslovima, ali je prihvatio odluku većine i isto prenio Odboru direktora u IBM banci, koji su donijeli odluku o formiranju preduzeća "Global Carbon“ DOO Podgorica. Dalje navodi da je sa Brankicom Bašović imao kvalitetnu komunikaciju i to dok je radio u Atlas banci, kao direktor Sektora sredstava i kredita, a Brankica je tada bila direktor "Fin Investa“ koje je imalo poslovnu saradnju sa Atlas bankom, dok Zorana Nikolića poznaje jer je on od 2009. godine zajedno njim radio u IBM banci, a od sredine 2010. godine je postao glavni izvršni direktor banke. Kada je u pitanju osnivanje preduzeća "Global Carbon“ nikakvu odluku u vezi osnivanja tog preduzeća nije donosio kao vd direktor IBM banke, jer je odluku o osnivanju donio Odbor direktora, koji je donio i osnivačka akta, a njega ovlastio da realizujem njihove odluke. Odlukom Odbora direktora je određen osnivački ulog u iznosu od 2.000.000,00 € i ljudi koji su radili u službama IBM banke su pripremili dokumentaciju za registraciju preduzeća koje je registrovano, a on prenio navedena novčana sredstva osnivačkog uloga na račun "Global Carbona“, pri čemu su novčana sredstva prenijeta u nekoliko navrata, zavisno od likvidnosti banke i mogućnosti da se ta sredstva obezbijede. U odbrani dalje navodi da kada su u pitanju svi krediti koji su odobreni od strane IBM banke pravnim licima, a kako je to navedeno u naredbi o proširenju istrage, za koje je kao sredstvo obezbjeđenja služio depozit pravnog lica "Global Carbon“, koji je predstavljao osnivački ulog, za davanje svakog depozita je postojala odluka Odbora direktora, a ista je sadržana u odluci Odbora direktora kojom se odobrava kredit pravnom licu. U konkretnim slučajevima krediti su dati pravnim licima "Atlas Grupa“ DOO, "Fin Invest“ DOO, "RT Mimoza“ i "RTV Atlas“. Takođe navodi da sa ni jednim klijentom, pa ni sa odgovornim  licima tih pravnih lica nije imao bilo kakvu komunikaciju u vezi odobravanja predmetnih kredita, a u slučaju kada bi zahtjev za odobrenje kredita bio naslovljen na njega i dat mu, on bi odmah te zahtjeve prosleđivao Sektoru za komercijalno poslovanje na obradu. Kada su u pitanju dva kredita koja su odobrena "Global Carbonu“ od strane IBM banke, a za koje je dat kao sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita, depozit iz osnivačkog uloga navodi da je "Global Carbon“ samostalno pravno lice i da su odlučili da podignu kredit, a da za banku nije bilo štete, niti bilo kakvog rizika, jer je kredit bio obezbijeđen depozitom, a to što je depozit - novčani iznos iz osnivačkog uloga IBM banke ne znači ništa, jer se radi o samostalnom privrednom subjektu. Kada je u pitanju ugovor o zajmu koji je "Global Carbon“ dao “Fin Investu“ u iznosu od 200.000,00 €, okr.Dašić Predrag navodi da sa tim pravnim poslom nemam nikakve veze, te da nije davao niti primao naloge kao ni bilo kakva uputstva bilo kome. Takođe navodi da je za svaki depozit koji je dat za kredite koji se navode u naredbi, a koje je odobrila IBM banka postojala odluka Odbora direktora, a to je upravo odluka o odobranju kredita koju je u svakom od ovih kredita donio Odbor direktora i nije bilo razloga da on ne potpiše te ugovore o kreditu i ugovore o depozitu, jer je to bila njegova obaveza, budući da mora postupati po nalozima Odbora direktora, a da su to jedini nalozi po kojima je postupao. Krediti nisu vraćeni od strane zajmoprimaca, jer se u međuvremenu desila ekonomska kriza, pa su i preduzeća u okviru Atlas grupe došla u krizu, zbog čega su oni u banci  produžavali rokove za vraćanje kredita očekujući da će se stanje popraviti i poboljšati, ali je 2014. godine Centralna banka naložila da se krediti moraju zatvarati pa su ih oni morali zatvorili depozitima "Global Carbona“, pri čemu smatra da nije nastupila šteta za bilo koga. Takođe navodi da su sve uslove i elemente ugovora sa strankama  dogovarala službena lica iz Sektora za komercijalne poslove i kada bi pripremili svu dokumentaciju i utvrdili da su ispunjeni uslovi za odobrenje kredita i da je isti kvalitetno obezbijeđen njemu bi dostavljali tu dokumentaciju i predlog i onda bi on taj predlog sa  dokumentacijom dostavljao Odboru direktora koji je donosio odluku, a nakon toga bi on potpisivao ugovor o kreditu i ugovor o depozitu, te da je u periodu kada su odobravani predmetni krediti direktor Sektora za komercijalne poslove bila Jelena Laban i ona upravo obrađivala te kredite.


Okr.Nikolić Zoran u odbrani u bitnom navodi da nije član kriminalne organizacije pogotovo ne one na čijem čelu se nalazi Knežević Duško sa kojim je imao vrlo oskudnu komunikaciju, pri čemu ne vidi razlog zašto bi, a kako mu se stavlja na teret podstrekavao Bašović Brankicu koja je vodila finansije svih firmi u okviru Atlas grupe i koja je imala intezivnu komunikaciju sa Knežević Duškom, kao i  Bašović Biljanu koja je po Statutu imala neograničena ovlašćenja. Dalje navodi da je kada je u pitanju kredit "RTV Atlas“ u iznosu od 110.000,00 €, potpisao ugovor o kreditu, te da je potpisao i Aneks X ugovora o depozitu, ali se detalja tog pravnog posla ne može sjetiti. Dalje navodi da je stranka koja podnosi zahtjev za kredit i odlučuje o tome na koji način će isti biti obezbijeđen, pa je vjerovatno okr.Biljana Bašović donijela odluku da da depozit kao obezbjeđenje za vraćanje ovog kredita, a sa istom nije imao bilo kakvu komunikaciju u vezi predmetnog kredita. Ugovor o kreditu je ispred "RTV Atlas“ potpisala Tatjana Obradović koju poznaje, ali se ne može sjetiti da li sa istom kontaktirao u vezi odobrenja tog kredita, ili je ona komunicirala sa nekim iz kreditnog sektora. Takođe, nikada nije imao bilo kakav kontakt i razgovor sa bilo kojim odgovornim licem povezanih pravnih lica iz Atlas grupe u vezi odobravanja kredita u IBM banci, jer kada stranka podnese zahtjev tada službenici iz kreditnog sektora sačinjavaju kreditni dosije i vrše provjere u vezi odobravanja kredita, a nekada je imao komunikaciju sa odgovornim licima pravnih lica u vezi odobravanja kredita, ali nikada nije bio sam, jer je uvijek bio prisutan kreditni referent i drugi izvršni direktor Predrag Dašić. Sa okr.Duškom Kneževićem se poznaje, ali je sa istim imao rijetku komunikaciju, Brankicu Bašović je upoznao 2004. godine i sa istom takođe imao rijetku komunikaciju, dok je sa Biljanom Bašović imao samo službenu komunikaciju kada se zaposlio u IBM banci gdje je i ona radila.  Dalje navodi da se ne sjeća da li je komunicirao sa bilo kim u vezi zaključenja Aneksa VII ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.545000000001089618/09 od 31.03.2010. godine, jer sve u vezi prednjeg pripremi kreditni sektor i kreditni odbor donese odluku, pa on potpiše ugovor o kreditu i ugovor o depozitu.

