Cijela optužnica protiv bivšeg direktora Uprave za nekretnine i njegove kriminalne grupe

Kovačević: Ti znaš da su moji pravni savjeti najjači u Crnu Goru

U razgovoru od 3. novembra 2020. godine u 17:06:03h Aleksandar Boljević obavještava Sanju Popović da se vidio sa Draganom Kovačevićem, ali da mu ovaj nije ništa dao (nije mu platio). U razgovorima od 7. novembra 2020. godine Boljević obavještava Popović da se dogovorio sa Kovačevićem da se sretnu u nekom od lokala koji će biti specijalno otvoren za njega, a kasnije je obavještava da su on i Dragan ono okončali, da sada ima pare u džepu i da želi da je vodi na večeru

Foto: Mans

Kovačević

Autor

Radmila Grbić

10/11/2022

Podijeli vijest:

Libertas objavljuje tekst optužnice protiv bivšeg direktora Uprave za nekretnine Dragana Kovačevića i još nekoliko osoba, koju je Specijalno državno tužilaštvo dostavilo Višem sudu u Podgorici 24. avgusta 2021. godine.


Jedine izmjene koje je Libertas učinio na dokumentu su uklanjanje ličnih podataka optuženih i svjedoka.


Kovačević, za kojim je bila raspisana potjernica, uhapšen je 28. oktobra nakon što je dobrovoljno došao u podgorički Viši sud nakon više od godinu i po skrivanja. Od tada se nalazi u pritvoru.


Na osnovu čl. 44 st. 2 tač. 5, čl.290 st.2 i čl.292 Zakonika o krivičnom postupku, Specijalno državno tužilaštvo, podiže

OPTUŽNICU

Protiv:

1. Dragana Kovačevića, od oca Zdravka i majke Rose, rođene Kovačević, rođen 20.07.1956. godine u Bijelom Polju, stalno nastanjen u Podgorici, završio Geodetski fakultet u Zagrebu, po zanimanju dipl. inženjer geodezije, oženjen, otac troje punoljetne djece, državljanin Crne Gore, navodno neosuđivan, u pritvoru od 28.12.2020. godine do 23.02.2021. godine po rješenjima Vijeća Višeg suda u Podgorici Kvs br. 521/20 od 28.12.2020. godine, Kvs br. 25/21 od 27.01.2021. godine i Kvs br. 79/21 od 23.02.2021.godine, u bjekstvu


2. Ane Lakićević-Grdinić, od oca Zorana i majke Vesne, rođene Erić, rođena 22.07.1985. godine u Sarajevu, BiH, stalno nastanjen u Budvi, završila Pravni fakultet u Podgorici, po zanimanju dipl. pravnik, udata, majka troje maloljetne djece, državljanka Crne Gore, navodno neosuđivana, u pritvoru od 28.12.2020. godine do 23.02.2021. godine po rješenjima Vijeća Višeg suda u Podgorici Kvs br. 521/20 od 28.12.2020.godine, Kvs br. 25/21 od 27.01.2021.godine i Kvs br. 79/21 od 23.02.2021.

godine


3. Veselina Tomaševića, od oca Petra i majke Danice, rođene Tomović, rođen 05.05.1964. godine u Štitarici, opština Mojkovac, sa prebivalištem u Kotoru, završio Višu pomorsku školu u Kotoru, po zanimanju geometer, oženjen, otac dvoje punoljetne djece, državljanin Crne Gore, osuđivan;


4. Krsta Pavićevića, od oca Velizara i majke Kose rođene Radević, rođen 14.01.1990. godine u Danilovgradu, sa prebivalištem u Danilovgradu, završio Srednju geodetsko-građevinsku školu u Podgorici, po zanimanju geometer, oženjen, otac dvoje maloljetne djece, državljanin Crne Gore, neosuđivan;


5. Danila Jovanovića, od oca Vlada i majke Ljubice, rođene Samardžić, rođen 16.01.1958. godine u Cetinju, stalno nastanjen u Tivtu, završio Pravni fakultet u Podgorici, po zanimanju notar, oženjen, otac dvoje punoljetne djece, državljanin Crne Gore, osuđivan;


6. Dalibora Kneževića, od oca Milisava i majke Milice, rođene Čolović, rođen 28.05.1979. godine u Nikšiću, stalno nastanjen u Podgorici, završio Pravni fakultet u Podgorici, po zanimanju dipl. pravnik, oženjen, otac dvoje mldb. djece, državljanin Crne Gore, neosuđivan;


7. Danka Kovačevića, od oca Dragana i majke Milunke, rođene Šćepanović, rođen 10.07.1991. godine u Cetinju, stalno nastanjen u Podgorici, završio Srednju geodetsku školu u Podgorici, po zanimanju fudbaler, oženjen, otac jednog mldb. djeteta, državljanin Crne Gore, neosuđivan;


8. Aleksandra Boljevića, od oca Ratka i majke Nade, rođen 02.08.1974. godine u Podgorici, stalno nastanjen u Podgorici, državljanin Crne Gore, osuđivan;


9. Sanje Popović, od oca Tomislava i majke Branke, rođene Petričević, rođena 20.08.1978. godine u Podgorici, sa prebivalištem u Podgorici, završila Srednju trgovinsku školu u Podgorici, po zanimanju domaćica, udata, majka troje maloljetne djece, državljanka Crne Gore, neosuđivana;


i pravnog lica:

10. “Geo & Arh”doo Podgorica, PIB 02728087, osnivač Mila Radonjić, izvršni direktor Dragoslav Kovačević, koji je predstavnik pravnog lica , neosuđivan


Zato što su:


Okr. Dragan Kovačević, tokom avgusta mjeseca 2011. godine, stvorio kriminalnu organizaciju, koja je djelovala na teritoriji Crne Gore, do 23.12.2020. godine, a čiji pripadnici su postali okr. Ana Lakićević-Grdinić, Veselin Tomašević, Krsto Pavićević, Danilo Jovanović, Danko Kovačević, Aleksandar Boljević, Sanja Popović i pravno lice “Geo & Arh” DOO Podgorica, koja je imala za cilj vršenje neodređenog broja krivičnih djela za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora od četiri godine ili teža kazna – zloupotreba službenog položaja iz čl.416 KZ CG, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz čl 272 KZCG, iznuda iz čl.250 KZCG, falsifikovanje isprave iz čl.412 KZCG, te krivičnih djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz čl 272 KZCG i falsifikovanje isprave čl.412 KZCG,u vezi čl.5 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, a radi sticanja nezakonite dobiti i moći, u kojoj je svaki član kriminalne organizacije imao unaprijed određeni zadatak i ulogu, čije djelovanje je planirano na duže vrijeme, a organizacija se zasniva na primjeni određenih pravila unutrašnje kontrole i discipline članova, u čijem djelovanju su korišćene privredne i poslovne strukture i primjenjivano zastrašivanje, svi uračunljivi, svjesni svoga djela, htjeli njegovo izvršenje i znali da je njihovo djelo zabranjeno, na način što je okrivljeni Dragan Kovačević, kao organizator kriminalne organizacije, a u cilju realizacije kriminalnog plana, da protivzakonitim prisvajanjem zemljišta u državnoj svojini i izgradnjom nelegalnih objekata na istom, kriminalna organizacija stekne protivpravnu imovinsku korist, pa je isti vrbovao članove kriminalne organizacije, odredio im uloge i zadatke, a za sebe ostavio da osmisli upis u katastar nepokretnosti fizičkih lica kao imaoca stvarnih prava korišćenja na zemljištu u državnoj svojini bez validnog pravnog osnova za upis, usmjerava podnošenje raznih zahtjeva od strane članova kriminalne organizacije prema državnim organima u cilju ostvarenja kriminalnog plana, usmjerava način donošenja odluka nadležnih državnih i drugih organa po tim zahtjevima, vrbuje lica kao članove kriminalne organizacije koja će primjenjihvati zastrašivanje, angažuje firme svojih srodnika u cilju sačinjavanja i podnošenja lažnih geodetskih elaborata, da sam izrađuje lažne elaborate, obezbjeđuje da nadležne inspekcijske službe ne sprječavaju nezakonitu gradnju objekta, te da usmjeravanjem rada članova kriminalne organizacije omogućava svojim bliskim srodnicima sticanje i upis stvarnih prava na nelegalno sagrađenim objektima pa su pripadnici kriminalne organizacije prihvatili i to: okrivljeni Krsto Pavićević prihvatio da kao ovlašćeno lice u okrivljenom pravnom licu “Geo & Arh Projekt” doo Podgorica i licencirani geodeta izrađuje elaborate geodetskih snimanja sa netačnim terenskim podacima, koristeći licencu u pogledu validnosti takvih elaborate ovjerenih od pravnog lica “Geo & Arh Projekt” doo Podgorica, a Veselin Tomašević, kao službeno lice Uprave za nekretnine PJ Tivat, prihvatio da ovjerava lažne elaborate izvedenog stanja i bez potpisa svih vlasnika zemljišta, da ne prihvata elaborate koji prikazuju stvarno stanje na terenu, komunicira sa drugim članovima kriminalne organizacije u cilju prikrivanja stvarnih podataka izvedenog stanja i realizacije upisa u katastarskim podacima po takvim elaboratima, Ana Lakićević-Grdinić, kao načelnica Uprave za nekretnine PJ Tivat, prihvatila da vrši upis i promjene podataka u katastarskom operatu na nepokretnostima bez zakonitog pravnog osnova, da donosi nezakonita rješenja o upisu nelegalno sagrađenog objekta na osnovu lažnih elaborate i koji ne sadrže potpise svih suinvestitora, da ne postupa po drugostepenim rješenjima Ministarstva finansija u slučaju poništavanja rješenja o takvom upisu, prikriva činjenice i podatke o postupcima upisa nelegalnog objekta koji se vode kod Uprave za nekretnine PJ Tivat, delegira predmet na odlučivanje Upravi za nekretnine Podgorica bez dostavljanja kompletnih podataka iz spisa predmeta, ne obavještava vlasnika nepokretnosti o izvršenim promjenama i postupcima koji se vode, te ne dostavlja podatke o izvršenim promjenama javnom preduzeću koje upravlja morskim dobrom, kao ni Zaštitniku imovinsko pravnih interesa Crne Gore, komunicira, prenosi podatke i uputstva članovima kriminalne organizacije, dok je Danko Kovačević prihvatio da zaključuje kupoprodajne ugovore pred notarom u koje će biti unijeti lažni podaci u pogledu predmeta kupoprodaje i cijene te davati neistinite izjave o građenju objekta i podnositi zahtjeve za upis objekta na osnovu lažnog elaborata, dok je Danilo Jovanović kao notar prihvatio kriminalni plan da zaključuje kupoprodajne ugovore sa nevlasnicima nepokretnosti, te da podnosi zahtijeve za upis u katastar na osnovu takvih javnih isprava, da ne obavještava vlasnika, odnosno zakonskog zastupnika vlasnika nepokretnosti o zaključenim pravnim poslovima, ne upozorava stranke o postojanju smetnji za zaključenje navedenih pravnih poslova, a Sanja Popović prihvatila da pronađe lice koje će postati član kriminalne organizacije, te da zajedno sa njim sa umišljajem ostvarujući zajedničku odluku, bitno doprinese u vršenju prinude, prema licu preko koga će kriminalna organizacija realizovati kriminalni plan, dok je Aleksandar Boljević prihvatio da, upotrebom sile i prijetnje, vrši prinude prema licu preko kojih će kriminalna organizacija realizovati kriminalni plan,


čime je okrivljeni Dragan Kovačević izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz čl 401a st.1 u vezi st.6 KZCG,

a okrivljeni Ana Lakićević-Grdinić, Veselin Tomašević, Krsto Pavićević, Danilo Jovanović, Danko Kovačević, Sanja Popović I Aleksandar Boljević krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz čl 401a st.2 u vezi st.1 i 6 KZCG,

a okrivljeno pravno lice “Geo & Arh” doo Podgorica krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz čl 401a st.2 u vezi st.1 i 6 KZCG u vezi sa čl.5 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela,Pa su radi realizacije kriminalnog plana:


a) Okrivljeni Kovačević Dragan, kao službeno lice, načelnik Uprave za nekretnine PJ Tivat, a potom i kao direktor Uprave za nekretnine Crne Gore, okrivljena Ana Lakićević-Grdinić kao službenica Uprave za nekretnine PJ Tivat, a kasnije kao načelnica Uprave za nekretnine PJ Tivat i okrivljeni Jovanović Danilo u svojstvu notara u periodu od decembra 2013. godine, pa do oktobra 2017. godine u Tivtu i Podgorici, uračunljivi, svjesni svog djela, čije su izvršenje htjeli i znali da je njihovo djelo zabranjeno, okr. Dragan Kovačević nakon što je kao načelnik PJ Tivat u toku 2011. postupao po zahtjevima Peričića za promjenama u katastarskom operatu na zemljištu u zoni morskog dobra i istima omogućavao sticanje prava bez zakonitog pravnog osnova, protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja, sada direktora Uprave za nekretnine Crne Gore, u namjeri da na kat. parceli 105/1 KO Bogišići, opština Tivat u zoni morskog dobra, na državnoj svojini izgradi nepokretnost a kasnije stekne svojinu na istoj, podstrekao Luku Peričića da pokrene ostavinski postupak iza smrti Peričić Marka Spasa, koji je preminuo 19.05.2012. godine u Wuppertalu-Njemačkoj, a okrivljenu Anu Lakićević-Grdinić, službenicu Uprave za nekretnine PJ Tivat, a potom i načelnicu Uprave za nekretnine PJ Tivat, da u cilju sprovođenja ostavinskog postupka pred Osnovnim sudom u Kotoru O.br. 538/13 od 09.12.2013. godine, izvrši niz nezakonitih promjena podataka u katastarskom operatu na nepokretnostima upisanim u KO Đuraševići i KO Bogišići, opština Tivat, na nepokretnostima koje su upisane kao svojina Države Crne Gore, pa je okr. Ana Lakićević-Grdinić, a po zahtjevu Jezdimirović Dijane-naslednice, donijela Zaključak broj 954-121-UPI-237/2014 od 20.03.2014. godine, kojim je u više listova nepokretnosti izvršila upis matičnog broja Peričić Marka Spasa, kao korisnika državne imovine u zoni morskog dobra i izdala listove nepokretnosti, kako bi se na toj imovini sproveo ostavinski postupak, a zatim po zahtjevu Peričić Luke i Rješenje br. 954-121-UPI-1849/2014 od 19.09.2014. god. kojim se dozvoljava parcelacija parcele 105/1 iz LN 441 KO Bogišići, potom po zahtjevu Jezdimirović Dijane donijela Rješenje broj 954-121-UPI-2291/14 od 05.12.2014. godine kojim se dozvoljava promjena na katastarskoj parceli 105/1 LN 441 KO Bogišići upisujući Jezdimirović (Peričić) Dijanu kao nasljednika Peričić Spasa, te po zahtjevu Kršlaković Ljubice, Zaključak br. 954-121-UPI-33/2015 od 22.01.2015. godine, a po zahtjevu Starčević Branka Zaključak broj 954-121-UPI-335/2015 od 19.02.2015. godine, kojima vrši promjene na navedenoj nepokretnosti nezakonito upisujući Kršlaković Ljubicu i Satti Mirjanu na kat.parcelama 105/1 i 105/4 KO Bogišići kao sukorisnike, iako navedena lica nisu imaoci prava svojine, niti korisnici navedenih nepokretnosti, niti je njihov pravni prethodnik vlasnik, odnosno korisnik navedenih nepokretnosti, postupajući ne u interesu službe, odnosno ostvarivanja ciljeva službe, suprotno odredbama čl. 84, 85, 86, 87, 88 i 89 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, stvarajući time uslove da novoupisani korisnici Peričić Luka, Jezdimirović rođ. Peričić Dijana, Kršlaković Ljubica i Satti Mirjana u svojstvu prodavaca, zaključe kupoprodajne ugovore sa Gazivoda Aleksandrom za ¼ parcele 105/1 i 105/4 iz LN 441 KO Bogišići i sa suprugom okr. Dragana Kovačevića, Kovačević Milunkom, a zatim sinom Kovačević Dankom za ¾ kat.parcele 105/1 i 105/4 iz LN 441 KO Bogišići, pa je okrivljeni Jovanović Danilo-notar protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja i nevršenjem službene dužnosti dana 14.08.2017.god. u Tivtu prihvatio da sačinio notarske zapise Ugovora o kupoprodaji UZZ br. 331/2017, a 23.08.2017. godine UZZ br. 357/2017, te UZZ br. 476/2017 od 20.10.2017. godine, kao i UZZ 482/17 od 24.10.2017. godine kojim se prodaje pravo korišćenja predmetnih nepokretnosti Gazivoda Aleksandru i okrivljenom Kovačević Danku, suprotno odredbama čl. 5, 8 i 9 Zakona o morskom dobru, zatim čl.6 i čl.61 Zakona o državnoj imovini, kao i odredbama čl. 3, 27 i 29 Zakona o notarima, iako je znao da je predmetna nepokretnost svojina Države Crne Gore, u zoni morskog dobra, a nije upozorio stranke na nemogućnost zaključenja ovakvog ugovora, niti odbio zaključenje istih, pa je nakon ovjeravanja notarskih zapisa kupoprodajnih ugovora dostavio zahtjeve za upis promjena u katastru nepokretnosti, pa je okrivljena Ana Lakićević-Grdinić postupajući po tim zahtjevima, protivpravnim iskorišćavanjem službenog položaja donijela nezakonita Rješenja broj 954-121-UPI-1999/2017 od 16.08.2017. godine, br. 954-121-UPI-2107/2017 od 24.08.2017. godine, br. 954-121-UPI-2660/2017 od 25.10.2017. godine, kao i Rješenje br. 954-121-UPI-2675/2017 od 25.10.2017. god. kojim je dozvolila promjene u katastarskom operatu na državnoj imovini bez obavještenja vlasnika imovine, u zoni morskog dobra suprotno odredbama čl. 5, 8 i 9 Zakona o morskom dobru, kao i čl.6 i 61 Zakona o državnoj imovini, kako bi okrivljeni Kovačević Dragan zajedno sa Gazivoda Aleksandrom dana 20.09.2017.godine započeo zajedničku gradnju stambenog objekta bez odobrenja za građenje na zemljištu upisanom kao svojina Države Crne Gore, na kome nije dozvoljena gradnja sa zabilježbom u G listu tereta morsko dobro koje predstavlja zemljište sa posebnom namjenom i isti izgradio zajedničkim sredstvima sa Gazivoda Aleksandrom u toku 2018. godine, procijenjene vrijednosti sa zemljištem od 666.650,00 eura, a kojim objektom su protivpravno zauzeli tuđe zemljište i stekli protivpravnu imovinsku korist u tom iznosu.


b) okrivljeni Dragan Kovačević, Ana Lakićević-Grdinić, Veselin Tomašević, Krsto Pavićević i pravno lice “Geo & Arh Projekt” doo Podgorica u periodu od maja 2018. godine do novembra 2020. godine u Podgorici i Tivtu, uračunljivi, svjesni svog djela, čije su izvršenje htjeli i znali da je njihovo djelo zabranjeno, okrivljeni Krsto Pavićević kao geodetski tehničar i ovlašćeno lice za izradu elaborata u okr. pravnom licu “Geo & Arh Projekt” doo Podgorica , zloupotrebom položaja u privrednom društvu i okr. pravno lice “Geo & Arh Projekt” doo Podgorica, licencirano za izradu elaborata, a u vlasništvu Dragoslava Kovačevića, brata okr. Dragana Kovačevića, od istog dobio nalog na CD-u da sačini elaborat originalnih terenskih podataka o izvršenim radovima na terenu na kat. parceli br. 105/1 KO Bogišići, iako podaci manuala i etažne razrade, te gabarita objekta na CD-u nijesu bili u saglasnosti sa državnom koordintnom podlogom, pa je okr. Krsto Pavićević dana 03.05.2018.godine izradio elaborat br. 886/18 sa netačnim podacima,u odnosu na površinu objekta, prikrivajući da je objekat veće površine na terenu i da jednim dijelom zahvata površinu kat. parcele 843 KO Bogišići upisane kao svojina Vlade Crne Gore, isti potpisao i  pečatirao pečatom okr. pravnog lica“Geo & Arh Projekt” doo Podgorica,u namjeri da se takva lažna isprava – elaborat upotrijebi kao prava , a Dragoslav Kovačević predao Upravi za nekretnine PJ Tivat radi ovjere, kako bi okrivljeni Tomašević Veselin postupajući kao službeno lice Uprave za nekretnine PJ Tivat-geodeta protivpravnim iskorišćavanjem službenog položaja, podstreknut od strane okr. Dragana Kovačevića, znajući da dostavljeni elaborat ne predstavlja pravo stanje na terenu i bez potpisa i saglasnosti drugog suvlasnika na zemljištu Gazivoda Aleksandra, isti ovjerio pod brojem 953-121-886/18 od 15.05.2018. godine, suprotno odredbama čl. 64, 64a, 65, 66 i 143 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, a okrivljena Ana Lakićević-Grdinić protivpravnim iskorišćavanjem službenog položaja, podstreknuta od strane okr. Dragana Kovačevića, u namjeri da podaci premjera iz lažnog elaborata budu prikazani na Geoportalu kao stvarni , donijela Rješenje br. 954-121-UPI-2110/2018 od 21.09.2018. godine kojim je izvršila zabilježbu bespravno izgrađenog objekta na osnovu takvog elaborata izrađenog od okr. pravnog lica “Geo & Arh Projekt”, iako je znala da je elaborat neistinit u pogledu podataka stvarnog stanja na terenu i bez potpisa saglasnosti na elaboratu drugog suvlasnika nepokretnosti Gazivoda Aleksandra, iako je  sa pravim stanjem upoznata dostavljanjem elaborata od pravnog lica “Geos” doo Podgorica, izrađenog po zahtjevu Gazivoda Aleksandra i predatog Upravi za nekretnine PJ Tivat, dana 08.08.2018. god. pod br. 121-953-2428/2018, pa je postupajući po nalogu okr. Dragana Kovačevića da preduzme sve radnje u cilju sprovođenja promjena po elaboratu okr. pravnog lica “Geo & Arh Projekt”, kako bi okr. Dragan Kovačević uspio u postupku legalizacije bespravno sagrađenog objekta, preduzela niz protivpravnih radnji u cilju realizacije plana, na način što je okr.Ana Lakićević–Grdinić, nakon što je Ministarstvo finansija-Direkcija za drugostepeni upravni postupak Rješenjem broj 07-2-1479/2018 od 19.11.2018.god. poništila Rješenje Uprave za nekretnine PJ Tivat br.954-121-UPI-2110/2018 od 21.09.2018.god., po žalbi Gazivoda Aleksandra kao drugog suvlasnika, odbila da utvrdi validnost elaborata, te odbila da postupi i po Rješenju Ministarstva finansija br. 07-2-1479/2018 od 22.01.2019. godine kojim se nalaže PJ Tivat da u roku od 15 dana odluči u navedenom predmetu, kao i po dopunskom rješenju Ministarstva finansija br.07-2-1479/2018 od 27.03.2019.god. kojim je naloženo uspostavljanje pređašnjeg stanja upisa koje je prethodilo donošenju rješenja Uprave za nekretnine PJ Tivat od 21.09.2018.god., pa je okrivljena Ana Lakićević Grdinić, protivpravnim iskorišćavanjem službenog položaja, uprkos svim nalozima Ministarstva finansija, donijela Rješenje broj 954-121-UPI-2110/2018 od 06.05.2019.god. kojim ponovo donosi istovjetno rješenje na bazi istog netačnog elaborata okr. pravnog lica “Geo & Arh Projekt” doo, a koje rješenje je Ministarstvo finansija Rješenjem br. 07-2-1479/2018 od 03.03.2020.god. postupajući po žalbi Gazivoda Aleksandra poništilo i vratilo na ponovni postupak, te odbila da postupi i po Rješenju drugostepenog organa br.07-2-1479/2018 od 23.10.2020.god. kojim je naloženo Upravi za nekretnine PJ Tivat da odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od prijema rješenja odluči u navedenom predmetu, nevršenjem službene dužnosti i protivpravnim iskorišćavanjem službenog položaja postupala suprotno odredbama čl. 126 st.8 Zakona o upravnom postupku i čl 127 st.1 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti.