U odbrani okr.Bašović Biljana u bitnom navodi da se 2006. godine zaposlila u Investicionom fondu Atlas Mont i radila poslove pripreme dokumentacije za računovodstvenu kuću, administrativne poslove koje je obavljala u periodu od septembra 2006. godine do septembra - oktobra 2007. godine. Kako je u Investicionom fondu Atlas Mont bio direktor Velibor Milošević njena majka Brankica je nju predložila na tom radnom mjestu i on je to prihvatio pa smo zaključili ugovor o radu. Krajem 2007. godine Velibor Milošević je prešao da radi u IBM banku pa joj je predložio da se i ona tamo zaposli kao asistent Dejvida Aurela koji je obavljao funkciju generalnog direktora što je ona prihvatila. Dalje u odbrani navodi da je krajem 2008. godine bila pozvana od strane sekretarice predsjednika Atlas Grupe, okr.Knežević Duška da prisustvuje sastanku menadžmenta Atlas Grupe, na kojem su  bili prisutni svi članovi menadžmenta Atlas Grupe, kojih se sada ne može sjetiti, ali se sjeća da je bio prisutan Duško Knežević, kao predsjednik i izvršni direktor IBM banke Predrag Dašić i Manolina Bašović koja je obavljala funkciju pravnika Atlas Grupe. Duško Knežević je predsjedavao i tom prilikom je rekao da će IBM banka osnovati preduzeće "Global Carbon“, u procentu 100%, da će osnivač ovog pravnog lica donositi sve odluke, da će se dokumentacija, kao i pečat tog pravnog lica nalaziti u preduzeću "Fin Invest“ koji je kasnije promijenio naziv u "Atlas Invest“, a koje preduzeće se nalazilo u Ul. SKOJ- br. 57, u Tološima, a zvanična adresa ovog preduzeća je bila Ul. Slobode br. 64. Dalje navodi da je okr.Duško Knežević rekao da će se to preduzeće baviti trgovinom hartijama od vrijednosti na berzama u zemlji i inostranstvu i da će ona biti izvršni direktor i ovlašćeno lice za zastupanje, a da će Đorđe Đurđić biti ovlašćeno lice za trgovinu hartijama od vrijednosti i da će on, osim nje imati deponovan potpis za raspolaganje novčanim sredstvima na žiro i deviznim računima koje će ovo pravno lice imati i kod Atlas banke i IBM banke. Dalje je naveo da će ona samo formalno biti izvršni direktor, a da će sve poslove vezane za firmu "Global Carbon“ obavljati IBM banka kao osnivač i "Atlas Invest“. Tom prilikom nije precizirao ko iz banke će te poslove voditi i zaključivati, ali je rečeno da će se sva finansijska dokumentacija i obrada poslovne i finansijske dokumentacije vršiti od strane službi – pravnog i finansijskog sektora "Atlas Investa“ tj.tada "Fin Investa“. Đorđe Đurđić i ona su preduzeli sve radnje da bi se pravno lice "Global Carbon“ registrovalo i da bi se otvorili računi i izradio pečat i sve te administrativne poslove su oni zajedno odradili. Inače, Đorđa Đurđića zna iz ranijeg perioda u odnosu na taj, jer je on počeo da radi u Investicionom fondu Atlas Monta nekih pola godine nakon njenog zaposlenja, pa su se srijetali u Atlas Montu i poslovno sarađivali, budući da je ona tamo radila jedno vrijeme. Dalje navodi da joj je na navedenom sastanku rečeno da će samo formalno biti izvršni direktor "Global Carbon“, a da će u stvari raditi poslove marketinga u "Atlas Investu“. To je tako i bilo i ona je od tada, od te 2008. godine pa do 30.novembra 2018. godine radila te poslove u Atlas Investu. Njena majka Brankica Bašović je obavljala funkciju izvršnog direktora u Atlas Investu od 2008. ili 2009. godine do oktobra 2014. godine, nakon čega je postavljena na mjesto savjetnika u tom preduzeću. Kada su u pitanju svi poslovi koje je obavljao "Global Carbon“ kao i davanje novčanih sredstava od strane "Global Carbona“ na ime depozita, te davanja zajma i zaključenja ugovora kojim je dat avans za kupovinu akcija "Carbona“ postojale su odluke osnivača IBM banke, pri čemu ona nije vidjela te odluke, ali bi se obično sve vezano za realizaciju tih poslova "Global Carbona“ odvijalo tako da bi nju pozvali iz banke i to ako je u pitanju aneks ili depozit ili iz finansija Atlas Investa da treba da potpiše neki akt kao što je ugovor, po nalogu banke koja je osnivač firme u kojoj je bila izvršni direktor i ona bi to sve potpisivala. Takođe navodi da ne zna ni jedan pravni posao preduzeća "Global Carbon“, niti joj je poznato sa kojim pravnim licima su postojali poslovi preduzeća "Global Carbon“, a k da su u pitanju depoziti kao i sva dokumentacija kao što su ugovori o zajmu, sporazumi, o tim pravnim poslovima ne zna ništa, jer je samo bila zadužena da potpisuje svu dokumentaciju koja se odnosi na "Global Carbon“ gdje je trebao potpis izvršnog direktora. Tu dokumentaciju su joj donosili majka Brankica Bašović i Marko Nikolić koji je u ovom periodu radio kao saradnik u finansijama "Atlas Investa“. Nikada nije gledala što potpisuje, jer sam imala povjerenja u sve ove ljude kao i u Invest banku kao jednu instituciju koju kontrolišu druge državne institucije. Ne spori da je potpisivala ugovore o kreditu i ugovore o depozitu kao i predmetni ugovor o zajmu i ugovor o kupovini karbon kredita i potvrđuje da se na tim dokumentima nalaze njeni potpisi, ali navodi da nije obraćala pažnju na to koja  dokumenta potpisuje, te da joj je ta dokumenta na potpis davala okr.Bašović Brankica.     


Okr.Brašović Brankica u odbrani u bitnom navodi da se zaposlila u preduzeću "Fin Invet“ DOO Podgorica 2003. godine kada je sjedište firme bilo  u Ul.Stanka Dragojevića br.4 da bi se 2005. godine preselili u Ul.Slobode br.64, a kasnije su prešli u prostorije koje se nalaze na sjevernoj tribini stadiona "Budućnost“ i na kraju negdje u aprilu 2008. godine firma se preselila u prostorije "Elastika“. U navedenom preduzeću je radila sve do 31.12.2017. godine, kada sam pošla u penziju. U novembru 2007. godine bila sam pozvana telefonom od strane sekretrice okr.Duška Kneževića koja joj je rekla da je on traži i tada joj je u razgovoru Duško Knežević rekao da treba da se postavi novi direktor "Fin Investa“, jer je tadašnji direktor Siniša Terzić trebao da bude smijenjen i da je odlučio da nju postavi na to mjesto. Ona se iznenadila, jer je bila ipak računovodstveni radnik i do tada je uvijek bio direktor građevinski inženjer, što mu je rekla, ali je on insistirao na tome pa je to prihvatila jer joj je rekao da će raditi i dalje poslove koje do tada radila. Obavljala je funkciju izvršnog direktora u navedenoj firmi od 2007. godine do septembra 2014. godine, kada je razriješena sa mjesta izvršnog direktora i do odlaska u penziju u istoj firmi je obavljala poslove savjetnika. Dalje u odbrani navodi da kada je u pitanju poslovanje pravnog lica "Global Carbon“, cjelokupna finansijska i poslovna dokumentacija tog pravnog lica se nalazila u njenoj kancelariji u preduzeću "Fin Invest“. Negdje krajem 2008. godine kod nje je došla ćerka Biljana koja je radila već u Invest banci i rekla da je bila na sastanku na kojem su prisustvovali Duško Knežević i izvršni direktor IBM banke Predrag Dašić i da joj je tada Duško ponudio da bude izvršni direktor preduzeća "Global Carbon“ što je ona prihvatila, jer je upravo u tom periodu trebala da ostane bez posla. Sva dokumenta u vezi osnivanja su donijeta u njenu kancelariju i Biljana je imenovana za izvršnog direktora, nakon što je firma osnovana. Njena ćerka Biljana je potpisivala dokumenta koja se odnose na poslovanje "Global Carbon“i  ona joj je ta dokumenta davala, ali ona nije preduzimala ni jednu radnju bez odluke osnivača. Posao oko navedenog preduzeća funkcionisao je tako što bi kod nje u njenu kancelariju u "Fin Investu“ donosili iz IBM banke pripremljenu dokumentaciju u vezi ugovora o depozitu, ugovora o kreditu i drugih ugovora i pravnih poslova preduzeća "Global Carbon“ i on bi tu dokumentaciju davala Biljani Bašović na potpis, pri čemu je ta dokumentacija je već bila popunjena i pečatirana od strane IBM banke, a kod nje se nalazio pečat "Global CArbona“. U vezi svih predmetnih poslova imala je direktnu komunikaciju sa Dašić Predragom dok je bio izvršni direktor IBM banke, a nakon njega sa Zoranom Nikolićem, koji je obavljao funkciju izvršnog direktora poslije Dašića. Kada bi ćerka Biljana potpisala dokumenta, ona bi u ime "Global Carbona“ zavodila tu dokumentaciju i uvodila je u djelovodne i poslovne knjige i vraćala potpisane primjerke u IBM banku, a po jedan primjerak bi ostajao kod nje u kancelariji gdje se pripremala dokumentacija za knjigovođu.