c) okrivljeni Ana Lakićević-Grdinić i Dragan Kovačević u periodu od 21.08.2020.godine do 23.09.2020.god. u Podgorici i Tivtu, uračunljivi, svjesni svog djela, čije su izvršenje htjeli i znali da je njihovo djelo zabranjeno, okrivljeni Kovačević Dragan podstrekao okr. Kovačević Danka, da kod notara ovjeri lažnu izjavu , pa je isti dana 21.08.2020.god. pred notarom Danilom Jovanovićem, istu ovjerio pod UZZ 300/2020, da je svojim sredstvima i radom, izgradio objekat na kat parceli 105/1 KO Bogišići, iako je znao da su objekat gradili zajedničkim sredstvima Kovačević Dragan i Gazivoda Aleksandar, pa nakon što je notar ovjerio takvu izjavu istu je i dostavio Upravi za nekretnine PJ Tivat radi upisa objekta na okr. Danka Kovačevića, zavedenu pod brojem 121-919/20-1208-UPI od 26.08.2020. godine, a okrivljena Ana Lakićević-Grdinić protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja, a podstreknuta od strane okr. Dragana Kovačevića, suprotno čl.104 st.2 Zakona o upravnom postupku, zahtjev za upis objekta, delegirala na odlučivanje Upravi za nekretnine u Podgorici, kako bi prikrila podatke da se pred Upravom za nekretnine PJ Tivat vodi postupak za zabilježbu istog objekta koji nije pravosnažno okončan i u kome je ona postupala, a koji predstavlja smetnju za odlučivanje po zahtjevu za upis i sa znanjem da je Aleksandar Gazivoda dostavio izjavu ovjerenu pred notarom Rakočević Nelom, pod brojem OVP 1454/2018 zavedenu kod Uprave za nekretnine PJ Tivat pod brojem 121-954-UPI-2110/2018 od 27.08.2018.god. da nije saglasan sa upisom objekta na osnovu predatog elaborata okr. pravnog lica “Geo & Arh Projekt” doo i da je suvlasnik objekta na parcelama 105/1 i 105/4 KO Bogišići, pa je okr. Ana Lakićević-Grdinić, svjesno i umišljajno, stavila u zabludu, Gorana Tufegdžića – službeno lice Uprave za nekretnine u Podgorici, koji je zadužio delegirani predmet, da donese nezakonito Rješenje br.121-919/20-1208-UPI od 23.09.2020.god. kojim dozvoljava upis cjelokupnog objekta na okr. Kovačević Danka u obimu prava svojine 1/1, a koje rješenje ne bi donio da je znao da postupak zabilježbe objekta nije pravosnažno okončan, čime ga je spriječila da postupi u skladu sa čl. 104 st.2 Zakona o upravnom postupku i time pribavi protivpravnu imovinsku korist članu kriminalne organizacije, okrivljenom Danku Kovačeviću,


d) Okrivljeni Dragan Kovačević, kao direktor Uprave za nekretnine, okr. Sanja Popović i Aleksandar Boljević u periodu od 17.avgusta 2020.god. do 13.12.2020.godine u Podgorici i Tivtu uračunljivi, svjesni svog djela, čije su izvršenje htjeli i znali da je njihovo djelo zabranjeno, okr. Dragan Kovačević u namjeri da cjelokupan objekat prisvoji i upiše na okr,. Danka Kovačevića podstrekao okr. Aleksandra Boljevića da zajedno sa okrivljenom Sanjom Popović ostvarujući zajedničku odluku, silom i prijetnjom prinude Gazivoda Aleksandra na prodaju svog suvlasničkog udjela na zemljištu i objektu iz LN 441 KO Bogišići, Opština Tivat, na kat. parcelama 105/1 i 105/4, okr. Danku Kovačeviću, sinu okr. Dragana Kovačevića, za cijenu koju odredi okr. Kovačević Dragan, pa je okr. Boljević dana 17.08.2020.godine, podstreknut od strane okr. Dragana Kovačevića upotrebom sile izvršio obijanje vrata predmetnog objekta u suvlasništvu Gazivode u Tivtu i promijenio cilindar brave u cilju demonstracije sile prema Gazivoda Aleksandru, o čemu je slanjem fotografija obijanja vrata obavijestio okr.Kovačević Dragana, sa tekstom poruke: “Nema ga mamicu mu j…”, a nakon toga pozvao telefonom Gazivodu Aleksandra sa zahtjevom da ukloni svoja vozila koja su se nalazila ispred objekta, kako bi njegova supruga navodno unijela namještaj, jer se isti predstavio kao kupac kuće, iako to nije, te da se nada da će on shvatiti ozbiljnost situacije … da izbjegne neprijatnost”, pa je u danima nakon 17.08.2020. god. do 24.10.2020. god. sa više telefonskih poziva ostvario kontakt sa Gazivoda Aleksandrom, kao i neposredne susrete u hotelu Hilton u Podgorici, u porodičnoj kući Gazivoda Aleksandra u Podgorici i slastičarnici “ŠT Hamza” u Podgorici, prenoseći mu ozbiljne prijetnje, da postoje mnogo ozbiljni ljudi koji stoje iza ovoga i da ne bi bilo pametno da oni preuzmu slučaj, istovremeno mu dajući do znanja da zna da Gazivodin brat sa porodicom živi u Malmeu-Švedska, samo 20 kilometara od boravišta okrivljenog Aleksandra Boljevića, koji se nalazi u Kopenhagenu-Danska – preko mosta, koje bi mogao posjetiti, pa je dana 21.10.2020.godine okrivljeni Boljević Aleksandar iz kuće okrivljene Sanje Popović, sa telefonskog broja registrovanog na vlasnika Popović Sanjin, a koji koristi okrivljena Sanja Popović supruga vlasnika telefonskog broja, uputio pet poziva prema broju vlasnika Gazivoda Aleksandra i to u vremenu 12:45:24h, 12:45:34h, 12:45:43h, 12:45:52h, 12:46:06h, na koje pozive se Gazivoda nije javljao, izražavajući upornost da ostvari kontakt sa Gazivoda Aleksandrom, pa je 24.10.2020.godine ostvario neposredan kontakt sa Gazivodom u Podgorici, uputivši mu riječi: “Hoćeš li ti da pristaneš da zaključiš ovaj ugovor ili ćeš ostati bez ičega…ionako je sve upisano na Danka” što je sve kod Aleksandra Gazivode izazvalo ozbiljan strah za ličnu i porodičnu ugroženost, znajući raniji način života i sklonosti okrivljenog Boljevića, njegovu osuđivanost i samu fizičku pojavu, pa je Gazivoda Aleksandar usled stvarno preduzetih radnji od strane okr. Boljevića, nakon što je uvidom na sajtu Uprave za nekretnine utvrdio da je okr. Kovačević Dragan, preko okrivljenih službenikaUprave za nekretnine protivpravno upisao svog sina okr. Kovačević Danka kao vlasnika cjelokupnog objekta, Rješenjem br. 121-919/20-1208 UPI od 23.09.2020. godine, uslovljen ozbiljnim prijetnjama prihvatio da na svoju štetu zaključi kupoprodajni ugovor sa okr. Kovačević Dankom, u kojim cjelokupnim radnjama je okr. Sanja Popović, ostvarujući zajedničku odluku sa umišljajem bitno doprinijela izvršenju radnji prinude na način što je pružala podršku okr. Boljeviću Aleksandru slanjem fotografije Gazivoda Aleksandra, kako bi ovaj znao o kom licu se radi, te prilikom dogovorenog susreta Gazivoda Aleksandra i okr.Boljevića u hotelu “Hilton” sa susjednog stola dala znak okr. Boljeviću da lice koje prilazi je Gazivoda Aleksandar, a dana 21.10.2020. god. ustupila svoj telefon, a koji broj se vodi na supruga Popović Sanjina, radi ostvarivanja komunikacije okr. Boljevića sa Gazivoda Aleksandrom, te prenosila podatke i uputstva između okr. Kovačević Dragana i okr. Boljevića u cilju realizacije plana sa Gazivodom,


e) Okrivljeni Dragan Kovačević, Ana Lakićević-Grdinić i Dalibor Knežević, u periodu od 26.10.2020. god. do 02.11.2020. god. u Budvi i Tivtu, uračunljivi, svjesni svog djela, čije su izvršenje htjeli i znali da je njihovo djelo zabranjeno, okrivljeni Dalibor Knežević-notar iz Budve, podstreknut od strane okr. Dragan Kovačevića, zloupotrijebio službeni položaj, na način što je, nakon što je dobio instrukcije od okr. Kovačevića o sadržini notarskog zapisa kupoprodajnog ugovora, sačinio kupoprodajni ugovor UZZ 998/2020 od 26.10.2020.god. u koji je unio neistinite podatke u pogledu predmeta prodaje i kupoprodajne cijene te izjave prodavca da je saglasan da se istovremeno sa uknjižbom kupca obustave svi postupci koji se odnose na predmetnu kat. parcel iz LN 441 KO Bogišići pa su okr. Danko Kovačević zajedno sa okr. Boljević Aleksandrom ulozi njegovog fizičkog obezbjeđenja i punomoćnik Aleksandra Gazivode, Milan Vujanović pristupili radi zaključenja kupoprodajnog ugovora i tom prilikom okr. Kovačević Danko punomoćniku Gazivode isplatio je na ruke kupoprodajnu cijenu u iznosu od 80.000,00 eura, iako je okr. Kovačević Danko znao da predmet kupoprodaje nije samo suvlasnički dio Gazivoda Aleksandra kao prodavca na zemljištu, već i na objektu, ali je zaključenjem navedenog kupoprodajnog ugovora sa neistinitim sadržajem prikrio činjenicu vlasništvo Gazivoda Aleksandra i na dijelu objekta, a okr. Dalibor Knežević takav notarski zapis ugovora o kupoprodaji protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja ovjerio i poslao Upravi za nekretnine PJ Tivat radi sprovođenja u kat. operatu, suprotno odredbama čl. 5, 8 i 9 Zakona o morskom dobru, zatim čl.6 i 61 Zakona o državnoj imovini, kao i odredbama čl. 3, 27 i 29 Zakona o notarima, iako je znao da je navedena parcela vlasništvo Crne Gore, sa teretom u G listu morsko dobro, a o tome nije obavijestio Zaštitnika državne imovine, niti upozorio stranke na nemogućnost zaključenja ovakvog pravnog posla, a okr. Ana Lakićević-Grdinić protivpravnim iskorišćavanjem službenog položaja donijela Rješenje 121-919/20-1627-UPI od 02.11.2020. godine kojim dozvoljava promjenu upisa u katastarskom operatu suprotno odredbama čl. 5, 8 i 9 Zakona o morskom dobru, kao i čl. 6 i 61 Zakona o državnoj imovini,


f) Okrivljeni Danko Kovačević, dana 14.12.2020.godine u Budvi, uračunljiv, svjestan svoga djela, čije je izvršenje htio i znao da je njegovo djelo zabranjeno, nakon što je zaključio Ugovor o kupoprodaji UZZ 998/2020 od 26.10.2020.god. pred notarom Daliborom Kneževićem iz Budve, sa neistinitim sadržajem u pogledu predmeta kupoprodaje i kupoprodajne cijene, navedene u iznosu od 18.000,00 eura, dana 14.12.2020.god. platio porez na promet nepokretnosti od 3% u iznosu od 540,00 eura iako je punomoćniku prodavca Milanu Vujanoviću na ruke, u notarskoj kancelariji okr. Dalibora Kneževića isplatio kupoprodajnu cijenu od 80.000,00 eura, po kojoj je porez na promet nepokretnosti bio dužan da plati u iznosu od 2.400,00 eura, čime je na drugi način prikrio podatke koji se odnose na utvrđivanje poreskih obaveza usled čega je nanio štetu budžetu Crne Gore u iznosu od 1.860,00 eura,


Čime su :


– Okr. Ana Lakićević Grdinić pod tačkom a, b, c i e izvršila produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 st. 3 u vezi st. 1 u vezi čl. 49 KZ CG;

– Okr. Dragan Kovačević pod tačkom a,b, c i e izvršio produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja iz čl. 416 st. 3 u vezi st. 1 u vezi čl. 24 i 49 KZ CG, pod tačkom b krivično djelo protivpravno zauzimanje zemljišta iz čl. 254 st. 2 u vezi st. 1 KZ CG i pod tačkom d krivično djelo iznude putem podstrakavanja iz čl. 250 st. 3 u vezi st. 1 i čl. 24 KZ CG;

– Okr. Danilo Jovanović pod tačkom a izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 st. 3 u vezi st. 1 u vezi čl. 49 KZ CG;

Okr. Veselin Tomašević pod tačkom b izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 st. 3 u vezi st. 1 u vezi čl. 49 KZ CG;

– Okr. Krsto Pavićević pod tačkom b izvršio krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz čl. 272 st. 3 u vezi st. 1 KZ CG u sticaju sa krivičnim djelom falsifikovanje isprave iz čl. 412 st. 2 u vezi st. 1 i čl. 48 KZ CG;

Okr. Danko Kovačević pod tačkom f krivično djelo utaja poreza i doprinosa iz čl. 264 st. 1 KZ CG;

– Okr. Dalibor Kovačević pod tačkom e izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 st. 3 u vezi st. 1 KZ CG;

Okr. Aleksandar Boljević i okr. Sanja Popović pod tačkom d izvršili krivično djelo iznude u saizvršilaštvu iz čl. 250 st. 3 u vezi st. 1 i čl. 23 KZ CG;

Okr. pravno lice “Geo & Arh Projekt” doo Podgorica pod tačkom b izvršilo krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz čl. 272 st. 3 u vezi st. 1 KZ CG u sticaju sa krivičnim djelom faslifikovanje isprave iz čl. 412 st. 2 u vezi st. 1 i čl. 48 KZ CG u vezi čl. 5 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela;


Fotografija spornog objekta koja se nalazi u prilogu optužnice


P r e d l a ž e m


I Da se pred tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim zakaže i održi glavni pretres na koji da se pozovu:


1. Specijalni tužilac iz Podgorice,


2. Okrivljeni:


Dragan Kovačević, sa prebivalištem u Podgorici,

Ana Lakićević-Grdinić, sa prebivalištem u Budvi,

Veselin Tomašević, sa prebivalištem u Kotoru,

Krsto Pavićević, sa prebivalištem u Danilovgradu,

Danilo Jovanović, sa prebivalištem u Tivtu,

Dalibor Knežević, sa prebivalištem u Podgorici,

Danko Kovačević, sa prebivalištem u Podgorici,

Aleksandar Boljević, sa prebivalištem u Podgorici,

Sanja Popović, sa prebivalištem u Podgorici,

i okrivljeno pravno lice:

– “Geo & Arh”doo Podgorica, PIB 02728087 osnivač Mila Radonjić, izvršni direktor Dragoslav Kovačević, koji je predstavnik pravnog lica.


3. Svjedoci:


Peričić Gojko, Tivat.

– Pavićević Vasiljka, Kotor.

– Ćirković Mirela, Kotor.

– Peričić Ilija, Tivat.

– Gazivoda Aleksandar, Tivat.

– Vujanović Milan, Podgorica.

– Vuković Dragiša, Nikšić.

– Goran Tufegdžić, Podgorica.


4. Vještaci:


 – Milutin Baturan, geodetske struke,

– Aleksandar Rakočević, građevinske struke – ovlašćeni procenitelj.


II Da se pročita poslovna dokumentacija i to:

 Folder br.I

Kt-S.br. 43/20


 •  Inicijativa za donošenje Naredbe o određivanju MTN-a 04/1 br.I -6309/20 od 10. 2020.god. sa predlogom Kt-S br. 43/20-I br.683/20 od 28.10.2020.god. (Kt-S.br. 43/20 – I – 2);
 • Naredba sudije za istragu Višeg suda u Podgorici MTN br. 63/20 od 28.10.2020.god. (Kt-S.br. 43/20 – I – 2.1);
 • Nalog SDT broj Kt-S br. 43/20 od 09.11.2020.godine Aidi Čikić, (Kt-S.br. 43/20 – I – 3);
 • LN 441 KO Bogišići od 16.10.2020 nepokretnostima, (Kt-S.br. 43/20 – I – 3.1);
 • LN 441 KO Bogišići od 21.10.2020 nepokretnostima, (Kt-S.br. 43/20 – I – 3.3);
 • Zahtjev za legalizaciju objekta iz LN 441 KO Bogišići od 16.07.2018.god. (Kt-S.br. 43/20 – I – 3.4);
 • Godišnja lista istražitelja broj TU broj 186/20 od 03.04.2020.godine, (Kt-S.br. 43/20 – I- 4);
 • Obavještenje o postupanju istražiteljke Aide Čikić od 16-11-2020.godine, (Kt-S.br. 43/20 – I -5);
 • Izvod iz e-maila broj 071/4-6823/1 od 15.10.2020.godine(prilog 1), (Kt-S.br. 43/20 – I – 6);
 • Zapisnik o inspekcijskom pregledu MORT-a broj 1071-2-IV-528 od 16.10.2020.godine sa fotoelaboratom, skicom,izvodom iz e-maila i listom nepokretnosti broj 441 (prilog 2), (Kt-S.br. 43/20 – I – 7);
 • Fotografija sa prislonjenim pisanim aktom na vratima(prilog 3), (Kt-S.br. 43/20 – I – 8);
 • Dopis MORT-a broj 071/4-6823/2 od 23.10.2020.godine (prilog 4), (Kt-S.br. 43/20 – I – 9);
 • Dopis MORT-a broj 071/4-6823/3 od 23.10.2020.godine (prilog 5), (Kt-S.br. 43/20 – I -10);
 • Dopis Aleksandra Gazivode 071/4-6935/1 od 21.10.2020.godine (prilog 6), (Kt-S.br. 43/20 – I -11);
 • Zapisnik o izvršenom uviđaju Geos DOO od 16.07.2018.godine ( prilog 6); (Kt-S.br. 43/20 – I – 12);
 • Ovlašćenje za Geos DOO bez datuma i potpisa( prilog 6), (Kt-S.br. 43/20 – I -13);
 • Skica bespravnog objekta iz jula 2016.godine firme Geos DOO (prilog 6), (Kt-S.br. 43/20 – I – 14);
 • Skica bespravnog objekta-razrada po spratovima iz jula 2016.godine firme Geos DOO (prilog 6), (Kt-S.br. 43/20 – I – 15);
 • Spisak prijava o promjenama na nepokretnostima Geos DOO ( prilog 6), (Kt-S.br. 43/20 – I – 16);
 • Uvjerenje o etaloniranju broj 179/17/1 od 21.03.2017.godine( prilog 6), (Kt-S.br. 43/20 – I – 17);
 • Licenca broj 02-4577/2 od 06.07.2016.godine Geos DOO ( prilog 6), (Kt-S.br. 43/20 – I – 18);
 • Račun broj 57na iznos od 1500 eura od 04.06.2018.godine(prilog 6), (Kt-S.br. 43/20 – I -19);
 • Izvod iz e-mail od Aleksandra Dajkovića za Milenu Maraš od 10.11.2020.godine(prilog 7), (Kt-S.br. 43/20 – I – 20);
 • Dopis MORT-a od 21.10.2020.godine NVO Mans-u(prilog 7), (Kt-S.br. 43/20 – I – 21);
 • Pitanja MANS-a MORT-u bez bez datuma(prilog 7), (Kt-S.br. 43/20 – I – 22);
 • Skica sa geoportala (prilog 8), (Kt-S.br. 43/20 – I – 23);
 • Izvod iz e-maila od Mirjane Jelovac za Aleksandra Dajkovića od 10.11.2020.godine (prilog 9), (Kt-S.br. 43/20 – I – 24);
 • Izvod iz e-maila od Edite Haverić za alčeksandra Dajkovića od 10.11.2020.godine(prilog 10), (Kt-S.br. 43/20 – I 25);
 • Fotoelaborat iz jula 2016 KO Bogišići (prilog 11), (Kt-S.br. 43/20 – I – 26);
 • Skica parcele broj 105 KO Bogišići sa elektornskom prepiskom (prilog 11), (Kt-S.br. 43/20 – I – 27);
 • Službena zabilješka MORT-a broj 071/4-sl od 19.10.2020.godine (prilog 12); (Kt-S.br. 43/20 – I – 28);
 • Povratnica kopija broj 071/4-6823/3 od 29.10.2020.godine (prilog 13), (Kt-S.br. 43/20 – I – 29);
 • Zapisnik o inspekcijskom pregledu broj 1071-2-TV-528/1 od 10.11.2020.godine (prilog 14), (Kt-S.br. 43/20 – I – 30);
 • Izvod iz CRPS za DOO “SKD Investment group” Žabljak, (Kt-S.br. 43/20 – I – 31);
 • List nepokretnosti broj 604 od 08.11.2020.godine, (Kt-S.br. 43/20 – I – 32);
 • Notarski zapis broj UZZ 998/20 od 26.10.2020.godinesa prilozima povezano jemstvenikom, (Kt-S.br. 43/20 – I – 33);
 • Notarski zapis broj UZZ 300/2020 od 21,08.2020.godine sa prilozima –nepovezan, (Kt-S.br. 43/20 – I -34);
 • Izvornik notarskog akta broj UZZ 1164/2017 od 13.10.2017.godine sa prilozima povezano jemstvenikom, (Kt-S.br. 43/20 – I– 35);
 • Potvrda o privremenom oduzimanju broj 070/20-26/2024 od 17.11.2020.godine na ime Anka Stojković, (Kt-S.br. 43/20 – I – 36);
 • Zapisnik o saslušanju svjedoka-oštećenog broj Kt-S br 43/20 od 17.11.2020.godine Aleksandra Gazivode; (Kt-S.br. 43/20 – I – 37);
 • Rješenje Uprave za nekretnine PJ Tivat Broj: 121-919/20-1208 UPI od 23.09.2020. godine. (Kt-S.br. 43/20 – I– 38).
 • Akt Ministarstva ekologije ,prostornog planiranja i urbanizma br. 071/4-8128/2 od 24.12.2020.god. sa propratnom dokumentacijom . (Kt-S.br. 43/20 – I – 39);
 • Ugovor o zakupu apartmana bez nakanade od 15.08.2020.god. ovjeren kod notara Danila Jovanovića (Kt-S.br. 43/20 – I – 40);


Folder br. I-A (2)

Kt-S.br. 43/20


 • Odbijanje ovjere elaborate Uprave za nekretnine PJ Tivat Broj: 953-121-526/2019 od 16.05.2019. godine; (Kt-S.br. 43/20 – IA – 1);
 • Elaborat GEOS DOO Podgorica broj 58/19 od 05.04.2019. godine originalnih terenskih podataka o izvršenim radovima na terenu (legalizacija) Snimanje i etažna razrada objekta 1 na kat. parceli 105/1 KO Bogešići Opština Tivat sa prilozima kao u elaborate; (Kt-S.br. 43/20 – IA – 2);
 • Akt Poreske uprave Broj 03/1-24756/2 od 15.12.2020. godine sa individualnim analitičkim računom i Swift izvještajem; (Kt-S.br. 43/20 – IA – 4);
 • Dostava izjašnjenja i dokumentacije JP Morsko dobro Broj: 0201-2973/2 od 10.11.2020. god. na dopis SDT-a;(Kt-S.br. 43/20 – IA – 5);
 • Odluka JP Morsko dobro broj 0202-4117/2-1 od 11.12.2013. godine; (Kt-S.br. 43/20 – IA- 6);
 • Dostava informacije o stanju prostora JP Morsko dobro Broj 0103-968/5 od 25.04.2014. godine sa prilozima; (Kt-S.br. 43/20 – IA – 7);
 • Informacija o stanju prostora u zoni morskog dobra JP Morskog dobra Broj: 0103-968/4 od 25.04.2014. godine; (Kt-S.br. 43/20 – IA – 8);
 • Dostava zahtjeva za kontrolu prostora opštine Tivat JP Morskog dobra Broj: 0103-3421/3 od 12.08.2013.godine; (Kt-S.br. 43/20 – IA – 9);
 • Zahtjev za kontrolu na prostoru opštine Tivat JP Morskog dobra broj 0103-3421/2 od 12.08.2013.godine; (Kt-S.br. 43/20 – IA – 10);
 • Službena zabilješka JP Morsko dobro Broj: 0103-3421/1 od 26.07.2013. godine; (Kt-S.br. 43/20 – IA – 11);
 • Aneks I Ugovora o radu JP Morskog dobra Broj: 0202-323/4 od 30.03.2012. godine; (Kt-S.br. 43/20 – IA – 12);
 • Odgovor na ponudu Filipović Uroša JP Morskom dobru od 30.03.2012.godine; (Kt-S.br. 43/20 – IA – 13);
 • Ponuda za izmjenu Ugovora o radu broj 0202-630/7 od 30.12.2011.godine zaključen sa Filipović Urošem JP Morskog dobra Broj 0202-323/2 od 19.03.2012.godine; (Kt-S.br. 43/20 – IA – 14);
 • Akat Uprave za nekretnine PJ Tivat Br. 121-919/20-1088DJ o dostavljanju spisa predmeta sa popisom; (Kt-S.br. 43/20 – IA – 15);
 • Zahtjev za povlačenje elaborate Geos od 27.08.2018. godine; (Kt-S.br. 43/20 – IA – 16);
 • Gotovinski račun br. 60/18 Geos doo (Kt-S.br. 43/20 – IA- 17);
 • Elaborat originalnih terenskih podataka o izvršenim radovima na terenu legalizacija Geos doo (Kt-S.br. 43/20 – IA – 18);
 • Rješenje Uprave za nekretnine PJ Tivat Broj 121-919/20-1208 UPI od 23.09.2020. godine (Kt-S.br. 43/20 – IA – 19);
 • LN broj 441 – prepis PJ Tivat od 24.09.2020. god.(Kt-S.br. 43/20 – IA – 20);
 • Podnesak notara Jovanović Danila od 24.08.2020.god.(Kt-S.br. 43/20 – IA- 21);
 • Izjava saglasnosti UZZ 300/2020 od 21.08.2020.god.a radi uknjižbe davaoca saglasnosti Kovačević Danka shodno priloženom notarskom zapisniku UZZ 300/2020; (Kt-S.br. 43/20 – IA – 22);
 • Predmeti za slanje 11.09.2020. god.; (Kt-S.br. 43/20 – IA – 23);
 • Izjašnjenje Opštine Tivat Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj Br. 0905-360-up-1949/5 i kopija spisa sa prilozima; (Kt-S.br. 43/20 – IA – 24);
 • Zahtjev za ispravku podneska Opštine Tivat Broj: 0905-360-up-1949/1 od02.10.2018. god. (Kt-S.br. 43/20 – IA – 25);
 • Zahtjev za legalizaciju bespravnog objekta Opštine Tivat- Sekretarijat za uređenje prostora i izgradnju objekata br. 0905-300-48-1949 od 16.07.2018.god. (Kt-S.br. 43/20 – IA – 26);
 • Obavještenje Opštine Tivat – Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj od 27.10.2020. godine sa prilozima kao u obavještenju; (Kt-S.br. 43/20 – IA – 27);
 • Podnesak Ministarstva održivog razvoja i turizma Broj: 071/4-6823/2 od 23.10.2020. goD. (Kt-S.br. 43/20 – IA – 28);
 • Potvrda o prijemu podneska Uprave za nekretninePJ Tivat od 08.08.2018. godine; (Kt-S.br. 43/20 – IA – 29);
 • Zahtjev za ispravku podneska Opštine Tivat Sekretarijata za uređenje prostora i izgradnju objekata Broj: 0905-360-up-1949/1 od 02.10.2018. god. (Kt-S.br. 43/20 – IA – 30);
 • Zahtjev za legalizaciju bespravnog objekta Opštine Tivat – Sekretarijata za uređenjeprostora i izgradnju objekata 0905-300-48-1949 od 16.07.2018. goD. (Kt-S.br. 43/20 – IA – 31);
 • Elaborat Geos DOO Podgorica originalnih terenskih podatakao izvršenim radovima na terenu(legalizacija);(Kt-S.br.43/20–IA- 32);
 • Rješenje Opštine Tivat Sekretarijata za uređenje prostora i izgradnju objekata Broj: 0905-360-up-89/1 od 19.06.2018.god. (Kt-S.br. 43/20 – IA- 33);
 • Urbanistička zona 11 Centra za arhitekturu i urbanizam sa fotografijama; (Kt-S.br. 43/20 – IA – 34);
 • Odgovor notara Danila Jovanovića na dopis SDT-a sa prilozima od 10.11.2020. god.(Kt-S.br. 43/20 – IA – 35);
 • Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti UZZ br.331/2017 notara Danila Jovanovića; (Kt-S.br. 43/20 – IA – 36);
 • Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti UZZ br.482/2017 notara Danila Jovanovića. (Kt-S.br. 43/20 – IA – 37);
 • Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti UZZ br.476/2017 notara Danila Jovanovića(Kt-S.br. 43/20 – IA – 38);
 • Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti UZZ br.292/2017 notara Danila Jovanovića (Kt-S.br. 43/20 – IA – 39);
 • LN broj 441 – prepis PJ Tivat od 29.04.2021.god.(Kt-S.br. 43/20 – IA – 40).


 Folder br. 3

KT-S.br. 43/20


 • Inicijativni predlog za izdavanje naredbe za pretres stana koji koristi Dragan Kovačević iz Podgorice Uprave policije – Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije – SPO 04/1 Broj: 070/20-26/2219 od 22.12.2020. godine; (Kt-S.br. 43/20 – 3 – 1);
 • Naredba Višem sudu u Podgorici – dežurnom sudiji za istragu o pretresanju stana i drugih prostorija koje koristi Dragan Kovačević; (Kt-S.br. 43/20 – 3 – 2);
 • Naredba Višeg suda u Podgorici Kri-S.br. 113/20 od 23.12.2020. godine o pretresanju stana i drugih prostorija koje koristi Dragan Kovačević; (Kt-S.br. 43/20 – 3 – 3);
 • Potvrda o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije – Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije – SPO 04/ Broj: 070-20/26-2221 od 23.12.2020. godine od lica Kovačević Dragana; (Kt-S.br. 43/20 – 3 – 4);
 • Zapisnik o pretresanju stana i drugih prostorija Uprave policije – Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije – SPO 04/1 Broj: 070-20/26-2230 od 23.12.2020. godine lica Kovačević Dragana; (Kt-S.br. 43/20 – 3 – 5);
 • Potvrda o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije – Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije – SPO 04/1 Broj: 070-20-26/2230/1 od 23.12.2020. godine od lica Kovačević Milunke; (Kt-S.br. 43/20 – 3 – 6);
 • Potvrda o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije – Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije – SPO 04/1 Broj: 070-20-26/2225/1 od 23.12.2020. godine od lica Ane Lakićević Grdinić; (Kt-S.br. 43/20 – 3 – 7);
 • Potvrda o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije – Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije – SPO 04/ Broj: 070-20/26-2250/1 od 24.12.2020. godine od lica Popović Sanje ; (Kt-S.br. 43/20 – 3 – 8);
 • Zapisnik Uprave policije – Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije – SPO 04/1 Broj: 070-20/26-2231 o primopredaji privremeno oduzetih predmeta shodno izvještaju Naredbi Višeg suda u Podgorici Kri-S.br. 113/20 od 23.12.2020. godine; (Kt-S.br. 43/20 – 3 – 9);
 • Službena zabilješka Uprave policije br. 04/1 br.0701/20-26/2229 od 23.12.2020.god. sa aplikaceje “Granica”, (Kt-S.br. 43/20 – 3 – 10);
 • Izvod iz KE Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija – Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju za lice Boljević Aleksandra , br 05/2-041-15511/20 od 23.12.2020.god. ; (Kt-S.br. 43/20 – 3 – 11);
 • Zahtjev za donošenje Naredbe za pretresanje digitalnih uređaja Kti-S br.33/20 od 20.01.2021.god. (Kt-S.br. 43/20 – 3 – 34);
 • Naredba Višeg suda Kri -s br. 116/20 od 20.01.2021.god. (Kt-S.br. 43/20 – 3 – 35);
 • Zapisnik o pretresu pokretnih stvari Ane Lakićević Grdinić br. 04/1-70/21-26/73 od 20.01.2021.god. (Kt-S.br. 43/20 – 3 – 36);
 • Zapisnik o pretresu pokretnih stvari Dragana Kovačevića ,br. 04/1-70/21-26/73/1 od 21.01.2021.god. (Kt-S.br. 43/20 – 3 – 37);
 • Dopuna Zapisnik o pretresu pokretnih stvari Dragan Kovačević br. 03/8-070/21-26/358 od 05.03.2021.god. (Kt-S.br. 43/20 – 3 – 38);
 • Zapisnik o pretresu pokretnih stvari Popović Sanja br. 04/1-070/21-26/76 od 21.01.2021.god. (Kt-S.br. 43/20 – 3 – 39);
 • Zahtjev za izdavanje potjernice Kti-s br.33/20 od 23.04.2021.god. (Kt-S.br. 43/20 – 3 – 45);
 • Naredba Višeg suda u Podgorici Kri-s br. 116/20 od 27.04.2021.god. (Kt-S.br. 43/20 – 3 – 46);
 • Zahtjev Uprave policije br. 14/3-3-215/21-9379/1 od 05.05.2021.god. (Kt-S.br. 43/20 – 3 – 47);
 • Obavještenje Sekretarijata za uređenje prostora opštine Tivat br. 0905-360-UP -1949/6 od 04.05.2021. god(Kt-S.br. 43/20–3– 48);


Folder br. 4

KT-S.br. 43/20


 • Dopis Ministarstva finansija, br.07-2-1479/2018 od 23.10. 2020.god.; (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 1);
 • Rješenje Ministarstva finansija br.07-2-1479/2018 od 23.10.2020.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 2);
 • Dopis Uprave za nekretnine PJ Tivat Broj 954-121-UPI-2110/2018 od 01.10.2020.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 3);
 • Dopis Uprave za nekretnine PJ Tivat Broj 954-121-UPI-2110/2018 od 01.10.2020.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 4);
 • Dopis Ministarstva finansija Broj 07-2-1479/2018 od 24.09.2020.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 5);
 • Žalba broj 07-2-1479/2018 od 23.09.2020.godine (sa kovertom), (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 6);
 • Upozorenje Aleksandra Gazivode broj 121-954-UPI-2110/2018-8 od 06.03.2020.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 7);
 • Povratnica broj 07-2-1479/18 03.03.2020.godine(AR 18338446 2 ME)na ime Kovačevi Danko, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 8);
 • Povratnica broj 2110/18 naslovljena na Ministarstvo finansija (AR 16866765 1 ME), (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 9);
 • Fotokopija Upozorenja Aleksandra Gazivode broj 121-954-UPI-2110/2018-8 od 06.03.2020.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 10);
 • Dopis Ministarstva finansija broj 07-2-1479/2018 od 03.03.2020.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 11);
 • Rješenje Ministarstva finansija Broj 07-2-1479/2018 od 03.03.2020.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 12);
 • Fotokopija Rješenja Ministarstva finansija Broj 07-2-1479/2018 od 03.03.2020.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 13);
 • Dopuna žalbe broj 07-2-1479/2018 od 17.01.2020.godine Aleksandra Gazivode, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 14);
 • Izjava broj OV-22/2020 od 16.01.2020.godine Aleksandra Gazivode, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 15);
 • Izjava broj OV-22/2020 od 16.01.2020.godine Aleksandra Gazivode, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 16);
 • Fiskalni račun na iznos od 10,29 eura od 16.01.2020.godine Notarske kancelarije Nele Rakočević, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 17);
 • Račun OV br 22/2020 od 16.01.2020.godine iznos 10,29 eura Notarske kancelarije Nele Rakočević, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 18);
 • Zapisnik o usmenoj raspravi broj 07-2-1479/2018 od 12.11.2019.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 19);
 • Poziv za stranku na usmenu raspravu broj 07-2-1479/1-18 Geo Arh projekt, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 20);
 • Povratnica broj 07-2-1479/1-18 bez datumaza “Geo & arh”projekt, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 21);
 • Koverta broj 07-2-1479/1-18 bez datuma za primaoca Kovačević Danka, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 22);
 • Poziv za stranku na usmenu raspravu broj 07-2-1479/2018 od 18.10.2019.godine na ime Aleksandar Gazivoda, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 23);
 • Koverta broj 07-2-1479/2019 bez datuma za primaoca “Geo &Arh” projekt, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 24);
 • Povratnica broj 07-2-1479/2018 za stranku „Geos“,(Kt-S.br. 43/20 – 4 – 25);
 • Dopis Uprave za nekretnine PJ Tivat broj 954-121-UPI-2110/2018 od 08.08.2019.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 26);
 • Rješenje Uprave za nekretnine PJ Tivat broj 954-121-UPI-2110/2018 od 09.08.2019.godine (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 27);
 • Zapisnik o saslušanju stranke broj 954-121-UPI-2110/2018 od 31.07.2019.godine Aleksandar Gazivoda, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 28);
 • List nepokretnosti 441 Prepis br.121-956-6695/2019 od 31.07.2019 KO Bogišići sa spiskom zahtjeva na nepokretnostima, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 29);
 • Poziv broj 954-121-UPI-2110/2018 od 05.07.2019.godine za Aleksandra Gazivodu, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 30);
 • Zapisnik o saslušanju stranke broj 954-121-UPI-2110/2018 od 03.07.2019.godine Aleksandar Gazivoda i Kovačević Danko, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 31);
 • Izvod iz prijemne knjige pošiljaoca Uprave za nekretnine PJ Tivat od broja 422do broja 453; (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 32);
 • Poziv broj 954-121-UPI-2110/2018 od 25.06.2019.godine za Aleksandra Gazivodu, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 33);
 • Koverta broj 2110/2018 za Aleksandra Gazivodu sa povratnicom i obavještenjem, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 34 i 35);
 • Dopis Ministarstva finansija broj 07-2-1479/2018 od 05.06.2019.god., (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 36);
 • Žalba Aleksandra Gazivode Ministarstvu finansija broj 07-2-1479/2018 od 29.05.2019.god. (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 37);
 • Rješenje Uprave za nekretnine PJ Tivat broj 954-121-UPI-2110/2018 od 06.05.2019.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 38);
 • Koverta sa naznakom broj 2110/2018 od 06.05.2019.godine na primaoca Kovačević Danko, sa povratnicom i obavještenjem,(Kt-S.br. 43/20 – 4 – 39);
 • Dopis Uprave za nekretnine PJ Tivat broj 954-121-UPI-2110/2018 od 04.04.2019.god.(Kt-S.br. 43/20 – 4 – 40);
 • Dopis Ministarstva finansija broj 07-2-1479/2018 od 27.03.2019.god. (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 41);
 • Dopunsko rješenje broj 07-2-1479/2018 od 27.03.2019.god., (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 42);
 • Koverta broj 2110/2018 za Aleksandra Gazivodu sa povratnicom i obavještenjem, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 43);
 • Koverta broj 2110/2018 za Danka Kovačevića sa povratnicom i obavještenjem, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 44);
 • Zahtjev za oduzimanje licence Geo Arh projekt od 27.02.2019.god. Aleksandra Gazivode, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 45);
 • Dopuna žalbe broj 07-2.1479/2018 od 12.03.2019.god. Aleksandra Gazivode Ministarstvu finansija, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 45.1);
 • Dopuna žalbe broj 07-2-1479/2018 od 25.02.2019.god. Aleksandra Gazivode, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 46);
 • List nepokretnosti 441 izvod od 25.02.2019.god.(Kt-S.br. 43/20 – 4 – 47);
 • Žalba broj 07-2-1479/2018 od 22.02.2019.god. Aleksandra Gazivode, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 48);
 • Dopis Uprave za nekretnine PJ Tivat broj 954-121-UPI-2110/2018 od 22.02.2019.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 49);
 • Rješenje Uprave za nekretnine PJ Tivat broj 954-121-UPI-2110/2018 od 20.02.2019.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 50);
 • Dopis Uprave za nekretnine PJ Tivat broj 954-121-UPI-2110/2018 od 20.02.2019.god. Tomašević Veselinu, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 51);
 • Dopis Uprave za nekretnine PJ Tivat broj 954-121-UPI-2110/2018 od 20.02.2019.god. Gazivoda Aleksandru,(Kt-S.br. 43/20 – 4 – 52);
 • Zahtjev za razgledanje spisa i dr. broj 121-467-3413/2018 od 12.12.2018.godine Aleksandra Gazivode, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 53);
 • Akt broj 07-2-1479/2018 od 22.01.2019.god.Ministarstva finansija, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 54);
 • Rješenje Ministarstva finansija broj 07-2-1479/2018 od 22.01.2019.godine(Kt-S.br. 43/20 – 4 – 55);
 • Žalba broj 07-2-1479/2018 od 09.01.2019.godine Aleksandra Gazivode, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 56);
 • Rješenje Ministarstva finansija broj 07-2-1479/2018 od 19.11.2018.god.(Kt-S.br. 43/20 – 4 – 57);
 • Koverta broj 2110/2018 za Danka Kovačevića sa povratnicom i obavještenjem, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 58);
 • Akt broj 07-2-1479/2018 od 12.10.2019.godine Ministarstva finansija, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 59);
 • Žalba broj 07-2-1479/1-2018 od 11.10.2019.godine Aleksandra Gazivode, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 60);
 • Žalba Upravi za nekretnine PJ Tivat broj 121-954-UPI-2110/2018-2 od 08.10.2019.god.Gazivoda Aleksandra, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 61);
 • Zahtjev broj 121-953-886/2018-1 za poništenje elaborata broj 953-121-886/18 Aleksandra Gazivode, od 08.10.2018.god. (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 62);
 • Dopis- obavještenje Uprave za nekretnine PJ Tivat br. 121-953-886/1-18 od 26.10.2018.god. (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 62.1);
 • Rješenje Uprave za nekretnine PJ Tivat broj 954-121-UPI-2110/2018 od 21.09.2018.god. (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 63);
 • Koverta broj 2110/2018 za Aleksndra Gazivodu sa povratnicom i obavještenjem, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 64);
 • Koverta broj 2110/2018 za Danka Kovačevića sa povratnicom i obavještenjem, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 65);
 • Izjava Aleksandra Gazivode OVP-1454/2018 od 27.08.2018.god., (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 66);
 • Otpravak izvornika UZZ br 331/2017 sačinjen kod notara Danila Jovanovića pod OVP br 2443/2017 od 14.08.2017.god.(Kt-S.br. 43/20 – 4 – 67);
 • Skica parcelacija geodetsko snimanje vještački stvorenog neplodnog zemljišta KO Bogišići Geos-a DOO, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 68);
 • Dopis Uprave za nekretnine PJ Tivat broj 954-121-UPI-2110/2018 od 14.08.2018.god. Gazivoda Aleksandru i Kovačević Danku, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 69);
 • Zahtjev za pregled i ovjeru manuala broj 121-953-2428/2018 od 08.08.2018.god. (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 70);
 • Potvrda o prijemu podneska od 08.08.2018.god. (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 71);
 • Elaborat broj 339/18 od 17.07.2018.god. Geos DOO Podgorica, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 72);
 • Zahtjev za legalizaciju bespravnog objekta od 16.07.2018.god. Gazivoda Aleksandra i Kovačević Danka, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 73);
 • Zahtjev za provođenje u katastarski operat broj 121-954-UPI-2110/2018 podnosioca Kovačević Danka, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 74);
 • Ovjera Uprave za nekretnine PJ Tivat broj 953-121-886/18 od 15.05.2018.god.elaborata i etažne razrade objekta, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 75);
 • Elaborat originalnih terenskih podataka o izvršenim radovima na terenu “Geo& arh” projekt zaveden pod 121-953-886/2018 od 03.05.2018.god. (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 76);
 • Obavještenje Aleksandra Gazivode notaru Danilu Jovanoviću i Radu Jovanoviću ,bez broja i datuma, (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 77);
 • List nepokretnosti 441 izvod od 25.02.2019.god., 23.08.2017.god.,i 10.2018.god.,(Kt-S.br. 43/20 – 4 – 78);
 • Rješenje br. 121-919/20-1208UP I od 12.09.2020. sa elaboratom u originalu 886/18 i ovjerom elaborata od 15.05.2018. god. (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 79).
 • Punomoćje OV 3927/2017 od 04.09.2017.god. davaoca punomoćja Kovačevi Milunke ,Gazivoda Aleksandru. (Kt-S.br. 43/20 – 4 – 80).