Okr.Bašović Brankica u odbrani dalje navodi da kada je u pitanju kredit koji je 28.08.2009. godine odobren preduzeću "Atlas Grupa“ DOO Podgorica u iznosu od 300.000,00 €, izvršni direktor tog pravnog lica je bio Radojević Filip, a na to mjesto ga je postavio Knežević Duško. U vezi tog kredita okrivljena navodi da je zvao Dašić Predrag, direktor Invest banke i rekao da treba da se odobri kredit ovom pravnom licu na iznos od 300.000,00 €, a da će kao sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita služiti depozit preduzeća "Global Carbon“, da je to naložio Duško Knežević koji je inače osnivač preduzeća "Atlas grupa“ DOO Podgorica, a kako je Radojević Filip obavljalo svoj posao prevodioca u istim prostorijama gdje je radila, a to je u zgradi "Elastika“, Ul.SKOJ-a br.57 i gdje se nalazila dokumentacija pravnih lica "Atlas Invest“, "Atlas grupa“, "Global Carbona“ i drugih pravnih lica koja su DOO, to je ona u vezi istog ostvarila komunikaciju sa Radojević Filipom, koji je sjedio u kancelariji sa njenom ćerkom Bašović Biljanom, na spratu dok se kancelarija u kojoj je ona obavljala posao nalazila na prizemlju. Iz Invest banke je stigao obrazac -zahtjev za odobrenje kredita koji je ona popunila, Filip Radojević potpisao, a sledećeg dana su iz banke poslali ugovor o kreditu za "Atlas grupu“, kao i ugovor o depozitu "Global Carbon“ koji je bio zaveden, pečatiran i potpisan od strane banke, pa je  ona pozvala Filipa Radojevića i Biljanu Bašović da potpišu ugovore i to Filip ugovor o kreditu, a Biljana ugovor o depozitu i oni su to uradili, jer je to bila jedna ustaljena procedura. Uobičajena procedura za predmetno preduzeće bi bila ta da kada bi postojala potreba da se dokumenta koja se odnose na ovo preduzeće potpišu od strane Filipa Radojevića, zvala bi ga ona pa je on  potpisvao svaki dokument koji mu je ona dala, te da svi akti "Atlas grupe“ DOO koji se odnose na navedeni kredit, a kao što su zahtjevi za produženje otplate kredita, ona bih iz Invest banke od Dašića ili od službenih lica iz kredinog sektora kojima bi on dao nalog, bila obaviještena da treba produžiti rok otplate kredita, jer se isti ne vraće i onda bi se sačinjavali u Pravnoj službi ovi zahtjevi, te da je to bila  jedna uobičajena forma koja je postojala kod svih pravnih lica, a koja su se upućivala banci i jedna ustaljena procedura u Atlas grupaciji. Uvijek bih pozivala Filipa ili Biljanu kada bi joj iz banke dostavili potpisane anekse, oni bi potpisali na mjestu označenom za izvršen diretore i ona bih dokumentaciju zatim vraćala Invest banci.  Kada je u pitanju kredit koji je Invest banka Montenegro AD odobrila preduzeću "Fin Invest“ dana 26.08.2009. godine na iznos od 200.000,00 €, okr.Bašović Brankica navodi da je sve odluke u vezi kredita koji su odobravani pravnim licu "Fin Invest“, kasnije "Atlas Invest“ DOO Podgorica, kao i drugim pravnim licima u okviru Atlas grupacije, je donosio predsjednik grupacije Duško Knežević. Konkretno, za preduzeće "Fin Invest“ odnosno "Atlas Invest“ ona mu je slala tabelarni pregled tj.uobičajeni izvještaj poslovanja ovog pravnog lica, sa obavezama, potraživanjima, prilivima, tekućim obavezama, stanjima na računu, sve što se odnosi na to pravno lice. On bi to dobijao periodično od nje. Kada bi Duško Knežević bio u Podgorici ove izvještaje bi mu slala u štampanoj formi uz pisani dopis, kada je bio u Beogradu slala bi mu izvještaje nekad e-mailom, nekad preko poslovnog sekretara, ali ono što je činjenica je da je Duško Knežević u svakom momentu znao kakvo je stanje poslovanja preduzeća "Fin Invest“ jer je bio njegov osnivač. Dalje navodi da je uvijek okr.Duško Knežević donosio odluke da li će se uzeti kredit ili ne i to dogovarao sa direktorima banaka Invest banke i Atlas banke ili će se na neki drugi način obezbijediti određena sredstva. Takođe okr. Duško Knežević je donosio odluke kada će se vratiti krediti i na koji način, a ona bi o tome bila obaviještena od banaka i to od direktora banaka ili od nekog iz kreditnog sektora. Ovo se nije odnosilo samo na kredite "Fin Invesa“, nego na kredite svih firmi DOO čija dokumentacija se nalazila kod nje u prostorijama "Elastika“. Okr.Duško Knežević je donosio odluke da li će se uzeti odnosno odobriti kredit određenom pravnom licu iz "Atlas grupacije“, određivao uslove kredita, a pod tim se podrazumijevaju iznosi kredita, sredstva obezbjeđenja i slično, to bi dogovarao sa direktorima banaka – Atlas bankom i Invest bankom, a onda bi nju iz banke zvali da realizuje odluku Duška Kneževića. Kada je u pitanju ovaj kredit koji je odobren "Fin Investu“ na iznos od 200.000,00 € u vezi istog je zvao Peđa Dašić i rekao da je predsjednik Duško Knežević odlučio da ta banka odobri kredit "Fin Investu“ na iznos od 200.000,00 €,  da je sve uslove kredita odredio Knežević i da će po njegovom nalogu isti biti obezbijeđen depozitom "Global Carbona“. Ona je sačinila zahtjev za odobrenje kredita u kojem sam unijela podatke koje joj je rekao Peđa Dašić, proslijedila ga Invest banci, a iz banke je stigla sva dokumentacija na potpisivanje i to ugovor o kreditu zaključen sa "Fin Investom“, kao i aneks ugovora zaključen sa "Global Carbonom“ kojim se garantuje vraćanje kredita "Fin Investu“ i ona i njena ćerka Biljana smo potpisale sva ta dokumenta i vratile banci. Svi ugovori o kreditima, aneksi ugovora o kreditima, ugovori o depozitima kao i njihovi aneksi su uvijek stizali potpisani i pečatirani od strane direktora Invest banke, kao i Atlas banke, kada bi se radilo o kreditima kod Atlas banke i nakon toga bi oni potpisivali te akte. Kredit nije vraćen sredstvima "Fin Investa“ dok sam ona bila zaposlena. Kada je u pitanju kredit odobren "Fin Investu“ DOO Podgorica dana 10.12.2009. godine na iznos od 150.000,00 € okrivljena navodi da je i u odnosu na taj kredit procedura bila ista kao i u prethodnom slučaju. Na identičan način su se odvijale sve radnje, od poziva Peđe Dašića, davanja podataka o uslovima koje je odredio Duško Knežević, sačinjavanju zahtjeva, potpisivanju ugovorao kreditu i aneksa ugovora o depozitu sa njene strane kao i od strane Biljane. I taj kredit je kada je u pitanju rok vraćanja produžavan i o tome je odluku donosio Duško Knežević, a ona bi bila obavještavana od Dašića i službenika banke i koliko se sjeća taj kredit je zatvoren depozitom "Global Carbona“, jer je postojala knjižna obavijest.