Folder br. 5

Kt-S br.43/20


 • Dopis SDT Kt-S br 43/20 od 10.11.2020.god. Upravi za nekretnine PJ Tivat; (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 1);
 • Zaključak Uprave za nekretnine broj 954-121-UPI-237/2014 od 20.03.2014.god. (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 2);
 • Fotokopija zahtjeva za upis matičnog broja za br 954-121-UPI-237/14 od 20.02.2014.god. sa pozivom za ročište 538/2013 iz decembra 2013.god. (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 3);
 • Izvod iz matične knjige umrlih broj 24-UPI-204/13/7122 od 17.10.2013.god.(fotokopija), (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 4);
 • Urgencija broj 954-121-UPI-237/14 od 07.03.2014.god.(Kt-S.br. 43/20 – 5 – 5);
 • Potvrda o prijemu pošiljke od 03.02.2014. god. (fotokopija), (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 6);
 • Rješenje Uprave za nekretnine broj 954-121-UPI-1849/2014 od 19.09.2014.god. (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 7);
 • Dopis Uprave za nekretnine PJ Tivat broj 954-121-UPI-1849/2014 od 24.09.2014.god. (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 8);
 • List nepokretnosti broj 441 od 19.09.2014.god.(Kt-S.br.43/20 –5 – 9);
 • Zahtjev za provođenje u katastarski operat broj 121-954-UPI-1849/2014 od 16.09.2014.god. (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 10);
 • Fotokopija lične karte na ime Peričić Luka, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 11);
 • Kreditni nalog Prve banke od 10.09.2014.god. na iznos od 10,00 eura(fotokopija), (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 12);
 • Kreditni nalog Prve banke od 10.09.2014.god. na iznos od 5,00 eura(fotokopija), (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 13);
 • Ovjera elaborata broj 121-953-7-169/14 od 28.08.2014.god., (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 14);
 • Elaborat broj 82/14 od 26.06.2014.god. Geos doo, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 15);
 • Rješenje broj 954-121-UPII-2291/14 od 05.12.2014.god., (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 16);
 • Zahtjev broj 954-121-UPII-2291/14 od 12.11.2014.god.sa fotokopijom pasoša na ime Jezdimirović Dijana, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 17);
 • Fotokopija njemačke lične karte broj L70473XVC na ime Jezdimirović Dijanasa rjšenjem o nasleđivanju Posl. br. O. 538/13 od 07.05.2014.god., (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 18);
 • Zaključak Uprave za nekretnine broj 954-121-UPI-33/2015 od 22.01.2015.god., (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 19);
 • Zahtjev za ispravku promjenu podataka br 954-121-UPII-33/ 2015 od 16.01.2015.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 20);
 • Rješenje O.br. 143/78 od 09.08.1984.god., (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 21);
 • Fotokopija pasoša broj 007070848 na ime Krlaković Ljubica sa rješenjem 954-121-UPI-785/11 od 29.08.2011.god., (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 22);
 • Rješenje Uprave za nekretnine PJ Tivat br. 954-121-UP I -785/11 od 29.08.2011.god. (Kt-S br. 43/20-5-22.1)
 • Izvještaj Dragiše Vukovića dipl. ing. geodezije i pravnog lica “GEOS” od 28.01.2021.god.; (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 23);
 • Službena konstatacija o upoređivanju čestica zem. Starog premjera sa kat. parcelama novog premjera ;(Kt-S br. 43/20-5-23.1)
 • Skica preklopa čestica zemlje 1143/1,1143/9;(Kt-S br.43/20-5-23.2)
 • Kopija dijela stare austrougarske karte ;(Kt-S br. 43/20-5-23.3)
 • Skica preklopa na terenu sa geodetskim snimkom navedenih čestica na terenu;(Kt-S br. 43/20-5-23.4)
 • Zaključak Uprave za nekretnine broj 954-121-UPI-335/2015 od 19.02.2015.god.; (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 24)
 • Zahtjev za ispravku podataka zav br 954-121-UPII-335/ 15 od 09.02.2015.god. sa fotokopijom lične karte broj 210848318 na ime Starčević Branko; (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 25)
 • Punomoćje za Branka Starčevića od 07.01.2015.godine sa izvodom iz matičnog registra vjenčanih Alaha Dad Satti i Mirjane Peričić od 03.02.2015.god.( fotokopija), (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 26)
 • Putna isparava broj 456025983 na ime Satti Mirjana (fotokopija), (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 27)
 • Rješenje Uprave za nekretnine PJ Tivat Broj: 954-121-UP I-714/2015 od 24.03.2015. god.; (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 28)
 • Zahtjev za uknjižbu Peričić Spasa Dijane Broj: 954-121-UPI-714/2015 od 17.03.2015. god.; (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 29)
 • Punomoćje Branke Starčević od 29.12.2014. god.; (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 30)
 • Rješenje o nasleđivanju Osnovnog suda u Kotoru Posl.br. O.br. 538/13 od 07.05.2014. god.; (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 31)
 • Rješenje Uprave za nekretnive 954-121-UPI-2704/2015 od 02.12.2015.god.(fotokopija), (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 32)
 • Zahtjev broj 254-121-UPII-2704/15 od 24.11.2015.god. sa punomoćjem za Ćirković Mirelu od 02.11.2015.god.( fotokopija), (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 33)
 • Tužba P.1420/15 od 13.11.2015.godine tužioca Peričić Ilije( fotokopija), (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 34)
 • Fotokopija dvije uplatnice od 17.11.2015.godine na iznose od 5 i 10 eura, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 35)
 • Rješenje 954-121-UPI-2704/15 od 02.12.2015.god.( fotokopija), (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 36)
 • Fotokopija tri povratnice broj 2704/15, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 37);
 • Fotokopija dvije povratnice broj 2704/15 na ime Zaštitnika imovinskih interesa CG i Satti Mirjane, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 38);
 • Fotokopija dvije povratnice broj 2704/15 od 12.12.2015.god. i 15.12.2015.god., (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 39);
 • Fotokopija dvije povratnice broj 2704/15 od 11.12.2015.god., (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 40);
 • Fotokopija dvije povratnice broj 2704/15 od 11.12.2015.god., (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 41);
 • Fotokopija dvije povratnice broj 2704/15 od 11.12.2015.god., (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 42);
 • Fotokopija dvije povratnice broj 2704/15 od 10.12.2015.god. i 11.12.2015.god., (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 43);
 • Fotokopija dvije povratnice broj 2704/15 od 11.12.2015.god.i 12.12.2015.god., (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 44);
 • Akt o dostavljanju rješenja pribijanjem na oglasnoj tabli od 25.01.2016.god. sa LN broj 588 od 02.12.2015.god., (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 45);
 • List nepokretnosti broj 396 od 02.12.2015.god.sa Listom nepokretnosti broj 225 od 02.12.2015.god., (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 46);
 • List nepokretnosti broj 276 od 12.2015.god., (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 47);
 • List nepokretnosti broj 441 od 12.2015.god., (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 48);
 • List nepokretnosti broj 244 od 12.2015.god., (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 49);
 • Zaključak Uprave za nekretnine broj 954-121-UPI-2818/2016 od 30.12.2016.god., (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 50);
 • Zahtjev za ispravku podataka zav br 954-121-UPI-2818/ 2016 od 28.09.2016.godine sa fotokopijom pasoša C6ZZL3CNR na ime Peričić Dijana i punomoćjem broj ADV kancelarije Vukšić Dejan od 12.09.2016.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 51);
 • Fotokopija priznanice od 26.09.2016.godine na iznos od 8,00 eura sa kovertom naslovljene Upravi za nekretnine PJ Tivat, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 52);
 • Fotokopija povratnice broj 2818/2016 bar kod AR127481618ME, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 53);
 • List nepokretnosti broj 957 od 09.01.2017.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 54);
 • List nepokretnosti broj 904 od 09.01.2017.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 55);
 • List nepokretnosti broj 875 od 09.01.2017.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 56);
 • List nepokretnosti broj 874 od 09.01.2017.godine sa listom nepokretnosti broj 833 od 09.01.2017.godine, listom nepokretnosti broj 689 od 09.01.2017.godine, List nepokretnosti broj 503 od 09.01.2017.godine, List nepokretnosti broj 499 od 09.01.2017.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 57);
 • List nepokretnosti broj 276 od 09.01.2017.godine sa List nepokretnosti broj 239 od 09.01.2017.godine, List nepokretnosti broj 441 od 09.01.2017.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 58);
 • Zahtjev za ispravku podataka zav br 954-121-UPI-2818/16 od 02.08.2017.godine sa fotokopijom pasoša C6ZZL3CNR na ime Peričić Dijane i fotokopijom njemačke lične karte na ime Peričić Dijane, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 59);
 • Dopunsko rješenje broj 954-121-UPI-2818/2016 od 03.08.2017.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 60);
 • Rješenje broj 954-121-UPI-1999/2017 od 16.08.2017.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 61);
 • Povratnice broj 1999/2017 na ime Gazivoda Aleksandar i Peričić Luka, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 62);
 • Akt o dostavi broj 121-954-UPI-1999/2017 od 15.08.2017.godine sa dvije uplatnice, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 63);
 • Otpravak notarskog zapisa broj UZZ br. 331/2017 od 14.08.2017.godine sa Listom nepokretnosti broj 441 od 31.07.2017.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 64);
 • List nepokretnosti broj 441 od 14.08.2017.godine sa zabilješkom notara i potvrdom otpravka, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 65);
 • Rješenje broj 954-121-UPI-2107/2017 od 24.08.2017.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 66);
 • Akt o dostavi broj 121-954-UPI-2107/2017 od 24.08.2017.godine sa dvije uplatnice, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 67);
 • Otpravak notarskog zapisa broj UZZ br.357/2017 od 23.08.2017.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 68);
 • List nepokretnosti broj 441 od 23.08.2017.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 69);
 • Zabilješka notara Danila Jovanovića od 23.08.2017. godine sa potvrdom o optpravku izvornika, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 70);
 • Rješenje broj 954-121-UPI-2053/2017 od 07.09.2017.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 71);
 • Zahtjev broj 954-121-UPI-2053/2017 od 21.08.2017.godine sa Rješenjem broj 954-121-UPI-2704/2015 od 02.12.2015.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 72);
 • Tužba P.1420/15 od 13.11.2015.godine tužioca Peričić Ilije( fotokopija) sa Rješenjem P.br. 1054/2015 od 11.12.2015.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 73);
 • Fotokopija Rješenje Vrhovnog suda CG R.br. 2036/15 od 30.11.2015.godine sa fotokopijom kovertet i povratnice broj 2053/17, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 74);
 • Otpravak notarskog zapisa broj UZZ br. 476/2017 od 20.10.2017.godine sa prilozima spojen jemstvenikom, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 75);
 • Rješenje broj 954-121-UPI-2660/2017 od 25.10.2017.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 76);
 • Akt o dostavi broj 121-954-UPI-2660/2017 od 24.10.2017.godine sa fotokopijom otpravaka notarskog zapisa broj UZZ br. 476/2017 od 20.10.2017.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 77);
 • Rješenje broj 954-121-UPI-2675/2017 od 25.10.2017.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 78);
 • Akt o dostavi broj 121-954-UPI-2675/2017 od 25.10.2017.godine sa dvije uplatnice i fotokopijom otpravaka notarskog zapisa broj UZZ br. 482/2017 od 24.10.2017.godine, fotokopijom notarskog zapisa UZZ. br. 476/2017 od 20.10.2017.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 79);
 • List nepokretnosti broj 441 od 16.08.2017.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 80);
 • Fotokopija otpravka notarskog zapisa broj UZZ br. 1164/2017 od 13.10.2017.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 81);
 • Fotokopija Žalbe broj UZP 470/17 od 06.11.2017.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 82);
 • Fotokopija ovjere elaborata broj 953-121-886/18 od 15.05.2018.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 83);
 • Fotokopija Rješenje broj 954-121-UPI-2110/2018 od 21.09.2019.godine, sa fotokopijom povratnice broj 2110/2018 od 04.10.2018.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 84);
 • Fotokopija Rješenje broj 954-121-UPI-2053/2017 od 22.04.2019.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 85);
 • Fotokopija Dopisa broj 954-121-UPI-2053/2017 od 22.04.2019.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 86);
 • Fotokopija Dopisa Ministarstva finansija 07-2-683/1 -2109 od 14.05.2019.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 87);
 • Fotokopija Dopisa broj 954-121-UPI-2053/2017 od 30.05.2019.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 88);
 • Dopis Ministarstva finansija 07-2-683/2109 od 11.06.2019.godine sa Rješenjem istog broja i datuma, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 89);
 • Fotokopija Rješenje broj 954-121-UPI-2053/2017 od 07.09.2017.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 90);
 • Poziv na raspravu 954-121-UPI-2053/2017 od 13.12.2019.godine- fotokopija, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 91);
 • Otkaz punomoćja G.br. -15 od 16.12.2019.godine sa pozivom na raspravu – fotokopija, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 92);
 • Fotokopija dostavnice broj 2053/17 od 13.12.2019.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 93);
 • Fotokopija Rješenja Osnovnog suda Cetinje P.br. 1054/2015 od 11.12.2015.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 94);
 • Fotokopija Dopisa broj 954-121-UPI-2053/2017 od 30.08.2017.godine,(Kt-S.br. 43/20 – 5 – 95);
 • Fotokopija Rješenje broj 954-121-UPI-2053/2017 od 31.12.2019.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 96);
 • Fotokopija zahtjeva za brisanje podataka zav. br. 121-954-UPI-2053/2017 od 21.08.2017.godine sa fotokopija Rješenje broj 954-121-UPI-2704/2015 od 02.12.2015.godine, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 97);
 • Žalba broj UZP 470/17 od 06.11.2017.godine Zaštitnika imovinskih interesa CG, (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 98);
 • Fotokopija rješenja Uprave za nekretnine PJ Tivat Broj: 121-919/20-1208 UPI od 23.09.2020. godine; (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 99);
 • Izjava – Saglasnost notara Jovanović Danila UZZ 300/2020 od 21.08.2020. godine; (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 100);
 • Prijava promjene na nepokretnostima upućena Upravi za nekretnine PJ Tivat od strane Geo & Arh Prijekta; (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 101);
 • Elaborat Geo & Arh Prijekta; (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 102);
 • LN br. 441 od 13.11.2020. godine; (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 103);
 • LN br. 441 od 10.11.2020. godine; (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 104);
 • Fotokopija rješenja Uprave za nekretnine PJ Tivat Broj. 121-919/20-1627 UPI od 02.11.2020. godine; (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 105);
 • Zahtjev notara Dalibora Kneževića za upis u katastar nepokretnosti Ugovora o prodaji UZZ 998/20 od 26.10.2020. godine sa ugovorom o prodaji sastavljen u formi notarskog zapisa UZZ 998/20 od 26.10.2020. godine; (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 106);
 • LN 441 od 26.10.2020. godine; (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 107);
 • Punomoćje notara Vukićević Branislava od 26.10.2020. godine; (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 108);
 • Snimanje objekta “Geoas” doo od 16.12.2020. godine; (Kt-S.br. 43/20 – 5 – 121);


Folder br.6

Kt-S.br.43/20


 • Punomoćje Kovačević Milunke da ovlašćuje Gazivoda Aleksandra; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 1)
 • Specifikacija ulaganja (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 2)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 6668 od 22.11.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 3)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 6667 od 21.11.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 4)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 6666 od 18.11.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 5)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 6665 od 18.11.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 6)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 6649 od 21.11.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 7)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 1951 od 22.11.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 8)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 6514 od 23.10.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 9)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 6551 od 11.11.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 10)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 6513 od 23.10.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 11)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 6653 od 22.11.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 12)
 • Tabelarni prikas otpremnica. (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 13)
 • Nalog Hipotekarne banke za međunarodna i prekogranična plaćanja od 15.11.2017. godine na iznos 1.500 eura na ime Vujačić Ane; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 14)
 • Pred-račun pravnog lica “Domis Plus” doo Čačak br. 46-17209-1 od 10.11.2017. godine na iznos od 1.500 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 15)
 • Jedinstvena carinska isprava reg. br. 8272/271217 od 27.12.2017. godine; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 16)
 • Račun pravnog lica “Domis Plus” doo Čačak br. 65 od 26.12.2017. godine na iznos od 2.844,00 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 17)
 • Račun pravnog lica “Domis Plus” doo Čačak br. 66 na iznos od 610,00 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 18)
 • Izvještaj Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić br. 0305-3414/17 od 26.12.2017. godine; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 19)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 669 od 08.05.2018. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 20)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 713 od 11.05.2018. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 21)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 5452 od 03.05.2018. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 22)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 682 od 08.05.2018. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 23)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 5319 od 05.04.2018. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 24)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 1990 od 26.11.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 25)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 1991 od 26.11.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 26)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 1896 od 15.11.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 27)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 1530 od 26.09.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 28)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 1647 od 17.10.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 29)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 1828 od 06.11.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 30)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 1848 od 09.11.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 31)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 1847 od 09.11.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 32)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 1897 od 15.11.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 33)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 1645 od 17.10.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 34)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 1643 od 17.10.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 35)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 1644 od 17.10.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 36)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 1642 od 17.10.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 37)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 1529 od 26.09.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 38)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 1696 od 21.10.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 39)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 1684 od 20.10.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 40)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 1685 od 20.10.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 41)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 1686 od 20.10.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 42)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 1771 od 31.10.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 43)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 1770 od 31.10.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 44)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 1748 od 27.10.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 45)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 1746 od 27.10.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 46)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 1747 od 27.10.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 47)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 1702 od 22.10.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 48)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 1832 od 06.11.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 49)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 1950 od 22.11.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 50)
 • Tabelarni prkaz otrpemnica. (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 51)
 • Radni list “Tyjko” doo Kotor građanske mašine bager od 24.09.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 52)
 • Radni list “Tyjko” doo Kotor građanske mašine bager od 23.09.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 53)
 • Radni list “Tyjko” doo Kotor građanske mašine bager od 22.09.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 54)
 • Radni list “Tyjko” doo Kotor građanske mašine bager od 21.09.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 55)
 • Radni list “Tyjko” doo Kotor građanske mašine bager od 20.09.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 56)
 • Radni list “Tyjko” doo Kotor građanske mašine bager od 19.09.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 57)
 • Radni list “Tyjko” doo Kotor građanske mašine bager od 18.09.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 58)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 6691 od 01.12.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 59)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 6733 od 10.12.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 60)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 6717 od 07.12.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 61)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 6743 od 14.12.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 62)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 2193 od 24.12.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 63)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 2209 od 25.12.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 64)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 2154 od 20.12.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 65)
 • Otpremnica “Tyjko” doo Kotor br. 5005 od 04.01.2018. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 66)
 • Radni list “Tyjko” doo Kotor građanske mašine bager od 25.09.2017. godine na ime Gazivoda Saše; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 67)
 • Tabelarni prikaz otpremnica; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 68)
 • Otpremnica Volvox br. 6652/2018 od 10.05.2018. godine; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 69)
 • Potvrda Termoinžinjeringa broj 047/18 od 24.09.2018. godine; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 70)
 • Uplatnica Hipotekarne banke na iznos 18.000.00 eura od 14.08.2017. godine na ime Peričić Luka; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 71)
 • Uplatnica Hipotekarne banke na iznos 13.000.00 eura od 14.08.2017. godine na ime Peričić Luka; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 72)
 • Priznanica na iznos od 13.000,00 eura od 14.08.2017. godine na ime Peričić Luka; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 73)
 • Dnevnik knjiženja preduzeža DrvoMont doo datum perioda knjiženja od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 74)
 • Konto kartica preduzeća DrvoMont doo datum perioda knjiženja od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 75)
 • Dnevnik knjiženja preduzeža DrvoMont doo datum perioda knjiženja od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 76)
 • Konto kartica preduzeća DrvoMont doo datum perioda knjiženja od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 77)
 • Konto kartica preduzeća DrvoMont doo datum perioda knjiženja od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 78)
 • Konto kartica preduzeća DrvoMont doo datum perioda knjiženja od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 79)
 • Izvod NLB Montenegrobanke broj 22 stanje i promjena sredstava na dan 31.01.2019. godine; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 80)
 • Izvod Hipotekarne banke broj 256 stanje i promjena sredstava na dan 17.11.2017. godine; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 81)
 • Izvod Hipotekarne banke broj 236 stanje i promjena sredstava na dan 24.10.2017. godine; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 82)
 • Konto kartica preduzeća DrvoMont doo datum perioda knjiženja od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 83)
 • Konto kartica preduzeća DrvoMont doo datum perioda knjiženja od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 84)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 18-3211-005843 od 26.03.2018. godine na iznos od 36,82 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 85)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 18-300A-000093 od 13.03.2018. godine na iznos od 72,95 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 86)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 18-300A-000106 od 17.03.2018. godine na iznos od 34,32 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 87)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300B-000583 od 12.12.2017. godine na iznos od 133,13 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 88)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300B-000589 od 15.12.2017. godine na iznos od 100,68 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 89)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300B-000558 od 01.12.2017. godine na iznos od 16,20 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 90)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300B-000528 od 21.11.2017. godine na iznos od 281,52 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 91)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300B-000529 od 21.11.2017. godine na iznos od 249,99 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 92)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300B-000538 od 25.11.2017. godine na iznos od 56,30 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 93)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300A-000441 od 20.12.2017. godine na iznos od 20,00 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 94)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300A-000440 od 20.12.2017. godine na iznos od 806,90 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 95)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 18-3212-009132 od 21.04.2018. godine na iznos od 32,25 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 96)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 18-3212-009757 od 26.04.2018. godine na iznos od 21,50 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 97)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300B-000497 od 31.10.2017. godine na iznos od 349,93 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 98)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300B-000500 od 03.11.2017. godine na iznos od 338,40 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 99)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300B-000502 od 04.11.2017. godine na iznos od 311,29 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 100)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300B-000506 od 07.11.2017. godine na iznos od 60,84 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 101)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300B-000508 od 08.11.2017. godine na iznos od 430,42 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 102)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300B-000509 od 09.11.2017. godine na iznos od 511,67 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 103)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300B-000513 od 11.11.2017. godine na iznos od 344,93 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 104)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300B-000519 od 12.11.2017. godine na iznos od 41,00 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 105)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300B-000521 od 13.11.2017. godine na iznos od 105,56 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 106)
 • Račun DrvoMonta br. 17-300A-000394 od 16.11.2017. godine na iznos od 526,14 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 107)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300A-000399 od 17.11.2017. godine na iznos od 71,23 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 108)
 • Račun DrvoMonta br. 17-300B-000523 od 17.11.2017. godine na iznos od 1.447,53 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 109)
 • Račun DrvoMonta br. 17-300B-000524 od 17.11.2017. godine na iznos od 15,00 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 110)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 18-3211-010645 od 09.05.2018. godine na iznos od 155,86 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 111)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 18-300A-000019 od 29.01.2018. godine na iznos od 100,00 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 112)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 18-300A-000025 od 31.01.2018. godine na iznos od 256,38 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 113)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 18-300A-000146 od 06.04.2018. godine na iznos od 92,13 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 114)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300B-000553 od 01.12.2017. godine na iznos od 826,51 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 115)
 • Račun DrvoMonta br. 17-300B-000553 od 01.12.2017. godine na iznos od 826,51 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 116)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300B-000544 od 26.11.2017. godine na iznos od 65,60 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 117)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300B-000581 od 09.12.2017. godine na iznos od 133,13 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 118)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300B-000568 od 07.12.2017. godine na iznos od 134,40 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 119)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300A-000428 od 06.12.2017. godine na iznos od 27,94 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 120)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300B-000554 od 01.12.2017. godine na iznos od 15,00 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 121)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300B-000419 od 02.12.2017. godine na iznos od 26,65 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 122)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300A-000425 od 06.12.2017. godine na iznos od 66,60 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 123)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300B-000592 od 16.12.2017. godine na iznos od 125,24 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 124)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 18-300A-000331 od 30.07.2018. godine na iznos od 289,65 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 125)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 18-300B-000076 od 17.02.2018. godine na iznos od 160,27 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 126)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 18-3211-003276 od 25.02.2018. godine na iznos od 16,96 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 127)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 18-3211-003201 od 24.02.2018. godine na iznos od 23,94 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 128)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 18-300B-000090 od 24.02.2018. godine na iznos od 8,48 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 129)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 18-300B-000070 od 15.02.2018. godine na iznos od 8,80 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 130)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 18-300B-000026 od 27.,01.2018. godine na iznos od 246,10 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 131)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 18-300B-000124 od 16.03.2018. godine na iznos od 112,42 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 132)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300B-000618 od 24.12.2017. godine na iznos od 388,65 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 133)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 18-3211-009672 od 30.04.2018. godine na iznos od 120,82 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 134)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300B-000623 od 26.12.2017. godine na iznos od 21,62 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 135)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300B-000528 od 21.11.2017. godine na iznos od 281,52 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 136)
 • Račun DrvoMonta br. 17-300B-000529 od 21.11.2017. godine na iznos od 249,99 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 137)
 • Račun DrvoMonta br. 17-300B-000538 od 25.11.2017. godine na iznos od 56,30 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 138)
 • Račun DrvoMonta br. 17-300B-000544 od 26.11.2017. godine na iznos od 65,60 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 139)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 18-3212-001639 od 25.01.2018. godine na iznos od 940,93 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 140)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 18-300A-000295 od 11.06.2018. godine na iznos od 71,83 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 141)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 18-300B-000389 od 16.06.2018. godine na iznos od 66,36 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 142)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 18-300B-000402 od 24.06.2018. godine na iznos od 5,95 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 143)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300B-000468 od 15.10.2017. godine na iznos od 2.000,54 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 144)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 18-300B-000069 od 15.02.2018. godine na iznos od 1.646,78 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 145)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300A-000355 od 16.10.2017. godine na iznos od 3.058,55 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 146)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300B-000475 od 18.10.2017. godine na iznos od 636,50 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 147)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 17-300B-000593 od 16.12.2017. godine na iznos od 133.13 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 148)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 18-300B-000414 od 30.06.2018. godine na iznos od 96,91 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 149)
 • Tekući troškovi hemijskom pisano; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 150)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 18-300B-000398 od 21.06.2018. godine na iznos od 62,85 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 151)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 18-300B-000401 od 24.06.2018. godine na iznos od 94,16 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 152)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 18-300A-000334 od 09.08.2018. godine na iznos od 48,78 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 153)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 18-300A-000296 od 11.06.2018. godine na iznos od 140,40 eura; (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 154)
 • Račun-Otpremnica DrvoMonta br. 18-300A-000243 od 23.05.2018. godine na iznos od 7,78 (Kt-S.br. 43/20 – 6 – 155).


Folder br. 7

Kti -S br. 33/20


 • Naredba Višeg suda u Podgorici Kri-S.br. 116/20 od 29.12.2020.godine; (Kti-S.br. 33/20 -7- 1);
 • Podnesak Telenora bro j02-4893 od 31.12.2020. godine sa CD-om; (Kti-S.br. 33/20 -7- 2);
 • Podnesak T-Coma broj 04-21669 od 31.12.2020. godine sa CD-om; (Kti-S.br. 33/20 -7- 3);
 • Podnesak M-tela broj 1425 od 18.01.2021. godine sa CD-om; (Kti-S.br. 33/20 -7- 4);
 • Izvod iz KE za osum. Sanju Popović; (Kti-S.br. 33/20 – 7-6);
 • Izvod iz KE za osum. Veselin Tomašević; (Kti-S.br. 33/20 -7- 7);
 • Uvjerenje za pravno lice “Geo & Arh“ doo Podgorica; (Kti-S.br. 33/20 -7- 8);
 • Izvod iz KE za osum. Danila Jovanovića; (Kti-S.br. 33/20 -7- 9);
 • Izvod iz KE za osum. Dalibora Kneževića; (Kti-S.br. 33/20 -7- 10);
 • Izvod iz KE za osum. Dragana Kovačevića(Kti-S.br. 33/20 -7- 11);
 • Izvod iz KE za osum. Ane Lakićević Grdinić(Kti-S.br. 33/20 -7- 12);
 • Izvod iz KE za osum. Krsta Pavićevića; (Kti-S.br. 33/20 -7- 13);
 • Izvod iz KE za osum. Danka Kovačevića(Kti-S.br. 33/20 -7- 14);
 • Nalaz vještaka Milutina Baturana; (Kti-S.br. 33/20 -7- 21);
 • Snimci dronom sa fotoelaboratom na CD ; (Kti-S.br. 33/20 -7- 21.1);
 • Izvještaj o procjeni vrijednosti nekretnina u Bogišićima, Opština Tivat vještaka Aleksandra Rakočevića; (Kti-S.br. 33/20 -7- 22);


Folder br.8

Kti-S.br.33/20


 • Izvještaj o pretresu SDT-a Stručne službe za informacione tehnologije i digitalne dokaze od 20.01.2021. godine; (Kti-S.br. 33/20 – 8 – 1)
 • Hard disk “Intenso” sa ekstrakovanim izvještajima sa mobilnih telefona Dragana Kovačevića i Sanje Popović; (Kti-S.br. 33/20 – 8 – 2)
 • Ekstrakovani izvještaj sa izdvojenim fotografijama nađenim u telefonu Dragana Kovačevića; (Kti-S.br. 33/20 – 8 – 3)
 • Izvještaj o viber komunikaciji okrivljenih Dragana Kovačevića i Aleksandra Boljevića; (Kti-S.br. 33/20 – 8 – 4)
 • Izvještaj o viber komunikaciji okrivljenih Dragana Kovačevića i Jovanović Danila; (Kti-S.br. 33/20 – 8 – 5)
 • Fotografije nađene u telefonu Sanje Popović viber komunikacije i fotke; (Kti-S.br. 33/20 – 8 – 6)
 • Listing odlaznih poziva sa telefonskog broja vlasništvo Popović Sanje; (Kti-S.br. 33/20 – 8 – 7)
 • Viber komunikacije sa telefona Dragana Kovačevića sa Anom Lakićević Grdinić; (Kti-S.br. 33/20 – 8 – 8)
 • Kopija spisa predmeta Osnovnog suda u Kotoru O.br. 538/13; (Kti-S.br. 33/20 – 8 – 9)
 • Kopija spisa predmeta Osnovnog suda u Cetinje Gž.br. 1054/15. (Kti-S.br. 33/20 – 8 – 10).


PLAVA FASCIKLA

Kt-S. 43/20


 • Dopis Uprave policije -Sektor za borbu protiv organizovanog kriminala I korupcije -Specijalno policijsko odjeljenje 04/1 br. 070/21-26/122 od 28.01.2021.god. sa prilozima;(Kt-S-43/20-1)
 • Dopis SKP -Odsjek za specijalne istražne metode Broj :03/5-1”I” 6309/20-401/21 od 26.01.2021.god. -konačan izvještaj o nadzoru telekomunikacija po Naredbi suda MTN .br. 63/20 sa ;(Kt-S-43/20-1.1)
 • 13DVD u period od 28.10.2020.-20.01.2021.god. ;(Kt-S-43/20-1.2)
 • 1 DVD sa transkriptima u period od 28.10.2020.god. do 20.01.2021.god. ;(Kt-S-43/20-1.3)
 • 92 strane transkripata produkata ; (Kt-S-43/20-1.4)
 • 1 DVD sa audio materijalom za period od 18.12.2020.-01.01.2021.god. ;(Kt-S-43/20-1.5)
 • 1 DVD sa izdvojenim audio materijalom i transkriptima ; ;(Kt-S-43/20-2)


ŽUTA KOVERTA

Kt-S br.43/20


 • Oduzeti predmeti od Dragana Kovačevića-mobilni telefon marke Samsung 20 i mali crni rokovnik (pronađen pretresom stana Dragana Kovačevića)
 • Oduzeti predmeti od Ane Lakićević Grdinić- mobilni telefon marke Samsung Galaxy S9 i mobilni telefon marke “Xiaomi”
 • Oduzeti predmeti od Sanje Popović-mobilni telefon marke Samsung


Fotografija spornog objekta koja se nalazi u prilogu optužnice


Obrazloženje


Okrivljeni Dragan Kovačević je dao svoju odbranu, ali nije htio da odgovara na pitanja tužioca. On je u svojstvu osumnjičenog u bitnom naveo da nije nikoga podstrekivao na vršenje krivičnih djela iznude niti zloupotrebljavao službeni položaj. Negira da je podstrekivao ili davao upustva Krstu Pavićeviću kako će da izradi geodetski elaborat niti je ikada bio u komunikaciji sa njim. Ističe, da mu u vezi ostavinskih rješenja i upisa prava na zemljištu ništa nije poznato, da ni sa kim nije gradio bilo kakvu nepokretnost, a pogotovo ne sa Gazivodom, da ne posjeduje kuću, živi u stanu. Navodi da nije Aleksandra Boljevića podstrekivao da vrši iznudu, kao i da Ani Lakićević Grdinić nije naredio ili sugerisao kako će odlučivati u predmetima. Sjeća se da ga je zvala Ana Lakićević Grdinić i rekla mu da je dolazio pomenuti Aleksandar kod nje i pravio joj probleme, pitavši ga da li je Danko Kovačević njegov sin jer je Gazivoda to u razgovoru njoj pomenuo na šta je on odgovorio „jeste to je moj sin ali kakve to veze ima u odnosu na odlučivanje, misleći da smo svi pred katastrom jednaki“. Dalje navodi da je njegov sin Danko kupio predmetno zemljište negdje u avgustu ili septembru 2017. god, da nikada nije uticao na bilo koji postupak pred višim instancama kao ni pred prvostepenim organom za upis bilo kakvih prava na imovini sina, nikada  se nije intervenisao mada poznaje ljude u Ministarstvu finansija.