 

Nadalje, okrivljena Bašović Brankica u odbrani navodi da, kada je u pitanju ugovor o zajmu od 25.02.2011. godine, ona je Dušku Kneževiću periodično dostavljala izvještaje o poslovanju "Fin Invest“ i on bi odlučivao na koji način će da se određena dugovanja regulišu odnosno na koji način da posluje to preduzeće, pa je upravo i to vezano za ovaj ugovor o zajmu. Ona bi Dušku Kneževiću u izvještajima navodila cjelokupno stanje poslovanja "Fin Investa“ i on bi odlučivao da li da se odobri kredit ukoliko bi to bilo potrebno, pa je ona u ovom periodu očekivala da se "Fin Investu“ odobri kredit ili od Atlas banke ili od Invest banke, međutim, u februaru 2011. godine zvao je Predrag Dašić i rekao da Invest banka ne može da odobri kredit „Fin Investu“ već zbog postojeće zaduženosti kao povezanog lica sa bankom i da je predsjednik Duško Knežević odlučio da se sačini ugovor o zajmu između "Fin Investa“ i "Global Carbona“ na iznos od 200.000,00 € jer na računu "Global Carbona“ ima novčanih sredstava. Rekao joj je da su uslovi tog ugovora da će se isti vratiti u roku od godinu dana i da treba neka kamata da se navede u ugovoru. Odluka da se uzme zajam od „Global Carbona“ je bila Duška Kneževića, a sve detalje oko ovog zajma joj je prenio Dašić Predrag. Pristupila je realizaciji pa je pravna služba "Fin Investa“ sačinila ugovor o zajmu sa uslovima kako je ona rekla, a kako je odlučio Duško Knežević, pozvala je ćerku koja je potpisala ugovor kao i ona. Nalog za prenos sredstava je popunila pa ga je Biljana  potpisala nakon čega  su svu dokumentaciju i poslali u Invest banku. Kada je u pitanju kredit koji je odobren RTV Atlas DOO u iznosu od 110.000,00 €, dana 30.09.2011. godine, nije se mogla izjasniti sa  sigurnošću na koji način je odobren navedeni kredit, a kada je u pitanju Aneks X ugovora o oročenom namjenskom depozitu od 30.09.2011. godine, zvao je sigurno neko iz Invest banke ili je dobila e-mail pri čemu se ne može precizno izjasniti da li je u vezi toga pravnog posla ostvarila komunikaciju sa Dašić Predragom ili Nikolić Zoranom, ali je u svakom slučaju dala okr.Bašović Biljani da potpiše taj aneks i primjerak vratila banci. U odnosu na kredit odobren "RT Mimoza“ DOO Herceg Novi od 12.03.2007. godine i jednim dijelom vraćen depozitom "Global Carbona“ navodi da je za taj kredit  depozit kao obezbjeđenje vraćanja dao "Fin Invest“ i još neko preduzeće iz grupe, pa kako je  novac trebao "Fin Investu“ budući da je bila blokada računa i trebao da se riješi problem po hitnom postupku, ona je o tom problemu  obavijestila Duška Kneževića putem e-maila u kojem je navela i da postoji depozit "Fin Investa“ kod "RT Mimoza“ o čemu je obavijestio Dašić i Knežević je donio odluku da se novčana sredstva  "Fin Investa“ koja su data kao depozit  za kredit RT Mimoza oslobode. Nju je kontaktirao Peđa Dašić i rekao da će se sredstva "Fin Investa“ osloboditi, a da će se u jednom dijelu kredit preduzeća "RT Mimoza“ obezbijediti depozitom "Global Carbona“. Odluku o tome je donio Duško Knežević, jer je on na čelu Atlas grupacije i odlučivao je o svemu. Iz IBM banke joj je dostavljen ugovor ili aneks ugovora o depozitu koji je "Global Carbona“ zaključio sa IBM bankom, a kojim se garantuje vraćanje kredita „RT Mimoza“ u iznosu od 60.000,00 €.

 

Okr.Bašović Brankica dalje navodi da, kada je u pitanju kredit koji je odobren pravnom licu "Atlas Sistem“ DOO Beograd 21.07.2009. godine u iznosu od 1.366.000,00 € od strane Atlas banke AD Podgorica, u kojem je u jednom dijelu kao sredstvo obezbjeđenja služio depozit pravnog lica "Global Carbon“ u iznosu od 250.000,00 €,  sjeća se da je pozvala Dijana Zečević iz Atlas banke i rekla da je dogovoreno sa IBM bankom i šefom, a pod tim se podrazumijeva da je to Duško Knežević jer su ga zvali "šef“, da se sredstva u iznosu od 250.000,00 € "Global Carbona“ sa IBM banke prenesu na Atlas banku i da će ta sredstva služiti kao obezbjeđenje vraćanja kredita pravnom licu "Atlas Sistemi“. Nakon toga ona se čula sa Peđom Dašićem koji je već bio upoznat sa ovim da treba da se prenesu sredstva sa "Global Carbona“ na Atlas banku, kao i da treba "Global Carbon“ da da depozit, jer koliko je ona bila upoznata, oni su prethodno imali već oko toga sastanak, jer je o tome obavijestila Dijana Zečević. Ona sam sačinila nalog "Global Carbona“ za prenos sredstava sa tog preduzeća na Atlas banku i dala okr.Biljani da potpiše i poslala taj nalog u IBM banku. Sredstva su prenesena, a iz Atlas banke joj je poslat ugovor o depozitu "Global Carbona“ na iznos od 250.000,00 € koji je potpisala njena ćerka okr.Biljana Bašović. Ugovor je stigao popunjen, zaveden, pečatiran i potpisan od strane direktora Atlas banke. Zna da kredit nije vraćen, jer je Atlas banka dostavila knjižnu obavijest, što je u dokumentaciji "Global Carbona“ knjiženo kao potraživanje, a to sve proizilazi iz knjižne obavijesti od 10.03.2011. godine.

 

Kada su u pitanju krediti koje je preduzeće "Global Carbon“ dobijalo od IBM banke, a za koje je kao sredstvo obezbjeđenja služio depozit okr.Bašović Brankica navodi da je za te kredite i depozite je zvao Peđa Dašić, na isti način joj predočavao detalje oko kredita i depozita kao što je navela u odnosu na prethodne kredite. Odluku o tome je morao donijeti Duško Knežević, jer je upravo Duško inicijator osnivanja ovog preduzeća, a IBM banka osnivač ovog preduzeća. Sva dokumentacija koja je potpisivana u ime "Global Carbona“ dolazila je kod nje, a Biljana bi je potpisivala, a zatim su je vraćali u IBM banku. Kada je u pitanju ugovor zaključen između "Global Carbona“ i preduzeća "Mega Gulf Investments Holding Limited“ 22.12.2008. godine, okr.Bašović Biljana navodi da je u vezi istog nazvao Đorđe Đurđić i rekao da mu je predsjednik naložio da se potpiše taj ugovor, da se radi o tome da će "Mega Gulf“ biti posrednik u kupovini karbona i da se čuje sa Invest bankom i da vidi što treba preduzeti u vezi toga ugovora. Nakon tog razgovora Đorđe je došao u prostorije „Elastika“ sa gotovim ugovorom, koji su potpisali on i Biljanja Bašović. U međuvremenu se ona čula sa Peđom Dašićem koji je već bio upoznat sa tim i rekao joj da za "Global Carbon“ dostavim nalog za prenos tih sredstava IBM banci kao i kopiju ugovora. Do realizacije karbona nikad nije došlo i nakon tri mjeseca taj ugovor je raskinut i napravljen je sporazum o načinu vraćanja sredstava "Global Carbonu“ na pet godina, a kasnije još i na tri godine. Sporazum je u prostorije "Elastika“ donio Đorđe i potpisala ga je Biljana i on i on je evidentiran u dokumentaciji "Carbona“, a tako je bilo i za aneks sporazuma od 01.03.2014. godine, kojom prilikom mi je Đorđe rekao da kada su u pitanju sporazum o raskidu kao i aneks sporazuma, da je o istima donio odluku Duško Knežević. Što se tiče pravnih lica u kojima je Duško Knežević bio osnivač i povezanih preduzeća, a koja dokumentacija se nalazila kod nje, ni jedna radnja se nije mogla preduzeti, a da odluku o tome nije donio Duško Knežević i da nije bio upoznat sa svim detaljima. Konkretno, njoj je bio poslodavac. Kada su u pitanju banke, sve odluke u vezi predmetnih pravnih poslova odluke donosio Duško Knežević.


Iz prikupljenih dokaza, a posebno iz poslovne i finansijske dokumentacije IBM banke, Atlas banke, pravnih lica "Global Carbon“, "Fin Invest“, "Atlas Grupa“, "RT Mimoza“, "RTV Atlas“ i "Atlas sistemi“, kao i personalnih dokaza, a posebno odbrane okr.Bašović Biljane, Bašović Brankice, kao i svjedočkih iskaza svjedoka saradnika Đurđić Đorđa i svjedoka Laban Jelene, proizilazi da je u toku 2008. godine, na teritoriji Crne Gore, okr.Knežević Duško organizovao kriminalnu organizaciju koja je djelovala do kraja 2017. godine, čiji pripadnici su postali okrivljeni Dašić Predrag, Bašović Brankica, Bašović Biljana, Đurđić Đorđe i okr.Nikolić Zoran, koja kriminalna organizacija je imala za cilj vršenje neodređenog broja teških krivičnih djela zloupotreba ovlašćenja u privredi iz čl.276 Krivičnog zakonika CG, pa je tako okr. Knežević Duško sačinio kriminalni plan da formira pravna lica na teritoriji Crne Gore, čiji su osnivači povezana pravna lica i poslovne banke – akcionarska društva, koje u ta pravna lica ulažu novčana sredstva, koja će biti korišćena na nezakonit način, tako što će se putem ugovora o kreditu, oročenih namjenskih depozita, zajma i kupoprodaje akcija, kao i bez stvarnog osnova, ta novčana sredstava nezakonito transferisati drugim povezanim pravnim licima, čiji je on osnivač i vlasnik,  pri čemu je za sebe odredio ulogu da donosi odluke o pravnim poslovima koji treba da se realizuju kao i o načinu njihove realizacije daje uputstva članovima kriminalne organizacije o radnjama koje u vezi navedenih pravnih poslova treba da preduzmu, te vrbovao članove kriminalne organizacije, lično ili preko drugih članova, pa su pripadnici kriminalne organizacije, radi realizacije kriminalnog plana, prihvatili i to: okr.Dašić Predrag i Nikolić Zoran da prenose odluke i uputstva organizatora kriminalne organizacije okr.Knežević Duška drugim članovima kriminalne organizacije u vezi realizacije pravnih poslova pravnih lica čiji je vlasnik organizator i drugih pravnih lica i da zaključuju ugovore o kreditu i ugovore o depozitu, okr.Bašović Biljana da obavlja funkciju izvršnog direktora u pravnim licima u kojima je za tu funkciju odredi organizator i u tom svojstvu zaključuje ugovore o kreditu, ugovore o zajmu, ugovore o oročenom namjenskom depozitu i fiktivne ugovore o kupovini karbon-kredita sa drugim članovima kriminalne organizacije, kao odgovornim licima u povezanim pravnim licima, te po nalozima i uputstvima organizatora, kao ovlašćeno lice raspolaže i transferiše novčana sredstva pravnih lica u kojima vrši funkciju izvršnog direktora, okr.Bašović Brankica, da kao izvršni direktor pravnih lica čiji je osnivač organizator okr.Knežević Duško podnosi zahtjeve i zaključuje ugovore o kreditu kod poslovnih banaka, sačinjava i zaključuje ugovore o zajmu, sačinjava i priprema dokumentaciju u vezi realizacije poslova pravnih lica čiji je osnivač organizator i drugih povezanih pravnih lica, te istu predaje drugim članovima kriminalne organizacije, radi realizacije pravnih poslova o kojima je odluku donio organizator, Đurđić Đorđe da obavlja poslove ovlašćenog zastupnika u pravnim licima čiji je vlasnik organizator i u tom svojstvu zaključuje fiktivne ugovore o kupovini karbon-kredita sa drugim članovima kriminalne organizacije kao odgovornim licima u povezanim pravnim licima, te kao ovlašćeno lice, po uputstvima i nalozima organizatora, raspolaže i transferiše novčana sredstva povezanih pravnih lica. Iz prikupljenih dokaza takođe proizilazi da je u decembru 2008.godine, okr. Knežević Duško, donio odluku da se  novčana sredstva u iznosu od 1.000.000,00 € koja se nalaze na računu pravnog lica "Global Carbon“ DOO Podgorica kod IBM banke i potiču od osnivačkog uloga, uplaćenog od strane osnivača IBM banke AD Podgorica, prenesu na račun nerezidentnog pravnog lica "Mega Gulf Investments Holdings Limited“, kod Atlas banke u Moskvi u svrhu zatvaranja kredita koje to pravno lice ima kod Atlas banke u Moskvi, a čiji je rok otplate istekao, te da će kao osnov za navedeni transfer novčanih sredstava služiti ugovor o navodnoj kupoprodaji karbon kredita, koji se neće desiti, zaključen između navedenih pravnih lica, koju odluku uputstva i naloge za realizaciju navedenog pravnog posla je prenio Đurđić Đorđu i predao mu primjerak ugovora, pa je Đurđić Đorđe radi realizacije kriminalnog plana navedena uputstva i naloge prenio okr.Bašović Brankici, a ona okr.Bašović Biljani, koja je dana 22.12.2008. godine, bez odluke osnivača i obezbjeđenja vraćanja novčanih sredstava, sa Đurđić Đorđem, kao izvršnim direktorom pravnog lica "Mega Gulf Investments Holdings Limited“, zaključila ugovor br.18/08, koji je Đurđić Đorđe prethodno dobio od okr.Knežević Duška,  kojim je ugovoreno da će "Mega Gulf Investments Holdings Limited“ u ime i za račun "Global Carbon“ navodno kupiti karbon kredite, koji ugovor je služio kao osnov za realizaciju navedene novčane transakcije, a zatim nalogom za prenos koji je ispunila okr.Bašović Brankica, a ona ovjerila potpisom, izvršila prenos novčanih sredstava u iznosu od 1.000.000,00 € sa računa "Global Carbon“ DOO Podgorica na račun "Mega Gulf Investments Holdings Limited“ kod Atlas banke AD Podgorica, koja novčana sredstva potiču iz osnivačkog uloga, da bi zatim Đurđić Đorđe ta novčana sredstva u iznosu od 1.000.000,00 € prenio na račun navedenog pravnog lica u Atlas banci u Moskvi, koji novčanim sredstvima je vraćen kredit navedenog pravnog lica, da bi zatim okr.Bašović Biljana postupajući po daljim uputstvima i nalozima okr.Knežević Duška, a dobijenim preko okr.Bašović Brankice i Đurđić Đorđa dana 02.03.2009. godine sa Đurđić Đorđem, kao izvršnim direktorom navedenog pravnog lica, zaključila sporazum o raskidu ugovora br.38/09 kojim je kao rok za vraćanje novčanih sredstava -navodno datog avansa, ugovoren rok od pet godina, a zatim zaključenjem Aneksa I sporazuma od 01.03.2014. godine produžen na još tri godine, a sve u cilju da se prikrije nezakoniti prenos novčanih sredstava, koja nijesu vraćena pravnom licu "Global Carbon“ DOO Podgorica. Prednje upravo proizilazi iz svjedočkog iskaza Đurđić Đorđa koji navodi da je odluku o tome da se novčana sredstva u iznosu od 1.000.000,00 € prenesu sa računa "Global Carbona“ na račun "Mega Gulf Investments Holdings Limited“ za potrebe vraćanja kredita tog pravnog lica Atlas banci u Moskvi donio Knežević Duško koji mu je i dao primjerak ugovora koji treba da potpiše sa okr.Biljanom Bašović, da je isti bio vrlo nervozan da se prenos sredstava izvrši što prije, jer se kasnilo sa vraćanjem kredita, a Atlas banka u Moskvi koja je bila u vlasništvu Atlas banke AD Podgorica je mogla zbog pada likvidnost da ima problema sa Regulatorom u Moskvi, pa je on bezpogovorno izvršavao naloge Duška Kneževića, o svemu obavijestio Brankicu Bašović i sa Biljanom Bašović potpisao ugovor koji mu je prethodno dao Duško Knežević. Znali su da taj ugovor o navodnoj kupovini karbon kredita služi samo kao pokriće da bi se mogao izvršiti transfer novčanih  sredstava, a što potvrđuje i činjenica da je nakon samo par mjeseci po nalogu Duška Kneževića sa Biljanom Bašović zaključio sporazum o raskidu ovog ugovora i to na period od čak pet godina, kojim se produžava rok vraćanja iznosa od 1.000.000,00 €, a nakon isteka tog roka, takođe postupajući po uputstvima i nalozima Duška Kneževića zaključio sa Biljanom i Aneks I ugovora kojim se rok vraćanja navedenog iznosa produžava još do tri godine, te da je svima njima bilo jasno da  su sva ta akta služila kao pokriće i formalnu evidenciju u pravnom licu "Global Carbon“, a da se sredstva u iznosu od 1.000.000,00 € nikada nisu imala namjeru vratiti. Svjedok saradnik Đurđić Đorđe takođe navodi da je Duško Knežević za sve njih u Atlas grupi u okviru koje je poslovao veliki broj pravnih lica koja su većinom bila u vlasništvu Duška Kneževića bio autoritet, da je sve odluke donosio Duško Knežević, a da je on kao i drugi postupao po njegovim upustvima i nalozima, da je bio svjestan da zajedno sa ostalim okrivljenima preduzima kriminalne radnje. Svjedok saradnik Đurđić Đorđe dalje navodi da je po nalogu Duška Kneževića postao ovlašćeni zastupnik pravnog lica "Mega Gulf Investments Holdings Limited“ koje se između ostalog bavilo kupovinom karbon kreditima, da su osnivači stranci, ali da je u stvari faktički vlasnik bio Duško Knežević i da je on postupao kada je u pitanju poslovanje tog pravnog lica po njegovim nalozima i uputstvima, da je Duško Knežević donio odluku da se formira preduzeće "Global Carbon“ u kojem će izvršni direktor biti Biljana Bašović sa kojom je završio sve pravne radnje u vezi otvaranja računa tog pravnog lica u banakama, da kada je u pitanju kupoprodaja karbon kredita da je Duško Knežević u bitnom imao već razrađenu šemu za kupovinu karbon kredita sa određenim pravnim licima, te da su svi okrivljeni morali postupati po njegovim uputstvima i nalozima u vezi bilo kojeg pravnog posla, jer je on donosio sve odluke i da su oni uvijek realizovali njegove odluke, pri čemu je on bio svjestan i znao da se radi o nezakonitim pravnim poslovima.