Okrivljena Ana Lakićević-Grdinić, saslušana u svojstvu osumnjičene, u bitnom je navela da nije član kriminalne organizacije, ona je majka troje djece. Navodi da su stranke na osnovu zaključenog notarskog zapisa Ugovora o kupoprodaji pred notarom Danilom Jovanovićem preko istog zahtijevali promjenu upisa na osnovu tog zaključenog i dostavljenog Kupoprodajnog ugovora. Misli da su kupci bili Aleksandar Gazivoda i Kovačević Milunka. Stranke su raspolagale pravom korišćenja u zoni Morskog dobra, koja je u trenutku zaključenja ugovora bila upisana na Državu CG kao nosioca prava svojine. Nije dostavljala rješenja o promjeni Zaštitniku imovinsko pravnih interesa, nije tražila akta od stranaka u smislu potvrde da je Morsko dobro saglasno sa prenosom prava korišćenja. Ističe da je pozvala Gazivoda Aleksandra i obavijestila ga da je stigao na ovjeru elaborat firme „Geo & Arh Projekt“ DOO, da je pogledala elaborat i utvrdila da nema njegovog potpisa niti suvlasništva na objektu a što su odlučne činjenice za donošenje zakonitog rješenja. Pojašnjava da Uprava za nekretnine PJ Tivat ovjerava tehničku ispravnost elaborata, a da geodetske firme odgovaraju za ono što prikažu. Ona je rješenjem izvršila zabilježbu nelegalno izgrađenog objekta na osnovu ovjerenog elaborata „Geo & Arh Projekt“. Gazivoda Aleksandar je uložio žalbu na rješenje, Ministarstvo finansija je poništilo to rješenje i ne zna šta je tim rješenjem naložilo. Zna da je suvlasnik ovog objekta bio Gazivoda Aleksandra kojeg zna lično kao stranku, a drugog suvlasnika Danka Kovačevića ne poznaje. Sa Draganom Kovačevićem se povodom ovog objekta nikada nije čula ni razgovarala o tome. Dalje pojašnjava da nakon što je i drugi put rješenje o zabilježbi objekta poništeno od strane Ministarstva finansija ona u tom predmetu nije ništa radila nego je otišla na trudničko bolovanje, a po povratku sa bolovanja nije upoznata kakav je nalog od strane Ministarstva finansija po ukidnom rješenju jer nije stigla da pogleda rješenje. Navodi da zahtjev uknjižbe vlasništva na objektu, koji je dostavljen Upravi za nekretnine PJ Tivat je delegirala Upravi u Podgorici. Kolega koji je radio rješenje o upisu objekta nije je kontaktirao u smislu da je pita da li o istome već teče neki postupak pred Upravom za nekretnine PJ Tivat. Nepravilnost je vidjela kada je SDT tražio spise od Uprave za nekretnine PJ Tivat. Dalje navodi da je Danko Kovačević većinski vlasnik na zemljištu a to zna iz sprovođenja kupoprodajnog ugovora između Kovačević Danka i Gazivoda Aleksandra. Rješenja nije dostavljala Zaštitniku imovinsko pravnih interesa. Znala je da Gazivoda Aleksandar nije saglasan sa dostavljenim elaboratom i da je suvlasnik na izgrađenom objektu. Ističe da joj osumnjičeni Dragan Kovačević nije nikada naložio ili naredio da postupi na određeni način u vezi sa ovim postupkom.


Okrivljeni Veselin Tomašević, saslušan u svojstvu osumnjičenog, u bitnom je naveo da u Upravi za nekretnine PJ Tivat radi od 2015. godine, da je radio u Upravi za nekretnine PJ Kotor. Pojašnjava da je njegov posao u katastru da ovjerava elaborate, izdaje kopije plana, koordinate detaljnih tačaka, koje se izdaju geodetskim firmama. Geodetske firme su od 2008.god. preuzele kompletan geodetski posao na terenu i oni odgovaraju i materijalno i krivično za sve elaborate koje donesu sa terena a obaveza katastra je kada se preda elaborat da ga pregleda, da pregleda tehničku ispravnost elaborate. Sporni elaborat je uzeo u rad nakon dolaska i insisitiranja gosp. Gazivode. Na elaboratu je bilo naznačeno da su suvlasnici na zemljištu Danko Kovačević i Gazivoda Aleksandar. Elaborat nije bio potpisan od svih suvlasnika odnosno nije bio potpisan od strane Gazivode, ali kako je on preuzeo dva elaborata „Geo & Arha Projekt“ iz Uprave za nekretnine PJ Tivat, i potpisao da je preuzeo dva elaborata, a jedan je ostao u arhivi, on je držao da je Gazivoda saglasan sa tim. Od trenutka kada je Gazivoda preuzeo dva elaborata „Geo & Arha Projekt“ on više u tom predmetu nije radio. Nakon otprilike dva mjeseca u Upravu za nekretnine PJ Tivat stigao je novi elaborat koji je uradila firma „Geos“ DOO, primio je taj elaborat i vidio da se značajno razlikuje od onoga što je ovjerio a koji je predala firma „Geo & Arh Projekt“ DOO Podgorica. Ističe da je vidio da se značajno razlikuju gabariti, i odlučio je da odbije elaborat firme „Geos“ DOO jer je već usvojio elaborat koji je predala firma „Geo & Arh Projekt“. Nije donio rješenje o odbijanju jer je sjutradan ovlašćeno lice „Geosa“ povuklo svoj elaborat iz procedure, on ne zna razloge povlačenja. Gazivoda Aleksandar je došao kod njega u kancelariju i rekao mu da nije saglasan sa elaboratom „Geo & Arh Projekta“, da nije tačan i da na objektu nije upisan. U skladu sa zakonom elaborat mora biti potpisan od strane oba suvlasnika. Načelnica Ana Lakićević Grdinić ga nije obavijestila da je rješenje o upisu zabilježbe bespravno sagrađenog objekta na osnovu elaborata „Geo & Arh Projekta“ ukinuto od strane Ministarstva finansija i da je naloženo Upravi za nekretnine PJ Tivat da provjere validnost elaborata ove firme i firme „Geos“ koja je predala drugi elaborat, niti mu naložila da izvrši provjeru a nije  upoznat ni sa kasnije donešenim rješenjima Ministarstva finansija. Poznato mu je da je firma „Geos“ za isti ovaj objekat predala novi elaborat. Ne zna ishod ali misli da ga je kolega Gagić odbio.Navodi da je vlasnik firme „Geo & Arh” brat Dragana Kovačevića direktora Uprave za nekretnine. Koliko je mogao da vidi iz elaborata, te elaborate je potpisivao neki geodeta Krsto Pavićević u početku, ali je čuo da on odavno ne radi tamo, jer se nije ni pojavljivao u zadnjih 2 godine. Firme „Geo & Arh Projekta“ je često podnosila zahtjev za izdavanje koordinata, ne zna ko je donosio elaborate u ime ove firme. Pojašnjava, stranka podnese zahtjev, on kaže broj koordinata da bi se uplatilo toliko i toliko novca. Podaci o koordinatama idu preko arhive i sastavni su dio elaborata. Svaka PJ ima IT sektor gdje se unose koordinate i novi podaci i svaka PJ ažurira podatke na terenu za tu opštinu, a oni se onda šalju odnosno bekapuju u centrali u Podgorici, dok on ne ovjeri elaborat, elaborat ne može da ide dalje u proceduru, a svi se zavode u arhivi PJ Tivat i obrađeni se preuzimaju sa šaltera. Navodi da ga je načelnica Ana Lakićević Grdinić, pozvala u vezi sa ovim elaboratom i rekla mu da ovaj elaborat „Geo & Arh Projekt“ nije potpisan od strane Gazivode i tražila mu da se pismeno izjasnim o ovjeri koju je izvršio. Misli da je tada i Gazivoda kod nje bio u kancelariji i on se pismeno izjasnio, nakon toga ona ga više nije zvala. Ističe da činjenica da je ovjerio elaborat koji ne ispunjava sve zakonske procedure za ovjeru, ne mora da posluži u daljem postupku za donošenja rješenja, već može da bude odbijen i vraćen u proceduru da se dopuni i ispravi.


Okrivljeni Krsto Pavićević, saslušan u svojstvima osumnjičenog i okrivljenog, u bitnom je naveo da se zaposlio u firmu „Geo & Arh Projekt“ DOO Podgorica 2015.god. Zaposlio ga je Dragoslav Kovačević zv. „Mićan“, koji je vlasnik firme. Prvobitno je obavljao poslove figuranta, a to je u suštini posao pomoćnog geometra koji vrši ispomoć na terenu. Zahvaljujući Ivani Novićević i Goranu Dragojeviću koji su bili geometri u toj firmi naučio je posao, da bi nakon nekog perioda polagao za dobijanje licence koju je dobio 2016. godine i otpočeo da samostalno radi na obrađivanju elaborata kao zaposleni u „Geo & Arh Projekt“ DOO Podgorica. Pojašnjava da je tokom rada u firmi imao fleksibilno radno vrijeme. Tog jutra kada je došao u kancelariju na radnom stolu ostavljen je bio CD. U toku dana dobio je poziv od Dragoslava Kovačevića, vlasnika firme, koji mu je rekao da je Dragan Kovačević poslao CD, i da su mjerenje na terenu izvršili geometri iz katastra Crne Gore. Posao je bio relativno urađen na CD-u, na CD-u se nalazio manual i etažna razrada. Gabarite objekta je preklopio sa DKP-om (državna koordinatna podloga) i uzeo podatke parcele. Ulaskom na sajt Uprave za nekretnine i provjeravanjem istih podataka vidio je da je vlasnik Danko Kovačević i Gazivoda čije ime ne zna. Dragoslav ili Dragan Kovačević su mu rekli da je vlasnik Danko Kovačević. Izradio je elaborat u skladu sa podacima sa CD-a. Primijetio je da se podaci na CD-u ne slažu sa podacima DKP-a. U pitanju je bilo nekih 20-30 cm objekta. Terase na CD-u nije bilo, odnosno nije bila prikazana, a objekat je padao u more tih 20-30 cm. O uočenom je obavijestio Dragana Kovačevića, koji mu je rekao „kako može objekat da bude u vodi onda“ te da će on provjeriti i da će mu javiti. Ističe da on nije išao na lice mjesta. Uradio je elaborat prema stanju na CD-u. Kovačević Dragan mu nije javljao ništa povratno u vezi sa njegovim pitanjima, već mu je Dragoslav Kovačević rekao da uradi elaborat onako kako misli da treba da uradi. On je to shvatio bukvalno, jer onaj ko vam daje koru hleba i kaže vam uradi onako kako ti misliš za njega je značilo uradi onako kako piše na CD-u. Za licencu je polagao pred komisijom Uprave za nekretnine Crne Gore, a samu licencu potpisuje Dragan Kovačević. Nije dobio nikakvu nagradu za ovaj elaborat, a radi isključivo za platu koja je u to vrijeme bila nekih 400-450 eura. Ističe da je napistio firmu u maju 2018. god. zbog sukoba koje je imao sa Dragoslavom Kovačevićem. Od maja do novembra mjeseca 2018. godine, pomagao je u izradi elaborat za firmu „Geo & Arh Projekt“ DOO, ali nije koristio svoju licencu nego je elaborate potpisivao drugi licencirani geodeta, možda Danko Kovačević jer i on ima licencu, a najvjerovatnije niko. Od novembra mjeseca 2018. godine, nije nikada više ušao u kancelariju pomenute firme, niti je radio na ispomoć. Ističe da elaborate za kat. parcelu 358/1 KO Donja Gorica od 01.06.2019. godine, za kat. parcelu 4501/1 KO Podgorica III od 01.10.2018. godine, za kat. parcelu 803/4 KO Farmaci od 17.02.2020. godine, za kat. parcelu broj 503 KO Petrovac od 10.08.2018. godine, za kat. parcelu 2648/2 KO Podgorica III koji je bez datuma, za kat. parcelu 73/2 KO Podgorica III, takođe bez datuma, za kat. parcelu 119 KO Podgorica i od 24.08.2018. godine. nije niti potpisao niti izrađivao. Za ove elaborate tvrdi da nije radio ni pomagao u izrađivanju, a ni potpisao elaborate jer se potpisuje punim prezimenom latinično, a ovo na elaboratima nije njegov potpis. Takođe nijedan od njih ne sadrži zavodni pečat firme „Geo & Arh Projekt“, tako da su ovo datumi ovjere elaborata, što se može vidjeti iz samih elaborata, a ne datum izrade. Dalje ističe da za elaborat za kat. parcelu 69 KO Kuti, Herceg Novi od 30.08.2018. godine, nije njegov potpis. Poznat mu je premjer, učestvovao je u mjerenju na licu mjesta, ali ga nije izrađivao, čini mu se da su na ovom elaboratu mijenjani podaci u smislu šablonskog izrađivanja elaborata, jer on ne izrađuje elaborat po šablonu.Navodi da je u 11 mjesecu 2017. godine izvršena promjena direktora firme, tako da je on razriješen sa mjesta izvršnog direktora i nije mu poznato da je on ovlašćeni zastupnik u firmi „Geo & Arh“ još uvijek. Pretragom preko sajta CRPS-a kada ukuca svoj matični broj dobije podatak da je on ovlašćeni zastupnik u pravnom licu „Info-Geo“ iz Budve. Pojašnjava da nije posjedovao nikada faksimil, potpisivao se svojeručno, primao  je mjesečnu platu od 350-450 eura, i primao je do maja mjeseca 2018. godine. Na njegov žiro račun je uplaćivana često Dragoslava Kovačevića plata, zbog toga što su žiro računi Dragoslavovi bili u blokadi. Od maja mjeseca do novembra 2018. godine, nadoknadu je primao u iznosu od 30 eura, pa i više eura u zavisnosti od veličine elaborata. U tom periodu je radio kao ispomoć, a bili su angažovana i druga lica, Branislav Novović – VD načelnik katastra PJ Danilovgrad i dr. Oni su radili od kuće, a podatke sa terena su donosilia neka fizička lica koje je on unajmljivao, to su Keković Radovan, Blažo Džankić i još neki. Naglašava da se protiv njega vodi krivični postupak pred Osnovnim sudom u Kotoru, takođe zbog firme „Geo & Arh Projekta“ DOO jer je kao ovlašćeni geodeta u toj firmi izradio elaborat, koji ne odgovara stvarnom stanju na terenu, koji je predat Upravi za nekretnine PJ Budva u 2018. godini. Taj elaborat je izradio na isti način kao i ovaj, elaborat je trebao da bude odbijen po zakonu. Sve elaborate koje uradi firma „Geo & Arh Projekt“ DOO predavao je Dragoslav Kovačević. Priznaje da je izvršio krivična djela koja su mu stavljena na teret i kaje se zbog toga.


Okrivljeni Danilo Jovanović, saslušan u svojstvu osumnjičenog, u bitnom je naveo da je sačinio niz Ugovora o kupoprodaji prava korišćenja. U notarskim zapisima je konstatovao da je kao nosilac prava svojine upisana Država CG i da je u LN zabilježen teret Morsko dobro i da svi ti tereti ostaju, a nije dostavljao zaključeni Kupoprodajni ugovor Zaštitniku, a ni drugim državnim organima osim Upravi za nerketnine. Takođe nije stranke upozoravao da sa ovog razloga postoje nemogućnosti zaključenja ugovora, jer samtra da je to u skladu sa zakonom. Navodi da poznaje Dragana Kovačevića, Anu Lakićević Grdinići, Danka Kovačevića i Dalibora Kneževića , on mu je kolega. Aleksandra Boljevića ne poznaje. Sa Daliborom Kneževićem se čuo u vezi zaključenja ovog Ugovora i rekao mu da se čuje sa Draganom Kovačevićem. Danko Kovačević, sin Draganov, je trebalo da zaključi ugovor sa prodavcem Gazivoda Aleksandrom koji je bio upisan na ¼ i od koga je Danko trebalo da kupi tu ¼. Pojašnjava da mu je poznato da postoji neki nesporazum između Danka i Gazivode. Ne sjeća se da li je Danko Kovačević zajedno sa Boljević Aleksandrom pristupio u njegovu kancelarju da zaključe Ugovor o zakupu, a misli da je Danko Kovačević ovjerio Ugovor o saglasnosti UZZ br. 300/2020 od 21.08.2020. godine, u njegovoj notarskoj kancelariji. Saznao je da je osnov sticanja ovih prodavaca bilo rješenje o nasleđivanju. On nije bio po zakonu obavezan da obavještava Zaštitnika ili mu dostavlja zaključene kupoporodajne ugovore.


Okrivljeni Dalibor Knežević, saslušan u svojstvu osumnjičenog, u bitnom je naveo da ga je par dana prije zaključenja ugovora o kupoprodaji od 26.10.2020. godine UZZ 998/20 pozvao  kolega Danilo Jovanović, inače notar iz Tivta, i rekao mu da je uputio stranke da kod njega zaključe ugovor o kupoprodaji, jer je on van Crne Gore. Rekao mu je o kojim strankama se radi, a on je već znao, a ovo sa razloga jer je jedna od stranaka koji se zove Aleksandar Gazivoda prethodno obavijestio dana 19.10.2020.godine notarsku komoru koja je proslijedila cirkularno pismo svim notarskim kancelarijama, da bez njegove saglasnosti ne sačinjavaju i ne pristupaju zaključenju notarskih zapisa, na predmetnim nepokretnosima, imajući u vidu da je on pokrenuo odgovarajuće postupke za poništenje uknjižbe Danka Kovačevića kao jedinog vlasnika na objektu. Navodi, da mu je Jovanović rekao da će ga pozvati Dragan Kovačević, da zakažu termin zaključenja ugovora, upoznavši ga da je jedna od stranaka u tom poslu Danko Kovačević njegov sin. Dalje navodi da ga je pozvao Dragan Kovačević istog dana i tražio da u notarskom zapisu konstatuje da je Gazivoda prodavac a Danko kupac, da se zaključenjem ugovora izmiruju sva međusobna potraživanja između njih, rješavaju svi međusobni sporovi koji se vode i da konstatuje u notraskom zapisu da će Gazivoda nakon potpisivanja ugovora obustaviti sve pokrenute postupke za ovu predmetnu nepokretnost. On mu je rekao da je to njihov međusobni dogovor i da on to unese u notarski zapis. Na dan potpisivanja ugovora zvao ga je Aleksandar Gazivoda i rekao mu da on neće doći lično nego će doći njegov punomoćnik koji će umjesto njega doći da potpiše ugovor. Nakon toga ga je pozvao notar Vukićević Branislav kod koga je Aleksandar Gazivoda potpisao punomoćje i radi konsultacije da li mu je Gazivoda prenio sve što treba da se unese u punomoćje. Punomoćje je glasilo na Milana Vujanovića i tim punomoćjem Gazivoda je istog ovlastio da zaključi kupoprodajni ugovor kojim će prodati njegov suvlasnički udio na zemljištu i da ga zastupa u svim postupcima vezano za ovu nepokretnost. Pojašnjava da su 26.10.2020. godine stranke došle kod njega da zaključe ugovor, ugovor im je pročitan, predmet kupoprodaje je bila prodaja sukorisničkog udjela na dvije katastarske parcele na kojima je upisana zabilježba tereta Morsko dobro o čemu su stranke obaviještene i upozorene na sve rizike i posledice koje mogu nastupiti usled postojanja tog tereta. On ih je upoznao sa činjenicom da je vlasništvo na predmetnom zemljištu upisano kao svojina države Crne Gore, sa teretom Morsko dobro, ali ih nije upozoravao na nemogućnost zaključenja takvog ugovora jer je smatrao da oni prenose pravo korišćenja, a imajući u vidu da mu je kolega Danilo Jovanović iz Tivta proslijedio kupoprodajni ugovor iz 2017. godine kojim je Danko Kovačević kupio sukorisništvo od ranijih korisnika. Napominje da se ne sjeća da su druge stranke zaključivale kupoprodajni ugovor kod njega za nepokretnosti na kojima su upisani kao korisnici, a svojina države i teret Morsko dobro. Dalje pojašnjava da je unio u kupoprodajni ugovor da se Gazivoda Aleksandar zaključenjem predmetnog ugovora obavezuje da obustavi upravne i druge postupke u vezi sa tim predmetnim parcelama, kao i da je saglasan da se izvrši brisanje zabilježbi koje su izvršene na osnovu njegovog zahtjeva u katastru nepokretnosti. On je ove odredbe unio na osnovu kazivanja Dragana Kovačevića. Ugovor je zaključen i potpisan u njegovom prisustvu. Danko Kovačević je prije potpisivanja ugovora predao novac Milanu Vujanoviću pred njim, ali nije vidio koliko, saglasili su se da je kupoprodajna cijena onolika kolika je unijeta u ugovoru i da je isplaćena u cjelosti. Ugovor je uručio strankama i dostavio Upravi za nekretnine, Poreskoj upravi, Upravi za sprečavanje pranja novca i Opštini Tivat. Ugovor nije dostavio Zaštitniku imovinsko pravnih interesa, Morskom dobru, ni Upravi za imovinu.


Okrivljeni Danko Kovačević, saslušan u svojstvu osumnjičenog, u bitnom je izjavio da ne priznaje izvršenje krivičnih djela koja mu se stavljaju na teret. Poznaje Krsta Pavićevića sa kojim je igrao fudbal u FK „Iskra“ iz Danilovgrada i išli su zajedno u srednju školu. Navodi da je 2017. godine potpisao ugovor da igra fudbal u Vijetnamu i tamo se nalazio godinu dana. Novac koji je zaradio želio je da uloži u Crnu Goru. Pojavila se prodaja parcele u Tivtu i odlučio je da je kupi iako je bio u Vijetnamu i nije mogao da vidi na licu mjesta, parcela je bila podijeljena na 4 dijela i imala je 4 vlasnika. Tri dijela od tog placa je kupio on, a na četvrtom dijelu se upisao Aleksandar Gazivoda. Ističe da je isključivo svojim sredstvima  gradio kuću. Sa Gazivodom je dogovorio da kupi četvrti dio placa od njega, zaključili su ugovor i on je Gazivodu isplatio. Od 2011. godine pa do 2020. godine nije imao nikakve druge investicije osim ove.