Nadalje iz poslovne i finansijske dokumentacije IBM banke, Atlas banke, pravnih lica "Global Carbon“, "Fin Invest“, "Atlas Grupa“, "RT Mimoza“, "RTV Atlas“ i "Atlas sistemi“ dalje proizilazi da je u avgustu 2009. godine, okr.Knežević Duško donio odluku da IBM banka odobri pravnom licu "Fin Invest“ DOO Podgorica, čiji je on osnivač, kredit u iznosu od 200.000,00€ i pravnom licu "Atlas Grupa“ D.O.O. Podgdorica, čiji je on osnivač, kredit u iznosu od 300.000,00€, da će sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita biti depozit "Global Carbon“ D.O.O. Podgorica u iznosu od 500.000,00€, koji će se, bez odluke osnivača IBM banke, obezbijediti iz osnivačkog uloga i da će se krediti vratiti iz tih sredstava, kao i o svim elementima  ugovora i depozita koju odluku je prenio okr. Dašić Predragu, izvršnom direktoru IBM banke dajući mu prednja uputstva i naloge u vezi realizacije navedenog pravnog posla, pa je okr. Dašić Predrag navedena uputstva i naloge prenio okr. Bašović Brankici a ona okr. Bašović Biljani, koja je postupajući po uputstvima okr.Kneževića bez odluke osnivača i ekonomske opravdanosti, dana 26.08.2009. godine sa okr.Dašić Predragom, kao izvršnim direktorom IBM banke zaključila Aneks IV ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.545000000001083022/8 kojim je izmijenjen član 1 osnovnog ugovora na način što će novčana sredstva u iznosu od 200.000,00 € služiti kao sredstvo obezbjeđenja urednog vraćanja kredita odobrenog pravnom licu "Fin Invest“ DOO Podgorica u iznosu od 200.000,00 € po osnovu ugovora o kreditu br.545000000001124926/09 od 26.08.2009. godine, koji je kao izvršni direktor pravnog lica "Fin Invest“ DOO Podgorica zaključila okrivljena Bašović Brankica, sa okr.Dašić Predragom, kao izvršnim direktorom navedene banke, te novčana sredstva u iznosu od 300.000,00 € služiti kao sredstvo obezbjeđenja urednog vraćanja kredita odobrenog pravnom licu "Atlas Grupa“ DOO Podgorica u iznosu od 300.000,00 € po osnovu ugovora o kreditu br.545000000001126090/09 od 28.08.2009. godine koji je sa izvršnim direktorom navedenog preduzeća Radojević Filipom, kojem je uputstva dala okr.Bašović Brankica, zaključio okr.Dašić Predrag, koji aneks ugovora o depozitu je okr.Bašović Brankica predala na potpis okr.Bašović Biljani, koja je potpisala navedeni aneks ugovora o oročenom namjenskom depozitu, pa je novčanim sredstvima oročenog depozita dana 27.05.2014. godine otplaćen kredit "Fin Invest“ DOO Podgorica u iznosu od 200.000,00 €, a dana 01.10.2014. godine otplaćen dio kredita "Atlas Grupa“ DOO Podgorica u iznosu od 90.000,00 €, koju dokumantaciju je za pravno lice "Global Carbon“ DOO Podgorica pripremala okr.Bašović Brankica. Dovedeći u vezu poslovnu i finansijsku  dokumentaciju navedenih pravnih lica i IBM banke sa odbranom okr.Bašović Brankice koja u bitnom navodi da je sva uputstva dobijala od okr.Knežević Duška preko Dašić Predraga na način kako je naprijed navedeno potvrđuju se navodi optužnice. Takođe iz iskaza svjedoka Laban Jelene proizilazi da je pripremala kreditni dosije za navedena pravna lica, te da joj je sve uslove kredita kao i činjenice na koji način će isti biti obezbijeđeni saopštio upravo Dašić Predrag. Prednje upravo ukazuje da je okr.Knežević Duško kao organizator kriminalne organizacije donio odluku o preduzimanju inkriminisanih radnji u navedenom pravnom poslu, a da su postupajući po njegovim uputstvima, nalozima i prije svega odluci, istu realizovali okrivljeni Bašović Brankica, Bašović Biljana i Dašić Predrag.

 

Iz dokaza dalje proizilazi da je u februaru 2011. godine, okr.Knežević Duško, radi realizacije kriminalnog plana donio odluku da pravno lice "Global Carbon“, iz sredstava osnivačkog uloga, bez odluke osnivača i obezbjeđenja vraćanja zajma, da zajam u iznosu od 200.000,00 € pravnom licu "Fin Invest“ DOO Podgorica, sa rokom vraćanja zajma od 12 mjeseci, te da se zajam neće vratiti, koju odluku je prenio okr. Dašić Predragu, dajući mu prednja uputstva i naloge u vezi realizacije navedenog pravnog posla, pa je okr. Dašić Predrag navedena uputstva i naloge prenio okr. Bašović Brankici a ona okr.Bašović Biljani, koja je bez odluke osnivača i obezbjeđenja vraćanja zajma, dana 25.02.2011. godine zaključila ugovor o zajmu br.08/11 sa okrivljenom Bašović Brankicom kao izvršnim direktorom pravnog lica "Fin Invest“ DOO, kojem pravnom licu su na ime zajma prenijeta novčana sredstva u iznosu od 200.000,00 €, koju dokumantaciju je za pravno lice "Global Carbon“ DOO Podgorica pripremala okr.Bašović Brankica, koja novčana sredstva nisu vraćena u ugovorenom roku. Prednje činjenice se posebno utvrđuju iz odbrane okr.Bašović Brankice koja na vrlo detaljan način opisuje cijelu realizaciju odluke okr.Knežević Duška, razloge zbog kojih je okr.Knežević donio odluku da upravo osnivački ulog "Global Carbona“ u iznosu od 200.000,00 € se da preduzeću "Fin Invest“ po osnovu ugovora o zajmu, bez namjere vraćanja tog, a koju odluku su preduzimajući inkriminisane radnje sproveli okr.Dašić Predrag, Bašović Brankica i Bašović Biljana.