Okrivljena Sanja Popović, saslušana u svojstvu osumnjičene, u bitnom je navela: Dragana Kovačevića i njegovu porodicu poznaje dugi niz godina, a Aleksandar Boljević joj je brat od strica, inače živi u Kopenhagenu, povremeno dolazi u Crnu Goru, a najčešće ljeti. Navodi da se Dragan Kovačević i Aleksandar Boljević nisu lično poznavali, te da je Draganu jedne prilike neobavezno rekla da njen brat Aleksandar Boljević traži da kupi kuću, Dragan joj je rekao da on ima kuću za prodaju, ali da takođe ima probleme sa suvlasnikom te kuće Aleksandrom Gazivodom, ali da je to rješivo. Oni su zajedno otišli u Tivat da vide tu kuću, Dragan je pokazivao kuću, nisu ulazili unutra. Dalje navodi da je na ponti upoznala suprugu Perovića, koja joj je rekla da i oni imaju probleme sa Aleksandrom Gazivodom, kao i Dragan. Koliko je shvatila Dragana i gospođu Perović, Aleksandar Gazivoda je bio posrednik u papirima oko sticanja tih nepokretnosti. Shvatila je iz njihove priče da je Aleksandar Gazivoda prevarant neki veliki. Zna da je Saša predložio Draganu Kovačeviću da mu Dragan izda kuću na nekih mjesec dana kako bi on mogao dovesti porodicu iz Danske da tu borave nekih mjesec dana. Takođe je insistirao da se taj Ugovor o zakupu ovjeri kod notara. Pošli su kod notara Jovanovića i zaključili Ugovor o zakupu na tri mjeseca. Pojašnjava da je Aleksandar posle par dana pošao u Tivat da koristi nepokretnost, ali kada je pokušao da otključa vrata sa ključevima koje mu je Dragan Kovačević predao nije mogao da otključa vrata. Ona je odmah Dragana pozvala, koji joj je rekao da to nije prvi put da Gazivoda mijenja brave na vratima i da on otvori nasilno vrata i da zamijeni bravu. Shvatila je iz priče Draganove da Dragan ne smije da dođe tamo od Aleksandra Gazivode. Aleksandar je razbio vrata od kuće i ušao u kuću. Navodi da je nakon toga Aleksandar došao kod nje u Podgoricu i rekao joj da je uporno zvao na mobilni telefonu sa njegovog danskog broja Gazivodu, da pomjeri auto sa parkinga ispred kuće. Kako mu se ovaj nije javljao pozvao ga je sa njenog broja i Gazivoda je u razgovoru bio vrlo neprijatan. Njen brat je predložio da se sretne sa Gazivodom koji je to shvatio kao prijetnju. Zna da su se oni vidjeli više puta, ali ne zna na kojim mjestima. Dalje navodi da Aleksandar nije koristio kuću po osnovu tog zaključenja Ugovora o zakupu. Upoznata je da je njen brat sa Aleksandrom Gazivodom zaključio Ugovor o kupoprodaji. Nakon čega je pozvao Dragan Kovačević i nudio joj da je časti neki lančić ili parfem, što je ona odbila , ali je pristala da sa Draganom i Aleksandrom pođe na ručak. Rekla je Draganu da neće nikakvu čast, a on je htio da je časti jer joj je rekao „da nije bilo tebe ja ne bih upoznao Aleksandra Boljevića“. Bili su na ručku u restoranu u Staroj Varoši u Podgorici, ona, Dragan Kovačević, Aleksandar Boljević i Draganov sin Danko Kovačević. Kada su već krenuli da idu kući Dragan Kovačević je lično svoju torbicu koju je koristio i nosio sa sobom na toj večeri skinuo sa ramena i dao Aleksandru Boljeviću rekavši mu da želi da mu pokloni njegovu torbicu. Njen brat je to prihvatio i zahvalio se, dok su se vozili kući u kolima, brat se šalio kako sada imamo pare, kako nas je Dragan častio punu torbicu para. Kasnije je kući otvorio torbicu u kojoj su bila lična dokumenta Draganova, lična karta, vozačka, bankovne kartice, nakon čega je ona nazvala Dragana i odnijela mu ta dokumenta. Ona nije vidjela u toj torbici ništa osim te dokumentacije, a da li je u toj torbici i novac bio ona ne zna. Navodi da je njen brat Aleksandar pokušavao da pozove Gazivodu sa svog i sa njenog telefona, ali nije uspio jer je Gazivoda blokirao dolazne pozive i sa njenog broja telefona i Aleksandrovog. Takođe se sjeća da ga je Gazivoda zvao jednom i rekao mu „ko si ti da mi razbijaš kuću, da mi prijatiš“, nakon čega je njen brat zaključio da je Gazivoda stvarno prevarant i da Dragan Kovačević ima velike probleme sa njim. Rekao joj je da mu je mnogo žao Dragana Kovačevića i da je spreman da dođe u Podgoricu ukoliko je potrebno. Dalje navodi da njen brat živi u Kopenhagenu, da je penzioner i prima dansku penziju, da je razveden i da mu supruga i djeca žive u Danskoj,d a je imao proces zbog saobraćajnog udesa, u kome je stradao jedan stariji čovjek. Imao je i nekih pravosnažnih osuda zbog tuče. Ističe da je Dragan pominjao da ta kuća vrijedi milion eura, ali je njen brat insistirao da Dragan prevede kuću na njega ili na sina pa da konkretno razgovaraju o kupovini. Dragan je to vrlo brzo i uradio, on je kuću preveo na sina i njoj je to lično rekao. Ona poznaje i suprugu Dragana Kovačevića Minu, koja joj je rekla za Aleksandra “kako mu se ne može odužiti, da joj je spasao djecu”. Dragan je bratu Aleksandrovom pomogao za legalizaciju placa na Zlatici. Nakon što je njen brat vidio da je Dragan uhapšen pozvao je i rekao joj “ako što može da pomogne spreman je da dođe“.


Svjedok oštećeni Aleksandar Gazivoda, u svom svjedočkom iskazu, u bitnom je naveo da Dragana Kovačevića poznaje od 2009. godine. Često je dolazio sa porodicom u njegov lokal „Megusta“ koji posjeduje u Ul. Jola Piletića br. 20 Podgorica. 2017. godine Kovačević Dragan je bio sa suprugom u njegovom lokalu koji drži na Obali Đuraševića i tom prilikom mu je pokazao parcelu koja se nalazi neposredno pored njegovog lokala na obali mora koja je bila slobodna. Vlasnike te parcele poznaje odavno i bio je sa njima u kontaktu i pregovarao oko kupovine te parcele. Na toj parceli nije dozvoljena gradnja. Draganu je ponudio da sagrade objekat i da ga prodaju što je on prihvatio. Rekao mu je da je na toj lokaciji 1.000,00 eura m2, ali da to mogu kupiti po mnogo povoljnijoj cijeni samo da on ostvari kontakt sa njima jer ne žive u Crnoj Gori. Satti Marija živi u Pakistanu, Kršljaković Ljubica živi u Kragujevcu, a Peričić Dijana u Wupeltaru u Njemačkoj, dok Peričić Luka živi u Tivtu. Vlasnicima nepokretnosti nije ponudio zajedničku gradnju jer nije imao načina da se zaštiti od inspekcije, a oni nisu ni bili zainteresovani. Dragan Kovačević je preuzeo obavezu da sa inspekcijom to završi. To je završio preko inspektora Boškovića koji je izašao jednom na teren i nikada se više nije pojavio. On je izašao na teren kada je već rupa za objekat bila iskopana, ali nije pokretao nikakav postupak. Inspektor Bošković je dostavio jedno obavještenje i na tome se završilo. Milunka Kovačević, Draganova supruga, zaključila je ugovor sa vlasnicima za kupovinu ¾ parcele i Dragan je za to isplatio po 18.000,00 eura, a on je zaključio ugovor sa Lukom za ¼ parcele i platio 18.000,00 eura i plus 13.000,00 eura za pontu. Posle 20-tak dana Dragan je donio odluku da se poništi ugovor sa Milunkom, a da se zaključi ugovor sa njegovim sinom Kovačević Dankom koji je tada igrao fudbal u Vijetnamu, pa je iz Vijetnama poslao svoju ličnu kartu mlađem bratu, koji se pred notarkom Ankom Stojković pojavio radi zaključenja punomoćja, a kasnije to punomoćje je poslato notaru Jovanović Danilu koji je poništio ugovor i napravio novi na Kovačević Danka. Pojašnjava da mlađi brat Dankov nije imao punomoćje Dankovo, nego je upotrijebio njegov identitet i prijavio se kao da je on Danko. Gradnju objekta na spornoj parceli je započeo 20.09.2017. god. i završio je iduće godine u maju mjesecu. Dragan Kovačević mu je lično davao novac, na način što mu je isti predavao novac na ruke i to oko 50.000,00 eura ili 52.000,00 eura , a supruga Draganova Mina mu je na ruke dala u njihovom stanu 10.000,00 eura, a nešto je i sam uplaćivao na stovarišta dobavljača i izvođača – “Drvomont”, “Cerovo”, “Tujko” i dr. Njegov udio u gradnji ovog objekta je bio isto oko 100.000,00 eura. Mrdak Đorđe je vlasnik građevinske firme koja je izvodila grube građevinske radove na objektu koje je Dragan isplatio, a on je platio radnicima smještaj i ishranu. Peđa Božović mu nije davao novac, dostavio im je neki građevinski material. Ranko Šćepanović je za ugradnju grijanja i hlađenja ispostavio fakturu na iznos od 17.000,00 eura sa čim se on nije složio, ali je platio njegov udio u iznosu od 6.000,00 eura, kompenzacijom predao mu je vozilo “Audi A4” njegovog sina i time izmirio njegov udio. Kamen su zajedno nabavljali i plaćali fabrici kamena “Flemer Stone”. Njihov prethodni dogovor je bio da izgrade objekat, da ga prodaju, te da zadrže prodajnu cijenu u dijelu vlasništva nad zemljištem. Dragan je jednom došao na lice mjesta tokom gradnje i to pred kraj same gradnje. Kada je vidio sam objekat, donio je odluku da ga zadrži cjelokupnog za sebe. Nakon što su završili objekat, pozvala ga je telefonom načelnica katastra u Tivtu Ana Lakićević i rekla mu: „Dragan je predao elaborat za uknjižbu objekta, ali tebe nema u suvlasničkom dijelu na objektu, nego samo na zemljištu, dok je na Danka upisan kompletan objekat, pretpostavlja da je u pitanju greška, da ne paničim jer će to da se ispravi“. Odmah je pošao u katastar, kod geometra koji radi u katastru Tomaševića, i pitao ga kako je mogao uopšte da uzme u rad ovaj elaborat kada uz njega nije dostavljeno njegovo punomoćje i potpis, kao i saglasnost za uknjižbu. Takođe mu je tražio da mu preda sva tri primjerka elaborata. Rekao mu je da ga sačeka u kafani „Ambijent“ blizu katastra kako bi mu objasnio zbog čega je to uradio i kako da riješi taj problem. Izdiktirao mu je u kafani zahtjev za poništenje tog elaborata i rekao mu da ga preda odmah na arhivu što je i uradio. Posjeduje taj tekst, u kojem piše da nije saglasan, da bi mu on nakon 10 dana pismeno odgovorio i to, ne rješenjem, nego informacijom da mu je odbijen taj zahtjev kao neosnovan. Naglašava da mu je Tomašević usmeno rekao da je pogriješio što je podigao sva tri primjerka elaborata. On je preuzeo tri elaborata koje je potpisao Krsto Pavićević, u ime pravnog lica „Geo & Arh“ DOO, koja je geodetska kuća vlasništvo Draganovog brata kojeg zovu “Mićan”. Podigao je sva tri primjerka elaborata jer su nezakoniti, kako bi ih spriječio da taj elaborat koriste u neke druge svrhe. Nije mu dao nikakvu potvrdu o preuzimanju elaborata. Dalje navodi da je ubrzo nakon toga angažovao drugu geodetsku kuću, „Geos“, radi izrade elaborata. U tom elaboratu je prikazano pravo stanje na terenu. Pojašnjava da se elaborati „Geo & Arha“ i „Geosa“ razlikuju, jer je elaborat „Geo & Arh“ prikazao netačno stanje na terenu, jer je u njemu prikazan objekat koji je u gabaritima manji nego na terenu i ne izlazi van granica katastarske parcele. U njemu je površina samog objekta negdje oko 200 i nešto kvadrata, a na terenu objekat ima preko 300 kvadrata. Osim toga, objekat sa nekih 15 m2 ulazi u državno zemljište, a sve je to prikazano pravim elaboratom koji je odradila firma „Geos“. On je razgovarao sa Draganom prije nego što su se sukobili, da nije potrebno da prikazuju netačno stanje, jer je činjenica da objekat zahvata u jednom dijelu i državno zemljište, problem koji je rješiv na način da se zaključi Ugovor o kupoprodaji sa državom, ali on nije htio ni da čuje za to, jer je smatrao da je to prepreka za legalizaciju i komplikuje stvari generalno. Vrijednost ovog izgrađenog objekta je sada između milion i osamsto i dva miliona eura, zato što je to cijena metra kvadratnog na samoj pjeni od mora. Dalje navodi, kada je Danko došao iz Vijetnama i da vidi objekat pomenuo je da ima Ruskinju kupca za blizu dva miliona eura. Suština njihovog sukoba je novonastala vrijednost tog objekta. Dragan mu je rekao da želi da zadrži cjelokupan objekat za sebe, i ukoliko ga proda da će ga častiti 200.000,00 eura. On nije pristao na ovakav dogovor ali mu je preko prijatelja Veska Vukovića i Branka Bulatovića poručio ukoliko želi da za sebe zadrži cjelokupan objekat da njemu isplati 130.000,00 eura sa čim se Dragan nije složio. Više njihovih prijatelja je pokušalo da posreduju kako bi se oni dogovorili o cijeni, ali ti pregovori nijesu uspjeli. Dragan mu je ponudio 50.000,00 eura za njegov udio u 2018. god. na šta on nije pristao i više se nijesu susretali. Sve je to tako teklo, dok negdje pred kraj ljeta 2020.god. nije primio telefonski poziv, od nepoznate osobe, koji mu se predstavio kao Aleksandar Saša Boljević i u telefonskom razgovoru mu saopštio da je on kupio kuću od Dragana i da ukloni njegova vozila koja su bila parkirana ispred kuće, kako bi njegova supruga unijela namještaj, a ako mu je nešto nejasno mogu da se vide kako bi mu on to objasnio. Sjutradan su se sreli u hotelu „Hilton“. Predstavio mu se da živi u Kopenhagenu, da je jedno vrijeme živio u Bugarskoj i da može o njemu da se raspita, ukoliko mu je to potrebno. Nastojao je da ostavi utisak opasnog čovjeka, gestikulacijom, pokretima, pričom, a inače se radi o čovjeku koji se veoma teško izražava, ima nepovezane rečenice, ali dovoljno da shvati da pristupi oprezno sa njim. Cio razgovor je tekao u smislu da on prihvati neku cifru koju mu nudi Dragan, a koju mu u suštini on nudi kao kupac te nekretnine. Dosta oprezno ga je odbio i skrenuo mu pažnju da kupi od Dragana njegov dio, ali tek kad se uradi razrada objekta a ne u ovoj fazi. Tada je saznao da je on u međuvremenu izvršio obijanje kuće, na način što je polomio roletne u prizemlju kuće kako bi, kako kaže, unio namještaj. On je bio na licu mjesta i utvrdio da je Boljević bez ikakvog razloga polomio roletnu koja se na daljinski otvara kako bi došao do vrata koja se nalaze iza roletne. To je uradio u dogovoru sa Draganom kako bi mu pokazao svoju moć. Rekao mu je da se on nada da će shvatiti ozbiljnost situacije, te da izbjegne neprijatnosti. Pitao ga je: „da li ti to meni prijetiš“, na šta mu je on odgovorio: „ne ali ti valjda shvataš“. Sjutradan ga je pozvao i pitao da li je odlučio o prodaji. Došao je kući kod njega i na terasi gdje su bili sami, insistirao na prodaji po cijeni od 80.000,00 eura, sa konstatacijom da mu je i to mnogo, ali bolje da proda nego da neki drugi ljudi preuzmu inicijativu i da ga posjete. Pitao ga je :„ko su ti drugi ljudi“, na šta mu je on odgovorio: „bolje da ne znaš“. Ponovo ga je pozvao nakon 7-8 dana, kada mu je skrenuo pažnju da je potrošio njegovo strpljenje i da ga više ne kontaktira po tom pitanju. Boljević je kontaktirao njegovog poznanika da utiče na njega da prihvati tu ponudu i da se ratosilja bijede. Navodi da Boljević Aleksandra nikada ranije nije video, niti upoznao. Nakon što ga je kontaktirao, raspitivao se o njemu. Prijatelji iz Kopenhagena su mu skrenuli pažnju da je opasan i da bude obazriv. Imajući u vidu to saznanje, kao i činjenicu da mu je rekao da vodi računa o djeci i porodici, a s obzirom da njegov rođeni brat živi sa porodicom u susjednom gradu Malmeu-Švedska na svega 20 km od Kopenhangena, a iz razgovora sa Boljevićem je shvatio da to Boljević zna, donio je najracionalniju odluku da se iz svega povuče. Ova činjenica je kod njega izazvala najveći strah i nemir, odnosno ozbiljnu strijepnju. Ističe da Boljević ni svojom pojavom, ni načinom ophođenja, ni najmanje nije prijatan. Pojašnjava da je paralelno sa ovim dešavanjima vodio upravni postupak pred Upravom za nekretnine Tivat, odnosno pred Ministarstvom finansija kao drugostepenim organom, koji je dva puta poništavao rješenja katastra Tivat da bi u drugom naredio da se povuče neispravni elaborat i da se saslušaju stranke u postupku i da se ispita validnost oba elaborata, i da se njegov elaborat koji je ispravan prihvati a drugi da se povuče. Katastar Tivat je ostao gluv na sve te upute Ministarstva i kada je shvatio da je potrošio sve pravne ljekove prihvatio je ponuđenu cijenu. Nakon toga je podnio krivičnu prijavu SDT-u za zloupotrebu službenog položaja protiv svih lica koje je naveo i obavijestio sam načelnicu katastra Tivat da sam podnio tu krivičnu prijavu. Nakon toga katastar Tivat je upisao objekat na Danka Kovačevića 1/1 što je bila potreba Dragana Kovačevića da poboljša pregovaračku poziciju stavljajući mu do znanja da ne može protiv njega. Navedeno je vidio na sajtu Uprave za nekretnine da je konačno uknjižen na objektu Danko Kovačević, ali rješenje nije dobio. Nakon što je vidio na sajtu da je posao konačno završen i da je izgubio bitku pred upravnim organima, pošao je i u Ministarstvo finansija, konkretno kod Uglješe Bakočevića, koji mu je rekao da su oni nemoćni. Tada je shvatio da je bolje da prihvati bilo šta i da skine veliku nervozu i pritisak sa sebe, a kako je bio zaražen virusom Corona, opunuomoćio je svog druga Vujanović Milana koji ga je zastupao pri zaključenju kupoprodajnog ugovora sa Dankom Kovačevićem. On je preuzeo novac od Danka, a bio je prisutan i Aleksandar Boljević. Dobio je iznos od 80.000,00 eura, a oni su insistirali da u ugovoru uđe iznos od 18.000,00 eura. Tim ugovorom on je navodno njima prodao samo suvlasnički dio parcele, a da je Danko sam izgradio objekat. Zato su u ugovoru insistirali da uđe samo 18.000,00 eura, odnosno ono što je on u tom trenutku imao upisano u posjedovnom listu. Ističe da ga je dva dana prije potpisivanja Ugovora posjeti Boljević Aleksandar i rekao mu “hoćeš li Ti da potpišeš da zaključimo ovaj ugovor ili ćeš ostati bez ičega i onako je sve upisano na Danka”. Takođe ga je na dan potpisivanja Ugovora pozvao notara iz Budve kod koga su planirali da zaključe ugovor i rekao mu da Kovačević insistira da u ugovoru bude kupoprodajna cijena 18.000,00 eura. Dalje pojašnjava da je načelnica Ana Lakićević u potpunosti upoznata sa njegovim slučajem. Ona zna da je on suvlasnik objekta, ali je insistirala da on i Dragan to riješe, jer od Dragana nije smjela donositi drugačija rješenja. Ističe da je firma „Geos“ koju je on angažovao da uradi elaborat i za to platio, bez njegovog znanja povukla elaborat iz katastra Tivat, pri tom ne obavještavajući ga o tome. Kada je pitao vlasnika koga zove Jaro, zašto je to uradio, on mu je odgovorio da ga je Dragan Kovačević nazvao i naredio mu da povuče taj elaborat uz obrazloženje da ne mogu biti dva elaborata u radu u isto vrijeme kod njih, nakon čega je on i povukao te elaborate, a da ga nije obavijestio. Navodi da je predao zahtjev za legalizaciju i jedan primjerak elaborata „Geos“ koji je ispravan, ali nije ovjeren od strane katastra. Htio je time da ih spriječi da podnesu neki drugi elaborat. Po tom zahtjevu za legalizaciju niko ga nije obavještavao. Samo ga je prije nekih 10-tak dana zvao neko iz MORT-a da se izjasni na okolnosti građenja objekta po inicijativi MANS-a, što je i uradio u pismenoj formi, jer nije bio u mogućnosti da pođe zbog bolesti.


Tufegdžić Goran, saslušan u svojstvu svjedoka na okolnosti donošenja rješenja broj 121-919/20-1208 UPI od 23.09.2020. god, u bitnom izjavi: zaposlen je u Upravi za katastar i državnu imovinu od maja 2017. godine. Raspoređen je na mjesto načelnika od 01.02.2020.god. u Sektoru za kontrolu,a li je najviše vršio ispomoći zbog zaostatka u radu Područnim jedinicama Cetinje, Podgorica, Danilovgrad, Bar, Budva, Tivat i Kotor. Navodi, kada je došao na mjesto načelnika zatekao je određene odluke direktora Kovačevića koje su se odnosile na mogućnost delegiranja predmeta drugih PJ u Podgorici usled nedostatka radne snage. Delegiranje predmeta radilo se ad hok. Pojašnjava kada saznaju da je Područna jedinica preopterećena, da su primili veliki broj zahtjeva, da stižu pritužbe, da se kasni sa zakonskim rokovima, oni preuzimaju njihove predmeta na način da Područne jedinice dostavljaju spiskove sa brojevima predmeta, bez propratnog akta. On vrši raspored predmeta. Navedeni predmet je on uzeo u rad, pregledao dokumentaciju, koja je dostavljena uz zahtjev za upis objekta i zaključio da su ispunjeni zakonski uslovi za donošenje rješenja. Uz zahtjev je dostavljena izjava Danka Kovačevića, ovjerena kod notara, da je isti samostalno gradio objekat pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, elaborat, koji je ovjeren od firme „Geo & Arh Proyect“ doo Podgorica, a isti je ovjeren od Uprave za nekretnine PJ Tivat i uplatnice. Izvršio je uvid u LN koji se odnosi na konkretne kat. parcele i vidio da je postojala zabilježba postojanja objekta, koju je prilikom upisa izbrisao. Navodi da nije vidio da je postojala bilo kakva druga zabilježba, a posebno zabilježba postojanja žalbe na rješenje PJ Tivat, jer bi u tom slučaju morao da obustavi postupak po ovom upisu do pravnosnažnog okončanja postupka.Niko ga nije obavijestio da se postupak vodi pred PJ Tivat niti mu je dostavio te spise. Naglašava da se predmeti u kojim je postupak u toku pred područnom jedinicom, a nije pravnosnažno okončan ne delegiraju uprvi na obradu. On kao i njegove kolege su uvijek vraćali predmete PJ ukoliko vide da dokumentacija nije potpuna ili da postoji u toku postupak koji nije okončan pred tom područnom jedinicom. Pojašnjava postupak obrade delegiranih predmeta i to pregledaju spise predmeta, kada utvrde da su ispunjeni propisani uslovi donose rješenja i u njima unose podatak kome treba dostaviti rješenja, ali ih ne dostavljaju strankama nego predmet vraćamo PJ odakle su stigli, gdje se oni pečatiraju i šalju odnosno uručuju strankama. Konkretno rješenje je izradio i potpisao ali ga nije ovjerio pečatom Uprave za nekretnine PJ Podgorica nego shodno praksi koju je naslijedio dostavio rješenje PJ da ga ovjeri pečatom i uruči strankama što je i urađeno. Na opisani način izradio je na desetinama hiljada predmeta. Ne zna da li ova rješenja kontrolišu PJ prije ovjeravanja. Ističe da se postupak u ovom predmetu vodi pred PJ Tivat saznao je kada su ga pozvali iz Specijalnog policijskog odjeljenja.Nakon što je dobio poziv iz Specijalnog policijskog odjeljenja da da izjavu, kontaktirao je roditelje kojima je rekao da je pozvan od strane policije u vezi sa donošenjem rješenja upisa objekta direktorovog sina Danka Kovačevića. Oni su mu rekli da bi trebalo da porazgovaram sa direktorom i da ga pita o čemu se radi. Pošao je kod njega i rekao mu da je dobio poziv u vezi sa donošenjem odluke po pitanju objekta njegovog sina i da na osnovu dokumetnacije koju je imao na uvid nije vidio ništa sporno, tražio je da mu objasni o čemu se radi. On mu je odgovorio da tu nema ništa sporno, da se ne sjekira. Dalje navodi da Danka Kovačevića ne poznaje, kao ni Gazivodu Aleksandra. Ana Lakićević mu je koleginica i vidjeli su se jednom, a komuniciraju telefon i to na nači što ga ona pozove i kaže „Gorane imamo dosta predmeta, i kad možemo da vam pošaljemo predmete na rješavanje“. Dragan Kovačević ga nije nikada nije zvao u vezi sa rješavanjem ovog predmeta.


Svjedok Gojko Peričić u svom svjedočkom iskazu u bitnom je naveo da se njegov otac Marko Peričić ženio dva puta, da ima braću i sestre po ocu, ali sa njima nema rodbinske odnose, ne poznaju se. Spaso Peričić mu je brat po ocu vidio ga je jednom. Sreli su se u Tivtu i to na nekih pola sata, tada je bio on sa sestrama i bratom, to je bilo prije 15-ak godina. Razgovarali su o imovini i kako da je podijele, ali se nijesu dogovorili. Nakon toga se više nisu vidjeli. Sa Lukom Peričićem je komunicirao u više navrata, a sa drugima nije. Luka živi u CG u Tivtu. Navodi da mu je poznato rješenje Ov.br. 143/78 koje mu je dato na uvid iza smrti Peričić Marka – oca, misli da postoji i dopunsko rješenje i da su inicijativu za donošenje dopunskog rješenja inicirali brat i sestre po ocu. Dalje navodi da postoji neki postupak pred Osnovnim sudom u Kotoru, koje su vodile njegove polusestre Kršlaković da njegova majka ne naslijedi imovinu oca. On živi sa mojkom u Đuraševićima u njihovoj porodičnoj kući. U Đuraševićima posjeduju neke parcele, do nekih se može doći, neke su zarasle u šiblje, a posjeduju zemljište pored mora u suvlasništvu sa drugim licima. On ne zna da posjeduju zemljište u Radovićima odnosno Milovićima i Nikovićima. Naglašava da u Bogišićima ima jednu parcelu pored mora, ta se parcela vodi na njegovu majku, započeo je izgradnju objekta, nema građevinsku dozvolu, ali je predao zahtjev za legalizaciju. Luka i njegove polusestre su prodali imovinu u Bogišićima koju su imali pored njega. Ne zna kome su prodali, ali mu je žao što nije imao to saznanje jer bi on to kupio. Ističe da Anika Peričić nije prodavala svoju imovinu Kršlaković Ljubici, Sati Mirijani, Peričić Spasu i Peričić Luki. Navodi da Kršlaković Ljubica nije nikada živjela u CG, svi su oni živjeli u inostranstvu. Luka je 15-20 zadnjih godina u Tivtu od kada se penzionisao, misli da je sagradio zajedničku kuću sa Spasom. Spaso Peričić nije nikada živio u CG. Pojašnjava da nije tražio odobrenje za gradnju, nema građevinsku dozvolu. Nema ni zaključen Ugovor o zakupu sa Morskim dobrom. Od strane inspekcije kontrolisan je jednom i po pozivu je dao izjavu inspektoru Juretića u Budvi ali nije dobio zapisnik. Nakon toga nije imao inspekcijske kontrole. Navodi da ne poznaje Anu Lakićević Grdinić, Dragana Kovačevića, niti Danka Kovačevića, Aleksandra Gazivodu poznaje, zna da je prije 10 godina njegova majka Anika njemu prodala nekih 14 m2 na obali Bogišića. Čuo je da je Gazivoda kupovao zemlju  od njegovih polusestara . Ističe da nije nikada bio u Osnovnom sudu u Kotoru radi davanja nasledničke izjave nakon smrti njegovog oca ili bilo kog drugog njegovog pretka. Od majke Anike zna da da je otac imao zemlju pored mora u Bogišićima, ona je udaljena od njihove porodične kuće gdje živi nekih 5-6 km. Majka mu je pričala da je otac tu htio da gradi porodičnu kuću. Ovo zemljište nijesu koristili osim što su povremeno ustupali rođaku Lazaru Peričiću da tu parkira auto. Navodi da je posjedovao barku, više je ne posjeduje i dok je imao vezivao je na obali Đuraševića ispod konobe njegovog oca. Kada kaže konoba misli na prostoriju u kojoj se drži barka, bačve od vina i građa. Ona se vodi na njegovu majku Aniku i na svu djecu njegovog oca kao i zemljište. Tu zaostavštinu nijesu podijelili.


Svjedok Vasiljka Pavićević u svom svjedočkom iskazu u bitnom je navela da se njen otac zvao Marko Peričić, ženio se dva puta, iz prvog braka ima 4 djece, ali ih ona nikad nije vidjela i ne zna kako izgledaju. Njena majka Anika je bila druga žena njenog oca sa kojom je imao 6 djece, od toga 4 živih, a dvije sestre su umrle. Dalje navodi da je imala 10 godina kada joj je otac umro. Živjela je kod majke u Đuraševićima dok se nije udala 1987. Godine, a sada živi u Kotoru. Ne zna da se vodio ostavinski postupak iza smrti njenog oca. Ne koristi ništa od imovine. Zna da je njen otac imao kuću i zemlju u Đuraševićima, koja se nalazi visoko u brdima. Pojašnjava da se selo Đuraševići nalazi iznad plaže Plavi Horizonti, visoko u brdima, i tu je njihova stara kuća. Njen otac je imao i nešto zemlje pored mora gdje je vezivao barku, to mjesto su zvali Obala Đuraševići. I sada postoji ta stara kuća od kamena, ali u njoj niko ne živi. Njena majka živi u selu Đuraševići. Ona ne zna za drugu imovinu svog oca. Rješenje koje joj je dato na uvid Obr.br. 143/78, DN 1289/84, a koje je donešeno iza smrti njenog oca nije vidjela nikada i ne zna da se vodio ostavinski postupak. Ističe da ne zna da je njen otac imao imovinu u Bogišićima, ona sigurno nema na svoje ime. Navodi da ne poznaje Dragana Kovačevića, ni Aleksandra Gazivodu. Nju nije nikada niko zvao da mu proda nešto od svoje imovine. Nije joj poznato da njena majka ima kontakt sa njenim sestrama i bratom po ocu, niti da je imala bilo kakve pravne poslove sa njima u smislu kupovine i prodaje. Sa majkom kontaktira, jednom u 15 dana pođe kod nje u Đuraševiće da joj po nešto pomogne. Ne zna da je njena majka gradila bilo kakve nepokretnosti, prodavala ili kupovala na primorju u Đuraševićima, Bogišićima ili bilo gdje drugo. Ističe da nije nikada bila pred sudom u vezi sa nasleđem nakon smrti njenog oca, niti bilo kog drugog lica. Ne posjeduje imovinu na svoje ime i nije nikada prodavala imovinu. Posjeduje kuću sa mužem koju su zajednički gradili. Dalje ističe da njena sestraVesne Kovačević živi trenutno u Rusiji sa svojom porodicom, odavno ne živi u Crnoj Gori, više od 10 godina, nakon udaje se preselila za Beograd i živjela dok se nije odselila za Rusiju. Nije joj poznato da je ona bilo šta naslijedila, a ni prodavala ovdje u CG. Druga njena sestra Dragica Radojičić živi u Tivtu, ali se trenutno nalazi u Beogradu. Njena majka Anika Peričić ima 86 godina, teško je pokretna i nije sigurna da bi mogla svjesno odgovarati na pitanja u svojstvu svjedoka. Navodi da ne poznaje Anu Lakićević Grdinić.


Svjedok Mirela Ćirković u svom svjedočkom iskazu u vezi podnošenja tužbe P.br. 1420/15 koju tužbu je predao Peričić Ilija protiv tužene Opštine Tivat i drugih svjedok u bitnom je izjavila: da je pisala predmetnu tužbu i istu predala Osnovnom sudu Kotor. Nakon što je ovaj spis predmeta rješenjem Vrhovnog suda CG delegiran Osnovnom sudu Cetinje, ona je podnijela podnesak kojim povlači tužbu u predmetnoj pravnoj stvari, i u ovoj pravnoj stvari nije održano nijedno ročište, niti su preduzete bilo kakve druge procesne radnje. Misli da je jedino bila izvršena zabilježba spora u Katastru Tivat, koja je nakon pravosnažnosti rješenja o povlačenju tužbe izbrisana po njenom zahtjevu, te je Katastar Tivat obavijestila da ona više ne zastupa stranku u ovom postupku. Ističe da Peričić Iliju koji je ovdje označen kao tužilac ne poznaje, niti ga je ikada upoznala. Kod nje je kao advokata lično dolazio Peričić Lazar, koji je informisao da Peričić Ilija živi kod njega u kući, donio joj je uredno potpisano punomoćje od strane Peričić Ilije sa kompletnom dokumentacijom za podnošenje tužbe, što je i uradila. U tom trenutku ga je upozorila da je Peričić Ilija dužan da se legitimiše kao tužilac i njoj kao njegovom advokatu i da pristupi na sud kada bude uzimana izjava od njega u svojstvu tužioca. Peričić Lazar je ostavio u uvjerenju da će Peričić Ilija uredno da se javi i potvrdi svoju aktivnu legitimaciju. U istom periodu dobila je više drugih predmeta ogromnog obima, od Peričić Lazara, pa nije imala nikakvu sumnju da bi nešto moglo biti problematično bilo u dijelu vjerodostojnosti dokumentacije koju joj je isti dostavio bilo u pogledu punomoćja koja joj je isti donio, ali kako je vrijeme odmicalo i kako su i drugi postupci odmicali, postalo je jasno da je i ponašanje i dokumentacija vrlo sporna, te je više postupaka prekinuto na njeno insistiranje i stranke upućene na parnicu a koliko se sjeća bilo je i nekih krivičnih prijava koje je sud pokrenuo po službenoj dužnosti. Ona je u tom trenutku otkazala sva punomoćja i vratila svu dokumentaciju Lazaru Peričiću. Otprilike prije 3-4 godine unazad nema nikakav kontakt sa Lazarom Peričićem, ostao joj je dužan za sve preduzete radnje, a sa drugim Peričićima se ne poznaje i nema nikakav kontakt sa njima a nema ni saznanja o krivičnom postupku koji se vodi u tim njihovim postupcima. Pojašnjava, nakon što joj je pružena fotografija na uvid Peričić Ilije, da ga nikada u životu nije vidjela i da on nije bio njen klijent u čije ime je podnijela tužbu, a nakon prezentovanja fotografije Lazara Peričića izjavljuje da je to lice koji je bio njen klijent i koji joj je donio punomoćje potpisano od Ilije Peričića, ali nije sigurna. Ona ga je upozorila na posledice dostavljanja ispravnog punomoćja. Peričić Lazar je identifikovan kao lice sa JMB ***. Poznata su joj imena Peričić Gojka i Peričić Anike, jer je ta imena pominjao Peričić Lazar, a misli da se radi o ostavini Okiljević Joke iza čije smrti su oni upisani kao suvlasnici. Ona nije vidjela ova lica, ali su joj imena poznata kroz papire koje je donosio Peričić Lazar. Spremna je da dostavi brojeve predmeta koji su vođeni pred Osnovnim sudom u Kotoru za koje ona zna, i koji su svi prekinuti. Možda su i završeni do danas ali ona u njima nije učestvovala.


Svjedok Peričić Ilija u svom svjedočkom iskazu u bitnom je naveo da ne poznaje adv. Mirelu Ćirković , nikada je nije video , nikada joj nije dao punomoćje da ga zastupa u bilo kom predmetu. Nije nikada vodio parnični postupak za utvrđivanje prava svojine ili neki drugi postupak vezano za svojinsko pravnim odnosima, pred sudom Kotor, Cetinje ili nekim drugim sudom na teritorije CG. Dalje navodi da poznaje Peričić Lazara, oni su svojta, ali ne bliža nego daljna. On ga nije upoznao, niti ga je pitao da u njegovo ime podnese tužbu pred bilo kojim sudom da bi u njegovo ime vodio postupak. Ne stanuje kod Peričić Lazara. Lazar stanuje na obali Đuraševića, a on je 5-6 km udaljen od njega. Ne poznaje Jezdimirović Dijanu, Kršljaković Ljubicu, Sati Mirijanu, poznaje Peričić Aniku, Peričić Luku, Peričić Dragana, Jovicu, oni su mu svojta. Rakočević Milu i Mariju ne poznaje. Ističe da je on jedino lice sa imenom Peričić Ilija na teritoriji Krtola i Đuraševića, te da drugo lice sa tim imenom ne postoji. Pojašnjava, nakon što mu je dat na uvid spis predmeta P.br. 1420/15/15 Osnovnog suda Kotor da on nije podnio ovu tužbu i da potpis na punomoćju koji se nalazi iza tužbe dat adv. Mireli Ćirković sigurno nije njegov. Pojašnjava da među licima koji su naznačena kao tuženi je naznačeno i lice Peričić Jovica, te da se njegov brat tako zove ali on nije upoznat da se protiv njega vodi bilo kakav postupak, on kao njegov brat, a postoji još jedno lice koje se zove Peričić Jovica koji živi u inostranstvu možda u Australiji, ne zna da li je živ, a rođeni je brat Peričić Dragana koji je naznačen kao tuženi pod brojem 8. Dalje pojašnjava da je on potomak Peričić Đura koji je preminuo, prije više od 100 godina, a njegov potomak je Peričić Ilija njegov prađed po kojem on nosi ime, koji je preminuo 1976. godine dva dana nakon njegovog rođenja. Za lice Peričić Spaso koji je dugo živio u Njemačkoj i tamo umro, nikada nije čuo i ne zna da je to lice živjelo u Tivtu u Đuraševićima. Ne zna da li to lice ima imovinu u KO Bogešićima jer za ovo lice nikada nije čuo, kao ni za njegove naslednike Jezdimirović Dijanu, Kršljaković Ljubicu, Sati Mirijanu. Nakon što je svjedoku pokazana fotografija Peričić Spasa koji je preminuo 2012. godine isti izjavljuje da ovo lice nikada nije vidio.


Svjedok Vujanović Milan u svom svjedočkom iskazu u bitnom je naveo da poznaje Aleksandra – Sašu Gazivodu dugi niz godina, da ga je zamolio da ga zastupa u postupku zaključenja Ugovora o kupoprodaji jer je imao zdravstvenih problema. Zamolio ga je da pođe kao punomoćnik i zaključi kupoprodajni ugovor i preuzme novac od prodaje imovine. Gazivoda mu je predao punomoćje koje je ovjerio kod notara, upoznao ga sa predmetom kupoprodaje, radilo se o ¼ nepokretnosti koju on posjeduje u Opštini Tivat. Kupoprodajni ugovor je zaključio u Budvi, kod notara, ne sjeća se imena. Prethodno se čuo sa Aleksandrom Boljevićem koji je bio u društvu sa Dankom Kovačevićem, sinom Dragana Kovačevića, koji mu je rekao gdje se notar nalazi i oni su ga sačekali ispred zgrade. Kod notara su bili prisutni on, kao punomoćnik Aleksandra Gazivoda, Danko Kovačević i sa njim je bio Aleksandar Boljević, koji je njihov kućni prijatelj. Navodi da je sadržina punomoćja koji mu je data od strane Aleksandra Gazivode bila da potpiše ugovor i da primi kupoprodajnu cijenu koju su oni dogovorili. Saša Gazivoda mu je prije nego što je otišao kod notara rekao da je prodao tu nepokretnost za 80.000.00 eura i da treba toliko novca i da mu daju. Potpisao je pred njima ugovor, on i Danko Kovačević. Danko Kovačević mu je tu pred notarom dao novac, koji se nalazio u jednoj papirnoj kesi. On novac nije brojao, ali mu je on rekao da je u kesi 80.000,00 eura. Vidio je da u ugovoru piše 18.000,00 eura, ali je smatrao da je to dogovor između njih. Navodi da je bio uplašen s obzirom da je bio sam, a nosio tako veliku sumu novca. Iz Budve je pošao pravo kod Aleksandra Gazivode i predao mu novac i Ugovor o kupoprodaji. Dalje navodi da je u srodstvu sa Sanjom Popović i tako zna za određeni problem između Kovačevića i Gazivode, a i Gazivoda mu je pričao da je imao problem oko te nepokretnosti, da oni neće da ga isplate, a uložio je u tu nepokretnost 110.000,00 eura, za kupovinu građevinskog materijala koji je ulagao u tu kuću o čemu posjeduje priznanice.


Svjedok Vuković Dragiša u svom svjedočkom iskazu u bitnom je naveo da je tehnički direktor u firmi „Geos“ DOO Podgorica, koja se bavi izvođenjem godetskih radova i usluga. Kao dipl. geodetski inženjer posjeduje licencu od Uprave za nerketnine i sve elaborate goedetskih snimanja potpisujem on. Firma „Geos“ DOO Podgorica ima 6 dipl. inžinjera i 1 gedetskog tehničara. Poznat mu je elaborat „Geosa“ za snimanje i etažnu razradu za kat. parcelu 105/1 KO Bogešići.Angažovao ga je Aleksandar Gazivoda. Na lice mjesta snimanje su izvršile njegove kolege Adžić Dražen dipl. inžinjer geodezije, Rade Mrvošević i Georgije Glogovac diplomirani inžinjeri geodezije. Navodi da elaborat „Geosa“ DOO koji je zaveden pod brojem 339/18 od 17.07.2018. godine (to je djelovodni broj „Geosa“), a u Upravi za nekretnine 08.08.2018. godine, pod brojem 2428/18,stranka nije potpisala, oni su predali elaborate na ovjeru. Sjeća se da su oni radili dva puta elaborat za istu nepokretnost i to jednom u 2018. godini, a drugi put u 2019. godini. Elaborat iz 2018. godine, su oni povukli jer su ih iz Uprava za nekretnine obavijestili da je predat elaborat druge geodetske firme „Geo Arh Pro“.Njegov kolega Georgije Glogovac je preuzeo dva primjerka elaborata 28.08.2018. godine. U 2019. godini su elaborate predali drugi put i on je odbijen jer nije biuo potpisan od strane drugog suvlasnika Danka Kovačevića. Posjeduje službene zabilješke izdate od PJ Tivat u kojima su konstatovani razlozi za odbijanje.Elaborat pravnog lica „Geo Arh Pro“ nije video a prisustvovao je ročištu- ispitnom postupku, pred drugostepenim organom – Ministarstvom finansija, gdje je bio prisutan Saša Gazivoda i jedno žensko lice, njegov advokat, gdje su ga pitali da li stoji iza elaborate koji je izrađen od strane njegove firme. Navodi da je elaborate sačinjen na osnovu podatak sa terena i da su podaci uneseni u elaborate tačni.

Iz LN 441 KO Bogišići Opština Tivat izdat na dan 16.10.2020. god. utvrđuje se da su kat. parcele 105/1 i 105/4 upisane kao svojina države Crne Gore i sukorišćenje Gazivoda Aleksandra u obimu prava ¼ i Kovačević Danko u obimu prava ¾ . Da je na predmetnoj parceli sagrađena porodična stambena zgrada upisana kao svojina 1/1 Kovačević Danka. U G listu upisani su tereti i ograničenja i to Morsko dobro i stambeni prostor nema dozvolu.

Iz LN 441 KO Bogišići Opština Tivat izdat na dan 29.04.2021. godine (najnovije stanje), utvrđuje se da je na kat. parcelama 105/1 i 105/4 upisana svojina Države CG 1/1 i korišćenje Kovačević Danka 1/1, da je na objektima upisan kao nosilac prava svojine Kovačević Danko 1/1, a u G listu podataka o teretima i ograničenjima da se radi o morskom dobru i objektu koji nema dozvolu (Kt-S.br. 43/20 – 2- 40).

Predmetne nekretnine upisane su kao svojina Države CG.

Na osnovu čega su iste postale sukorišćenje Gazivoda Aleksandra i Kovačević Danka daje se u sledećem hronološkom prikazu:

– zaključkom br.954-121UPI-237/2014 od 20.03.2014.god. Uprave za nekretnine PJ Tivat koji je obradila okrivljena Ana Lakićević Grdinić, a potpisala tada načelnica Zorica Šarenac izvršena je promjena u kat. operatu na velikom broju nepokretnosti između ostalih i na nepokretnostima iz LN 441 KO Đuraševići, kat. parcela broj 105/1 navodno sukorišćenje Peričić Marka Spasa u obimu prava 1/4, pa je umjesto privremenog matičnog broja tog lica upisan JMB Peričić Marka Spasa, a promjena je izvršena na osnovu izvoda iz matičnog registra umrlih broj 101680 za 2013. godinu, kojom je evidentirano da je Peričić Spaso umro u Njemačkoj dana 19.05.2012. godine, a upis njegovog matičnog broja izvršen je zbog potreba vođenja ostavinskog postupka. Ostavinski postupak pokrenula je advokatska kancelarija Lazović Radojice, Aprcović Željka i Dapčević Marine iz Kotora, po ovlašćenju Jezdimirović Dijane kćerke pok. Peričić Spasa dana 09.12.2013 god. pred Osnovnim sudom u Kotoru. U predlogu je navedeno da ostavilac nije sačinio testament, a da njegovu imovinu čine nepokretnosti iz 18 LN između ostalih i nepokretnosti iz LN 441 KO Bogišići kat. parcela 105/1 površine 119m2. LN je za potrebe ostavinskog postupka izdat na zahtjev Peričić Luke 28.11.2013.god. U listu su evidentirani Crna Gora nosilac prava svojine 1/1, Peričić (Marko)Luka, Sattu (Marko) Mirjana, Peričić (Marko) Spaso , Kršljaković (Marko) Ljubica, nosioci prava sukorišćenja u obimu prava ¼ sa teretom u G listu Morsko dobro. Kako su navedeni sukorisnici upisani sa privremenim matičnim brojem isti su podnijeli zahtjev radi ispravke u katastarskom operatu, pa je Sattu (Marko) Mirjana preko Branka Starčevića podnijela zahtjev Upravi za nekretnine PJ Tivat 09.02.2014.god. a na pečatu Uprave za nekretnine stoji datum 09.02.2015. god. pod brojem 954-121-UP /I -335/15 , a zaključkom UP za nekretnine PJ Tivat koji je donijela okr. Ana Lakićević Grdinić -načelnica izvršena je promjena podataka. Za Peričić Spaso podnijet je zahtjev za upis matičnog broja od strane advokata 20.02.2014. god. pod brojem 954-121-UP-I-237/14, a zaključkom Uprave za nekretnine PJ Tivat br. 954-121-UP-I-237/14 od 20.03. 2014. god. izvršena promjena podataka u katastarskom operatu. Dana 16.01.2015. god. zahtjev za promjenu matičnog broja podnijela je Kršlaković Ljubica, a zaključkom Uprave za nekretnine PJ Tivat 954-121-UP-I-33/2015 od 22.01.2015.god. izvršena promjena podataka . Sve promjene izvršila je okr. Ana Lakićević Grdinić. Prema podacima kojima je ista raspolagala u obrazloženju zaključka poziva se na izvod iz MKR za Kršlaković Ljubicu br. 24 i Rješenje o nasleđivanju br. 143/78 .

Iz rješenja o nasleđivanju Obr. 143/78 (DN 1289/84) navedeno je da Peričić Marko , pravnog predhodnika Peričić Spasa, Satty Mirjane, Peričić Luke, Kršlaković Ljubice isti nasleđuju u pogledu nekretnina u KO Đuraševići i KO Bogišići. Čestice zemljišta u KO Bogešići koje se nasleđuju su iz ZU (zemljišno knjižni uložak 181), a čine ga čestice zemljišta 1143/1 i 1149/1 vlasnosti 1/16.

Za potrebe SDT-a izvršen je preklop čestica zemljišta u KO Bogešići od strane Dragiše Vukovića i iste se nalaze u brdima i nisu geografski vezane za LN 441 odnosno kat. parcelu 105/1 i 105/4 na koju su isti shodno kriminalnom planu upisani.

Nasleđe navedenih lica ne proizilazi ni iz dopunskog rješenja o nasleđivanju O br 143/78 od 03.12.01987. god. kao ni iz Rješenja osnovnog suda u Kotoru Rs. 316/92 od 11.10.1994.god.što je naslednici Kršlaković Ljubici i bilo poiznato obzirom da je ista predlogom za diobu nerpokretnosti navela nepokretnosti koje su predmet diobe a koje se ne odnose na predmetne nepokretnosti. Nakon donošenja rješenja o nasleđivanju iza smrti Peričić Spasa O br. 538/13 od 07.05.2014.god. okr. Ana Lakićević Grdinić, Rješenjem br. 954-121UP I -714 /2015 od 24. 03.2015. god. je dozvolila naslednici Jezdimirović Dijani rođ.Peričić upis u katastar nepokretnosti, dok je odbila zahtjev za upis prava sukorišćenja na kat. par. 105/10KO Bogišići iz razloga što na istoj ostavilac ne glasi uknjižen.

Dakle, iz sprovedenih dokaza proizlazi da Peričić Spaso, Satty Mirjana, Kršlaković Ljubica, Peričić Luka i dr. nisu naslednici, korisnici, niti vlasnici katastarskih parcela iz LN 441 KO Bogišići (105/1 i 105/4), jer njihov pravni prethodnik Peričić Marko nije bio vlasnik, niti korisnik istih, te da su ista lica poslužili kriminalnoj organizaciji da na njih upišu korišćenje državne svojine kako bi od njih dalje sticali korišćenje na navedenim nepokretnostima.

Odmah nakon toga 19.09.2014. godine vrši se parcelacija kat. parcele broj 105/1 a rješenje donosi sada načelnica Ana Lakićević Grdinić, a na osnovu zahtje Peričić Luke. U Rješenju se navodi da je kat. parcela sukorišćenje Peričić Spasa, Peričić Luke, Satty Mirijane i Kršlaković Ljubice za po ¼, ali se ne navodi da je zemljište u svojini Države CG, pa shodno tome kao i upisanom teretu Morsko dobro načelnica je morala, ali nije, obavijestiti Zaštitnika imovinsko pravnih interesa kao ovlašćenog zastupnika vlasnika i Morsko dobro koje upravlja obalom odnosno zonom na kojoj se nalazi sporno zemljište. Rješenje se dostavlja Peričić Spasu na oglasnoj tabli organa iako je isti preminuo 2012. godine i to u Wupeltaru gdje je i živio što je organu bilo poznato prethodno citiranog zaključka. Dana 19.09.2014. godine, Uprava za nekretnine PJ Tivat je izdala LN u kome je nosilac prava svojine Država CG, a nezakonito upisala sukorišćenje navedenih lica sa privremenim matičnim brojem iako oni to nisu. Nakon upisa sukorišćenja navedenih lica rješenjem Uprave za nekretnine koji je potpisala načelnica okr.Ana Lakićević Grdinić dana 05.12.2014. godine dozvoljena je promjena sa lica Peričić Spaso na ime Jezdimirović Dijane. Rješenje je donijeto na osnovu rješenja o nasleđivanju O.br. 538/13 od 07.05.2014. godine. Uz zahtjev je dostavljeno i rješenje o nasleđivanju kojim je iza smrti Peričić Spasa iz Njemačke oglašena Jezdimirović Dijana takođe iz Njemačke. Dakle, u konkretnom slučaju za predmetnu nekretninu iz LN 441 Jezdimirović Dijana je naslijedila pravo korišćenja koje je kao oblik svojinskog prava donošenjem Zakona o svojinsko pravnim odnosima 2009. godine prestalo da postoji, a koje pravo korišćenja nije imao ni ostavilac Peričić Spaso, a ni Jezdimirović Dijana, koja živi u Njemačkoj. Okrivljena Ana Lakićević Grdinić je zaključkom od 22.01.2015. godine, na predmetnoj parceli upisala i Kršlaković Marka Ljubicu, a na osnovu izvoda iz matičnog registra rođenih i pravnosnažnog rješenja o nasleđivanju O.br. 143/78. Rješenjem o nasleđivanju O.br. 143/78 raspravljena je zaostavština iza smrti Marka pok. Vasa, oca Peričić Spasa, gdje su kao naslednici oglašeni 11 lica i to Peričić Anika (žena pokojnika), i 10 djece pokojnika između kojih je kćerka Kršljaković Ljubica, Peričić Luka (podnosilac svih zahtjeva), Mirjana Satty i Peričić Spaso. Nekretnine koje se nasleđuju nalaze se u KO Đuraševići i KO Bogešići.