Iz dokaza dalje proizilazi da je u decembru 2009. godine, okr.Knežević Duško donio odluku da IBM banka odobri pravnom licu "Fin Invest“ D.O.O. Podgorica, čiji je on osnivač, kredit u iznosu od 150.000,00€, da će sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita biti depozit "Global Carbon“ D.O.O. Podgorica u iznosu od 150.000,00€, koji će se, bez odluke osnivača IBM banke, obezbijediti iz osnivačkog uloga i da će se kredit vratiti iz tih sredstava, kao i o svim elementima  ugovora i depozita koju odluku je prenio okr. Dašić Predragu, izvršnom direktoru IBM banke dajući mu prednja uputstva i naloge u vezi realizacije navedenog pravnog posla, pa je okr. Dašić Predrag navedena uputstva i naloge prenio okr. Bašović Brankici a ona okr. Bašović Biljani, koja jebez odluke osnivača i ekonomske opravdanosti, dana 10.12.2009.godine sa okr.Dašić Predragom, kao izvršnim direktorom IBM banke zaključila Aneks V ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.545000000001089618/09 kojim je izmijenjen član 1 osnovnog ugovora na način što će novčana sredstva u iznosu od 150.000,00 € služiti kao sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita odobrenog pravnom licu "Fin Invest“ DOO Podgorica u iznosu od 150.000,00 € po osnovu ugovora o kreditu br.545000000001156257/09 od 10.12.2009. godine, koji je kao izvršni direktor pravnog lica „Fin Invest“ DOO Podgorica zaključila okrivljena Bašović Brankica, sa okr.Dašić Predragom, kao izvršnim direktorom navedene banke, koji aneks ugovora o depozitu je okr.Bašović Brankica predala na potpis okr.Bašović Biljani, koja je potpisala navedeni aneks ugovora o oročenom namjenskom depozitu, kojim novčanim sredstvima oročenog depozita je dana 11.06.2014. godine otplaćen kredit "Fin Invest“ DOO Podgorica u iznosu od 150.000,00€, koju dokumentaciju je za pravno lice "Global Carbon“ DOO Podgorica pripremala okr.Bašović Brankica, te u februaru 2010. godine, okr.Knežević Duško donio odluku da dio depozita "Global Carbon“ DOO Podgorica u iznosu od 60.000,00€,  a koji je obezbijeđen iz osnivačkog uloga, bez odluke osnivača IBM banke, bude sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita odobrenog pravnom licu "RT Mimoza“ DOO Herceg Novi, koje je u jednom dijelu u vlasništvu "Fin Invest“ DOO Podgorica, čiji je vlasnik okr. Knežević Duško,u iznosu od 160.000,00€, koji je tom pravnom licu IBM banka AD Podgorica prethodno odobrila i da će se dio kredita vratiti iz tih sredstava, kao i o svim elementima ugovora o depozitu, koju odluku je prenio okr. Dašić Predragu, izvršnom direktoru IBM banke dajući mu prednja uputstva i naloge u vezi realizacije navedenog pravnog posla, pa je okr. Dašić Predrag navedena uputstva i naloge prenio okr.Bašović Brankici a ona okr.Bašović Biljani, koja je bez odluke osnivača i ekonomske opravdanosti, dana 25.02.2010. godine sa okr.Dašić Predragom, kao izvršnim direktorom IBM banke zaključila Aneks VI ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.545000000001089618/09 kojim je izmijenjen član 2 osnovnog ugovora na način što će novčana sredstva u iznosu od 60.000,00 € služiti kao sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita odobrenog pravnom licu “RT Mimoza“ DOO Herceg Novi u iznosu od 160.000,00 € po osnovu ugovora o kreditu br.54500000000818697 od 12.03.2007. godine, koji aneks ugovora o depozitu je okr.Bašović Brankica predala na potpis okr.Bašović Biljani, koja je potpisala navedeni aneks ugovora o oročenom namjenskom depozitu, kojim novčanim sredstvima oročenog depozita je dana 25.02.2015. godine vraćen dio kredita "RT Mimoza“ DOO Herceg Novi u iznosu od 60.000,00€, koju dokumentaciju je za pravno lice "Global Carbon“ DOO Podgorica pripremala okr.Bašović Brankica. Upravo iz obrade okr.Bašović Brankice proizilazi da je odluku o realizaciju ovih pravnih poslova donio Knežević Duško, da je utvrdio sve uslove ugovora o kreditu i ugovora o depozitu, da je bilo jasno da će se krediti vratiti datim depozitima, da je to bila jedna uobičajena šema preduzimanja inkriminisanih radnji u predmetnim pravnim poslovima, te da su i ona, kao i okr.Bašović Biljana, te Dašić Predrag preduzimali inkriminisane radnje po uputstvima i nalozima okr.Knežević Duška.

Iz materijalnih dokaza dalje proizilazi da je u septembru 2011. godine, okr. Knežević Duško donio odluku da IBM banka odobri pravnom licu" RTV Atlas“ DOO Podgorica, čiji je on osnivač, kredit u iznosu od 110.000,00€, da će sredstvo obezbjeđenja vraćanja jednog dijela kredita biti depozit „Global Carbon“ DOO Podgorica u iznosu od 40.000,00€, koji će se, bez odluke osnivača IBM banke, obezbijediti iz osnivačkog uloga i da će se dio kredita vratiti iz tih sredstava, kao i o svim elementima ugovora i depozita, koju odluku je prenio okr.Nikolić Zoranu, glavnom izvršnom direktoru IBM banke, dajući mu prednja uputstva i naloge u vezi realizacije navedenog pravnog posla, pa je okr.Nikolić Zoran navedena uputstva i naloge prenio okr. Bašović Brankici, a ona okr. Bašović Biljani, koja je bez odluke osnivača i ekonomske opravdanosti, dana 30.09.2011. godine, sa okrivljenima Nikolić Zoranom, kao glavnim izvršnim direktorima IBM banke, zaključila Aneks X ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.545000000001089618/09 kojim je ugovoreno da će novčana sredstva u iznosu od 60.000,00 € služiti kao sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita odobrenog pravnom licu „RTV Atlas“ DOO Podgorica u iznosu od 110.000,00 € po osnovu ugovora o kreditu br.545000000001287013/11 od 30.09.2011. godine, koji je kao izvršni direktor pravnog lica "RTV Atlas“ DOO Podgorica, zaključila Obradović Tatjana sa  okr.Nikolić Zoranom, kao glavnim izvršnim direktorom navedene banke, koji aneks ugovora o depozitu je okr.Bašović Brankica predala na potpis okr.Bašović Biljani, koja je potpisala navedeni aneks ugovora o oročenom namjenskom depozitu, kojim novčanim sredstvima oročenog depozita je dana 25.02.2015.godine otplaćen dio kredita "RTV Atlas“ DOO Podgorica u iznosu od 40.000,00€, koju dokumentaciju je za pravno lice „Global Carbon“ DOO Podgorica pripremala okr.Bašović Brankica. Okr.Nikolić Zoran negira izvršenje naprijed navedenih radnji. Međutim, dovodeći u vezi iskaz svjedoka Obradović Tatjane koja u svjedočkom iskazu navodi da je uslove odobravanja predmetnog ugovora o kreditu dogovarala upravo sa Nikolić Zoranom, kao glavnih izvršnim direktorom IBM banke, da se nije bavila tima na koji način će kredit biti obezbijeđen odnosno što će služiti kao sredstvo obezbjeđenja vraćanja tog kredita, dok okr.Dašić Predrag navodi da zbog bolesti u tom periodu nije aktivno učestvovao u realizaciji pravnih poslova, a kod činjenice da okr.Bašović Brankica i u odnosu na ovaj pravni posao navodi da je procedura  sprovedena po nalozima i odluci okr.Duška Kneževića, upravo se potvrđuje da su okrivljeni preduzimali predmetne inkriminane radnje. 


Nadalje, iz predloženih dokaza proizilazi u septembru 2009. godine okr. Knežević Duško donio donio odluku da novčana sredstva u iznosu od 250.000,00€ koja potiču iz osnivačkog uloga pravnog lica "Global Carbon“ DOO Podgorica, bez odluke osnivača IBM banke, budu kao depozit - sredstvo obezbjeđenja vraćanja jednog dijela kredita  odobrenog pravnom licu "Atlas sistem“ DOO Beograd, čiji je on vlasnik,u iznosu od 1.366.000,00€, koji je tom pravnom licu Atlas banka odobrila u julu 2009. godine i da će se dio kredita vratiti iz tih sredstava, kao i o svim elementima depozita, koju odluku, uputstva i naloge u vezi realizacije navedenog pravnog posla, je preko Zečević Dijane, službenika Atlas banke prenio  okr. Bašović Brankici, a ona okr. Bašović Biljani, koja jebez odluke osnivača i ekonomske opravdanosti, dana 30.09.2009. godine sa izvršnim direktorom Atlasmont banke zaključila ugovor o oročenom namjenskom depozitu br.505110000000025969/09 kojim "Global Carbon“ DOO Podgorica deponuje iznos od 250.000,00€, iz sredstava osnivačkog uloga, kao sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita pravnog lica „Atlas sistem“ DOO Beograd u iznosu od 1.366.000,00€ po ugovoru o kratkoročnom deviznom kreditu br.505000000001170124357/09 od 21.07.2009. godine, koji ugovor o depozitu je okr.Bašović Brankica predala na potpis okr.Bašović Biljani, koja je potpisala navedeni aneks ugovora o oročenom namjenskom depozitu, kojim novčanim sredstvima oročenog depozita je vraćen dio kredita "Atlas sistem“ D.O.O. Beograd, i to dana 10.03.2011. godine iznos od 55.577,34€ i dana 07.12.2011. godine iznos od 194.422,66€, koju dokumentaciju je za pravno lice "Global Carbon“ DOO Podgorica pripremala okr.Bašović Brankica. Osim materijalnih dokaza – ugovora o kreditu i depozitu prednje se potvrđuje iz iskaza okr.Bašović Brankice koja na vrlo detaljan i precizan način opisuje da je u konkretnom slučaju takođe odluku donio okr.Knežević Duško, a da joj je sve uslove u vezi predmetnog pravnog posla saopštila Zečević Dijana, službenica Atlas banke govoreći da je "šef“ odlučio da se taj pravni posao realizuje na naprijed navedeni način, a po čijim uputstvima i nalozima su okrivljeni postupali.


Da je okr.Knežević Duško organizovao kriminalnu organizaciju na način kako je to opisano, te da je zajedno sa ostalim okrivljenima kao članovima kriminalne organizacije preuzimao inkriminisane radnje proizilazi i iz činjenice da su sva pravna lica kojima su odobravani predmetni krediti u vlasništvu Duška Kneževića, čiji je osnivač, da je isti donio odluku da se formira pravno lice "Global Carbon“ i odredio upravo okr.Bašović Biljanu za izvršnog direktora, da je takođe za izvršnog direktora u svom preduzeću "Fin Invest“ odredio Bašović Brankicu, a u preduzeću "Atlas Grupa“ Radojević Filipa, koji u svjedočkom iskazu navodi da je u svim pravnim poslovima, pa i u predmetnom postupao po upustvima koje mu je davala okr.Bašović Brankica, da je takođe okr.Knežević odredio Đurđić Đorđa za ovlašćeno lice za zastupanje "Mega Gulf Investments Holding Limited“, te razradio šemu kupoprodaje karbon kredita, da su ga zaposleni u povezanim pravnim licima nazivali "šefom“ i da je sve odluke u vezi pravnih poslova donosio upravo on, a oni realizovali njegove odluke, bez obzira kakve one bile. Prednje se posebno utvrđuje iz iskaza svjedoka saradnika Đurđić Đorđa kao i odbrane okr.Bašović Brankice koji na jasan i precizan način opisuju predmetne događaje, a koji iskazi su u potpunosti u skladu sa poslovnom i finansijskom dokumentacijom predmetnih pravnih lica i bankarskom dokumentacijom.


Nadalje, iz akta Centralne banke Crne Gore br.“P“ 0102-194-1/2018 od 19.02.2018. godine i izvještaja o kontroli br. „P“ 03-166-1/2018 od 14.11.2018. godine proizilazi, između ostalog, da je u odnosu na predmetne kredite koje je IBM banka zatvorila iz depozita "Global carbon“DOO direktno na svoju štetu, odnosno štetu pravnog lica koje je osnovala, što je rezultiralo potpunim gubitkom sredstava uloženih u to pravno lice i dodatno pogoršalo cjelokupno stanje u banci koja je akcionarsko društvo, te da je primjenom nesigurnih i nesolidnih praksi, prilikom preuzimanja i upravljanja kreditnim rizikom, umanjena imovina banke. Iz izvještaja dalje proizilazi da je navedeni vid poslovanja neprihvatljiv i da je rezultat potpunog gubitka sredstava uloženih u navedeno pravno lice, što je dodatno pogoršalo cjelokupno stanje u banci.


Upravo iz naprijed navedenih dokaza proizilazi da je realizujući predmetne pravne poslove okr.Bašović Biljana, umišljajno podstreknuta od strane Knežević Duška, Dašić Predraga, Nikolić Zorana i Bašović Brankice, postupala kao izvršni direktor oštećenog pravnog lica suprotno čl.5 Statuta pravnog lica "Global Carbon“ DOO Podgorica kojim je propisana kao osnovna djelatnost tog pravnog lica – ostalo finansijsko posredovanje, te suprotno čl.17 st.1 tač.3 i st.2 Statuta i čl.35 st.2 tač. 4b Zakona o privrednim društvima, budući da iz predloženih dokaza proizilazi da je bez odluke osnivača i ekonomske opravdanosti realizovala navedene pravne poslove postupajući u konačnom po upustvima i nalozima okr.Knežević Duška, a na štetu pravnog lica "Global Carbon“, kao i osnivača IBM banke čiji je osnivački ulog iskorišćen za nezakonite pravne poslove.

Iz nalaza i mišljenja sudskih vještaka ekonomsko finansijske struke kao i poslovne i finansijske dokumentacije IBM banke, Atlas banke i predmetnih pravnih lica u bitnom proizilazi da su svi pravni poslovi koji su predmet optužbe preduzeti od strane okrivljenih, a da nije donijeta odluka osnivača IBM banke, da je osnivački ulog u iznosu od 2.000.000,00 €, koji je uplaćen pravnom licu „Global Carbon“, iskorišćen nenamjenski, bez odluke osnivača, bez ekonomske opravdanosti, te da je takvim radnjama prouzrokovana šteta za pravno lice "Global Carbon“ u iznosu od 1.942.000,00 €.


Dakle, iz predloženih dokaza, koji su analizirani u prethodnom dijelu obrazloženja nesporno se utvrđuje da su okrivljeni izvršili krivična djela koja im se  stavljaju na teret, na način kako je to opisano u dispozitivu optužnice, pri čemu su svi okrivljeni znali da su djela koja preduzimaju protivpravna, čije izvršenje  su htjeli pa se njihov odnos prema izvršenim djelima manifestuje kao direktan umišljaj.


Nadalje, kako se okr.Knežević Duško nalazi u bjekstvu, i kako je protiv istog donijeto rješenje o određivanju pritvora, te raspisana međunarodna potjernica, a imajući u vidu činjenicu da se postupak vodi protiv ostalih okrivljenih, to nalazim da postoje naročito važni razlozi da se okr.Knežević Dušku sudi iako je odsutan, te da su ispunjeni uslovi iz čl.324 st.2 ZKP-a.

Imajući u vidu prednje, nalazim da su se u radnjama okrivljenih Knežević Duška, Dašić Predraga, Nikolić Zorana, Bašović Brankice i Bašović Biljane, stekli svi bitni elementi bića krivičnog djela koje im se stavlja na teret, iz kojih razloga je optužnica opravdana i na zakonu zasnovana.

 

Specijalna tužiteljka

Lidija Vukčević

Izdvojeno

Vijesti
Card banner

Iz Dubaija i Turske komandovali švercerima kokaina (FOTO+VIDEO)

13/06/2024

Vijesti
Card banner

Ukinuta presuda, Lidiji Mitrović ponovo da se sudi

12/06/2024

Vijesti
Card banner

Medenica: Svi su znali, a samo sam ja na optuženičkoj klupi

12/06/2024

Ovaj projekat finansira Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD.

USA flagUSA Embassy logo