Uvidom u hronologiju sticanja ovih nekretnina i to UZZ.br. 331/2017 od 14.08.2017. godine i UZZ.br. 482/2017 od 24.10.2017. godine, notarskih zapisa Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti sačinjenih kod notara Danila Jovanovića iz Tivta utvrđuje se da je Gazivoda Aleksandar kupio od Peričić Luke ¼ sukorišćenja na zemljištu koje čine kat. parcele 105/1 i 105/4, KO Bogišići, a da je Kovačević Danko od Peričić Dijane, Kršlaković Ljubice i Satty Mirijane, kupio ¾ sukorišćenja na nepokretnosti koju čine zemljište označene kat. parcelama 105/1 i 105/4, sve za cijenu u iznosu od 18.000,00 eura, od svakog prodavca. Notar konstatuje u notarskim zapisima da su u rubrici podaci o vlasniku i nosioci prava upisani Država CG kao nosilac prava svojine, te Gazivoda Aleksandar i Kovačević Milunka kao nosioci prava sukorišćenja, da na zemljištu nema objekata i da u podacima o teretima i ograničenjima stoji morsko dobro i zabilježba spora za utvrđivanje prava svojine pred Osnovnim sudom u Kotoru. Zaključenju ovih ugovora ne prisustvuje predstavnik Države CG kao vlasnik nepokretnosti, niti predstavnik Morskog dobra u čijoj zoni se nalazi predmetno zemljište, niti ih postupajući notar obavještava.

Iz formulara Sekretarijata za uređenje prosora i izgradnju objekata opštine Tivat od 16. jula 2018.god. utvrđuje se da je predat zahtjev za legalizaciju bespravno sagrađenog objekta na kat. Parceli 105/1 koji je u susvojini i da su zahtjev predali Aleksandar Gazivoda i Kovačević Danko.

Iz izjašnjenja istražiteljke Aide Čikić, dip. građevinskog inženjera u Upravi za inspekcijske poslove, koja se nalazi na listi istražitelja Vrhovnog državnog tužilaštva i koja je postupala po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, proizlazi da je upravni postupak pred urbanističko-građevinskom inspekcijom, a povodom nelegalne gradnje navedenog objekta, pokrenut na osnovu pisanog upita od strane NVO MANS od 14.10.2020.god., a zaveden u arhivi MORT pod br. 071/4-6823/1 od 15.10. 2020.god. i sa istim je zadužena urbanističko-građevinska inspektorka Mirjana Jelovac. Sa lica mjesta od strane inspekcije je konstatovano da je na kat.parceli 105/1 izgrađen objekat spratnosti S+P +2 (suteren+prizemlje + dva sprata) i u potpunosti u pogledu građevinsko- zanatskih radova izgrađen, nakon čega je inspektorka dostavila zapisnik na izjašnjenje Danku Kovačeviću i Gazivoda Aleksandru. Gazivoda Aleksanar se izjasnio kao suvlasnik i sufinansijer objekta i ukazuje da se Kovačević Danko uknjižio na predmetni objekat iako su u toku sporovi pred Ministarstvom finansija, a u prilogu je dostavio zahtjev za legalizaciju, LN 441 KO Bogišići i elaborat originalnih terenskih podataka urađen od strane firme „Geos“. U vezi sa traženim izjašnjenjem SDT, a na bazi prikupljene dokumentacije, doneseni su zaključci da je objekat građen bez prijave za građenje i dokumentacije u skladu sa čl. 91 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i evidentiran je u LN kao objekat građen bez građevinske dozvole. Na ortofoto snimku nema izgrađenog objekta, planskim dokumentom predviđena izgradnja objekta mješovite namjene (M3). Za objekat ne postoji prijava građenja, JP Morsko dobro, nije podnosilo prijave građenja, kao i da za opštinu Tivat JP Morsko dobro do 10.11.2020. god. nije dostavljalo nikakve inicijative ili prijave. U zaključcima se navodi da su investitori objekat gradili suprotno zakonskim odredbama propisanim čl. 91 i 92 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Kako su vlasnici objekta podnijeli zahtjev za legalizaciju 0905-360-UP -1949 od 16.07. 2020.god. Sekreterijatu za uređenje prosora i izgradnju objekata opštine Tivat, a isti je utvrdio da nije priložena sva potrebna dokumentacija propisana čl. 156 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata jer: -rješenje o legalizaciji može se izdati ukoliko je bespravni objekat izgrađen u skladu sa urbanističkim parametrima ili smjernicama važećeg planskog dokumenta i koji se nalazi na orto foto snimku. Ukoliko objekat nije izgrađen u skladu sa prethodnim, nadležni organ uprave je dužan da u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva i dokumentacije donese rješenje o prekidu postupka legalizacije do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore.

Iz akta Uprave za nekretnine PJ Tivat broj 953-121-526/2019. od 16.05.2019. godine koji se odnosi na odbijanje ovjere elaborata utvrđuje se da je geodetska organizacija „Geos“ doo Podgorica, dostavila Upravi za nekretnine PJ Tivat, elaborat snimanja i etažnu razradu stambenog objekta na kat. parceli broj 105/1 KO Bogišići, te da je ovjera ovog elaborata odbijena jer je prema obavještenju već izvršena zabilježba objekta izgrađenog bez građevinske dozvole na osnovu elaborata organizacije „Geo & Arh Projekat“ DOO Podgorica, te da je za ovjeru elaborata potreban potpis oba suvlasnika na nepokretnosti, pa s obzirom da suvlasnik Kovačević Danko nije potpisao saglasnost za ovjeru elaborata isti je odbijen (folder Kt-S.br. 43/20 broj 2 – 1).

Po elaboratu licencirane firme „Geos“ doo Podgorica, izlaskom na lice mjesta dana 16.07.2018. godine, izvršeno je snimanje i etažna razrada objekta na kat. Parceli 105/1 KO Bogešići, a zapisnik o izvršenom uviđaju potpisao je vlasnik Gazivoda Aleksandar. Po dostavljenom elaboratu snimanja i etažne razrade objekta prikazan je objekat površine u osnovi 89 m2, spratnosti Su+P+2 sa dijelom objekta od 15m2, koji ulazi u parcelu 843 u vlasništvu Vlade CG. Objekat etažno razgrađen kao suvlasništvo Gazivoda Aleksandra u obimu ¼ i Kovačević Danka u obimu ¾. Ovaj elaborat je Uprava za nekretnine PJ Tivat odbila da ovjeri sa razloga koji su navedeni u prethodnom stavu.

Iz dokumentacije dostavljene od strane Uprave za nekretnine PJ Tivat broj 121-919/20-1088DJ od 17.11.2020. godine, utvrđuje se da je geodetska firma „Geos“ doo predala elaborat snimanja i etažne razrade objekta 1 na kat. parceli 101/1 KO Bogešići, i da je isti zaveden kod Uprave za nekretnine PJ Tivat dana 08.08.2018. godine pod brojem 121-953-2428/2018. Da je aktom koji je zaveden kod Uprave za nekretnine PJ Tivat dana 28.08.2018. godine, pod brojem 121-953-2428/2018-1 podnio zahtjev za povlačenje elaborata i da je na aktu navedeno da je elaborat preuzet u dva primjerka dana 26.10.2018. godine.

Iz rješenja Uprave za nekretnine PJ Tivat broj 121-919/20-1208UPI od 23.09.2020. godine, utvrđeno je da je dozvoljeno snimanje i etažna razrada objekta brojh 1 na kat. parceli 105/1 iz LN 441 KO Bogešići na način što je zemljište upisano kao susvojina Kovačević Danka u obimu ¾ i Gazivoda Aleksandra u obimu ¼, dok je cjelokupan objekat na kat. parceli upisan kao svojina Kovačević Danka u obimu 1/1 sa teretom nema građevinsku dozvolu i sve na osnovu elaborata izgrađenog od strane geodetske firme „Geo & Arh Projekt“ doo Podgorica, ovjeren od strane Uprave za nekretnine PJ Tivat dana 15.05.2018. godine, i izjave Kovačević Danka sačinjene u formi notarskog zapisa UZZ.br. 300/20 od 21.08.2020. godine, kod notara Jovanović Danila. Rješenje je obradio Goran Tufegdžić, inače zaposlen u Upravi za nerketnine u Podgorici, nakon što je Uprava za nekretnine PJ Tivat ovaj predmet dostavila na odlučivanje centrali uprave, ali bez dostavljanja cjelokupnih spisa predmetna na koji način je okrivljena Ana Lakićević Grdinić prikrila podatke da se u vezi sa upisom predmetnog objekta vodi upravni postupak, te da je u ovoj pravnoj stvari sporna validnost elaborata dostavljenog od strane geodetskih firmi „Geo & Arh“ doo i „Geos“ doo (Kt-S.br. 43/20-2-19, 20, 21, 22 i 23).

Iz Akta Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj broj 0905-360-UP-1949/5 proizilazi da je od strane Gazivoda Aleksandra i Kovačević Danka podnijet zahtjev za legalizaciju bespravnog – stambenog objekta na kat. parceli 105/1 KO Bogešići broj 0905-360-UP-1949 od 16.07.2018. godine, te da uz isti nije dostavljena dokumentacija shodno čl. 156 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, pa je naprijed navedeni organ uputio stranci zahtjev za ispravku podneska. Dana 26.10.2020. godine, Ministarstvo održivog razvoja i turizma se obratilo sekretarijatu za dostavu dokumentacije u vezi legalizacije prostora na kat. parceli 105/1 KO Bogešići, te je sekretarijat ministarstvu proslijedio kopije spisa formirane u predmetnom postupku legalizacije bespravnog stambenog objekta. Navode da je predmetni postupak u toku, s obzirom na to da zahtjev za legalizaciju nije kompletiran Zakonom propisanom dokumentacijom, te da isti ne može biti pregledan i da nije moguće uporediti stanje na terenu sa podacima i parametrima važećeg planskog dokumenta.

Iz dostavljenog rješenja Opštine Tivat Sekretarijata za uređenje prostora i izgradnju objektata broj 0905-360-UP-89/1 od 19.06.2018. godine, utvrđuje se da je prekinut postupak za legalizaciju bespravno sagrađenog objekta na kat. parceli broj 105/2 KO Bogešići u zahtjevu DSL-a dio sektora 27 i sektor 28 do stupanja na snagu Odluke o donošenju plana generalne regulacije Crne Gore. Razlog prekida postupka legalizacije jeste taj što je nadležni organ uvidom u planski dokument DSL-a, utvrdio da predmetna kat. parcela 105/2 sa kat. pracelom broj 105/1 KO Bogišići formira jednu urbanističku parcelu UP37-Z11. Kako predmetnim objektom nije ispoštovana planom određena maksimalna zauzetost parcele, kao ni građevinska linija, te da nije izgrađen u skladu sa planskim dokumentom, to je postupak legalizacije prekinut. Prednje ukazuje da ni predmetni objekat za koji je predat zahtjev za legalizaciju od strane Gazivoda Aleksandra i Danka Kovačevića na kat. parceli 105/1 KO Bogišići nije izgrađen u skladu sa planskim dokumentom, te da nije podoban za legalizaciju.

Imajući u vidu da eleboratom originalnih terenskih podataka o izvršenim radovima na terenu od strane firme „GEOS“ objekat dijelom izgrađen na dijelu kat. Parcele 843 KO Bogišiči svojine CG, a raspolaganje Vlade CG to se nije mogla izvršiti legalizacija bez postojanja dokaza o vlasništvu zemljišta pod objektom, a time je bila obaveza nadležnog organa da donese rješenje o prekidu postupka. Prema stanju u spisima predmeta nadležni organ nije donio takvo rješenje već je spis na zahtjev MORT-a aktom br. 071/4-6823/2 od 23.10.2020.god.dostavio.

Iz ugovora – notarskog zapisa ugovora o prodaji UZZ 998/20 od 26.10. 2020.god. sačinjenog kod notara Knežević Dalibora utvrđuje se da je Gazivoda Aleksandar preko punomoćnika Milana Vujanovića zaključio sa Dankom Kovačevićem ugovor o prodaji. Predmet ugovora o prodaji je nepokretnost upisana kod Uprave za nekretnine PJ Tivat u LN br. 441 KO Bogišići i to kat. Parcela br. 105/1 površine 97 m2 i kat, parcela 105/4 pov, 22m2 koja se vodi kao sukorišćenje prodavca u obimu prava ¼. Cijena ove jedne četvtine zemljišta u susvojini Gazivoda Aleksandra prodata je za 18 hiljada eura. Navedeni ugovor je posledica ovjere neistinitog sadržaja u kome je ulogu imao okr. notar Knežević Dalibor jer predmet prodaje nije samo ¼ zemljišta, već i ¼ objekta, niti je cijena 18 hiljada eura, već 80 hiljada eura. Okrivljeni notar ugovor je sačinio po instrukcijama okr. Kovačević Dragana i istim se željelo prikriti suvlasništvo Gazivoda Aleksandra na objektu koji je već nezakonitim radnjama član ove kriminalne organizacije upisan kao svojina 1/1 Danka Kovačevića. U prilogu ugovora koji je u originalu preuzet od notara stoji dokument LN 441 sa naznakom da je elektronski preuzeo notar Knežević Dalibor. Isti je falsifikat postojećeg stanja na terenu i izdat je notaru za potrebe sačinjavanja spornog ugovora bez evidencije objekta. Na osnovu naprijed navedenog ugovora okrivljena Ana Lakićević Grdinić donijela je rješenje br. 121 -919/20-1627 UPI od 02.11.2020. god. kojim upisuje Kovačević Danka na cjelokupnom zemljištu što se utvrđuje iz navedenog rješenja.

Iz akta Poreske uprave broj 03/1-24756/2 od 15.12.2020. godine, proizlazi da je fizičko lice Kovačević Danko dana 14.12.2020. godine izvršio uplatu po osnovu poreza na promet nepokretnosti u iznosu od 540,00 eura. Navedena uplata se odnosi na Ugovor o kupoprodaji UZZ.br. 998/20 od 26.10.2020. godine koji je zaključen u Budvi pred notarom Knežević Daliborom. Kupoprodajna vrijendost iz ugovora je 18.000,00 eura. U prilogu je i analitički račun poreskog obveznika Kovačević Danka na kojoj je evidentirana uplata preko žiro računa iznosa od 540,00 eura poreza na nepokretnosti. Kako je po navedenom UZZ.br. 998/20 od 26.10.2020. godine, izvršeno prometovanje nepokretnosti za iznos od 80.000,00 eura, to je u navedenom notarskom zapisu ugovora unijet neistiniti sadržaj usljed čega je i porez na promet nepokretnosti plaćen u iznosu manjem nego što je to trebalo.

Iz akta JP za upravljanje Morskim dobrom broj 0201-2973/2 od 10.11.2020. godine, koji se odnosi na upis prava korišćenja morskog dobra na lica Peričić Dijanu, Kršlaković Ljubicu, Satti Mirijanu, Peričić Luku i dr, na nepokretnostima iz LN 441 KO Bogešići za kat. Parceli 105/1 i 105/4 utvrđuje se da JP za upravljanje morskim dobrom nije imalo učešća u postupku upisa prava korišćenja morskog dobra na označenim nepokretnostima, da je ovlašćeni službenik JP „Morsko dobro“ zadužen za kontrolu morskog dobra u području opštine Tivat, dana 26.07.2013. godine, sačinio službenu zabilješku broj 0103-3421/1 od 26.07.2013. godine, u kojoj je konstatovao izvođenje radova na kat. parceli 105/1 nakon čega se obratio Upravi za inspekcijske poslove sa zahtjevom za kontrolu obale u Bogešićima na kat. parceli 105/1 (Kt-S.br. 43/20 -2-9). U prilog ovog izjašnjenja dostavljen je i zahtjev Upravi za inspekcijske poslove broj 0103-3421/2 od 12.08.2013. godine sa službenom zabilješkom broj 0103-3421/1 od 26.07.2013. godine, sa zahtjevom za inspekcijsku kontrolu navedene kat. parcele.

Iz notarskog zapisa UZZ 300/2020 od 21.08.2020.god. pred notarom okr. Danilom Jovanovićem utvrđuje se da je okr. Kovačević Danko dao izjavu i saglasnost pod svim vrstama odgovornosti da je na kat. Parceli 105/1 upisano u LN 441 KO Bogišići izgradio svojim sredstvima i radom objekat označen kao porodična stambena zgrada, a koji je identifikovan u geodetskom elaboratu geodetske firme „Geo &Arh project”. Okr. Kovačević Danko ovjerio je kod notara neistiniti sadržaj jer je znao da objekat nije finansirao, niti izgradio, te da isti na terenu ne odgovara terenskim podacima koji su sadržani u elaboratu navedene geodetske firme “Geo & Arh projekt“. Iz originalnih spisa preuzetih od notara Danila Kovačevića UZZ 300/2020 identifikuje se svojeručni potpis okrivljenog Dragana Kovačevića na izjavi i saglasnosti, a ne okr. Danka Kovačevića, a u spisima egzistira i List nepokretnosti 441 KO Bogišići od 21.08.2020.godine u kome nije evidentirana zabilježba postojanja upravnog postupka, što ukazuje da su okrivljeni službenici Uprave za nekretnine PJ Tivat po nalogu organizatora kriminalne organizacije izdavali listove nepokretnosti sa različitim podacima, a sve u zavisnosti od potreba kriminalne organizacije.

Iz Ugovora o zakupu apartmana bez naknade utvrđuje se da su dana 15.08.2020. godine u Tivtu Kovačević Danko i Boljević Aleksandar zaključili Ugovor o zakupu predmetne nepokretnosti i ovjerili kod notara Danila Jovanovića. Predmetni ugovor je fiktivno zaključen kako bi Boljević Aleksandar imao alibi zbog čega je provalio u predmetnu nepokretnost obijanjem ulaznih vrata, što se potvrđuje činjenicom da Kovačević Danko nije zaključio predmetni ugovor, niti je potpisnik istog, već Kovačević Dragan, koji je toga dana bio u društvu Boljević Aleksandra i Popović Sanje kod notara Danila Jovanovića, a kako je to ista objasnila u svom iskazu saslušana u svojstvu okrivljene.

Iz akta – zahtjeva za provođenje u katastarski operat, koji je zaveden kod Uprave za nekretnine PJ Tivat, broj 121-954-UPI-2110/2018 od 16.07.2018. godine, utvrđuje se da je Kovačević Danko predao zahtjev za provođenje u katastarski operat terenskog elaborata za kat. parcele 105/1 i 105/4 izvršenog od strane ovlašćene geodetske organizacije „Geo & Arh Project“ i da je taj elaborat ovjeren od strane okrivljenog službenika Uprave za nekretnine PJ Tivat Tomašević Veselina pod brojem 953-121-886/18 od 15.05.2018. godine. Ovlašćenje za predaju elaborata potpisao je Kovačević Danko kao i zapisnik o izvršenom uviđaju, te tehnički izvještaj, te da je dana 16.07.2018. godine predat i zahtjev za legalizaciju bespravnog objekta Sekretarijatu za uređenje prostora i izgradnju objekata (dokazi pod brojem 73 i 74 Kt-S.br. 43/20 folder broj 4).

Iz zahtjeva za pregled i ovjeru emanulara zaveden kod Uprave za nekretnine pod borjem 121 – 953-2428/2018 od 08.08.2018. godine, utvrđuje se da je geodetska firma „Geos“ takođe predala Upravi za nekretnine PJ Tivat elabora originalnih terenskih podataka o izvršenim radovima na terenu na kat. parceli 105/1. Zapisnik o izvršenom uviđaju potpisao je vlasnik Gazivoda Aleksandar, dok drugi suvlasnik Kovačević Danko isti nije potpisao. Elaborat nije ovjeren od strane Uprave za nekretnine PJ Tivat, a isti sadrži drugačije podatke od elaborata koji je izvršila geodetska firma „Geos & Arh Project“ doo Podgorica.

Iz akta koji je potpisala načelnica Ana Lakićević Grdinić broj 954-121-UPI-2110/2018 od 14.08.2018. godine, utvrđuje se da je ista pozvala Kovačević Danka i Gativoda Aleksandra da dostave notarski zapis – izjavu o građenju objekta u roku od 5 dana.

Iz izjave Aleksandra Gazivode ovjerene kod notara Rakočević Nele, a zavedena u Upravi za nerketnine PJ Tivat pod borjem 121-945-UPI-2110/2018 utvrđuje se da je Aleksandar Gazivoda obavijestio Upravu za nekretnine da nije predao bilo kakav elaborat i da je suvlasnik na parcelama 105/1 i 105/4 KO Bogešići iz LN br. 441 KO Bogešići, te da nije saglasan sa upisom objekta na navedenim parcelama po osnovu elaborata koji mu je prezentovan pred Upravom za nekretnine PJ Tivat.

Međutim, i pored postojanja dva elaborata predata Upravi za nekretnine PJ Tivat, elaborata pravnog lica „Geos“ i elaborata pravnog lica „Geo & Arh Project“ doo Podgorica, Uprava za nekretnine PJ Tivat je izvršila ovjeru netačnog elaborata „Geo & Arh Project“ i to okrivljeni Tomašević Veselin, a okr. Ana Lakićević Grdinić donijela rješenje broj 954-121-UPI-2110/2018 od 21.09.2018. godine, kojim dozvoljava zabilježbu izgrađenog objekta na osnovu elaborata geodetske firme „Geo & Arh Project“ doo Podgorica (dokaz broj 63 Kt-S.br. 43/20 folder broj 4)

Aleksandar Gazivoda ulaže žalbu na rješenje od 21.09.2018. godine, Uprave za nekretnine PJ Tivat dana 08.10.2018. godine, zavedena kod Uprave za nekretnine pod brojem 121-954-UPI-2110/2018. (dokaz broj 61 Kt-S.br. 43/20 folder broj 4)

Ministarstvo finansija kao drugostepeni organ aktom broj 07-2-1479/2018 od 19.11.2018. godine, donosi rješenje kojim uvažava žalbu i ukida rješenje Uprave za nekretnine PJ Tivat od 21.09.2018. godine i predmet vraća prvostepenom organu na ponovno odlučivanje. U rješenju nalaže da se u ponovnom postupku otklone propusti na koje ukazuje stranka a to je postojanje dva elaborata predata od strane suvlasnika Kovačević Danka sa jedne strane, te od suvlasnika Gazivoda Aleksandra sa druge strane, te da se upoznaju vlasnici kat. parcele broj 105/1, te da sprovede ispitni postupak u prisustvu svih stranaka. Rješenje je dostavljeno Upravi za nerketnine PJ Tivat dana 22.11.2018. godine. (dokaz broj 59 Kt-S.br. 43/20 folder broj 4).

Kako Uprava za nekretnine PJ Tivat nije postupila po ukidnom rješenju Ministarstva finansija isti je rješenjem broj 07-2-1479/2018 od 22.01.2019. godine uvažio žalbu Gazivoda Aleksandra izjavljenu zbog ćutanja administracije i naložio Upravi za nekretnine PJ Tivat da odmah a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema rješenja odluči u predmetu 954-121-UPI-2110/2018. Rješenje je dana 29.01.2019. godine dostavljeno Upravi za nerketnine (dokaz broj 55 i 56 Kt-S.br. 43/20 folder broj 4).

Dana 20.02.2019. godine načelnica Ana Lakićević Grdinić zatražila je od službenika za ovjere elaborata Tomašević Veselina informaciju koja može biti od značaja za rješavanje u konkretnom upravnom postupku da li je navedeni elaborat ovjeren a ukoliko je ovjeren da joj se dostavi ovjereni primjerak pri tom ne naznačavajući za koji elaborat se traži primjerak ovjere, obzirom da je ista upoznata da su predata dva elaborata sa različitim premjerom konkretnom objekta.

Istoga dana 20.02.2019. godine, načelnica Ana Lakićević Grdinić donosi rješenje kojim određuje da se odstava rješenja drugostepenog organa stranci Kovačević Danku vrši pribijanjem navedenih rješenja na oglasnu tablu PJ iako zna da je Kovačević Danko sin Kovačević Dragana, njenog šefa.

Dana 22.02.2019. godine Tomašević Veselin dostavlja načelnici Ani Lakićević Grdinić izjašnjenje – informaciju da je elaborat firme „Geo & Arh Project“ pregledan i ovjeren dana 15.05.2018. godine, i da je lično preuzet u dva primjerka od strane Aleksandra Gazivode… da je geodetska firma „Geos“ doo Podgorica predala elaborat dana 08.08.2018. godine na ovjeru na zahtjev stranke Aleksandra Gazivode i da se isti odnosi na istu kat. parcelu 105/1 KO Bogešići i da je ista dana 28.08.2018. godine, dostavila zahtjev za povlačenje elaborata pa je samim tim elaborat stavljen van snage odnosno arhiviran i po istom nije postupano. Navedeni slijed događaja potvrđuje da su se načelnica Ana Lakićević Grdinić i Tomašević Veselin dogovorili i napravili plan da se pozove geodeta firme „Geos“ kako bi povukao predati elaborat iz procedure, kao i Aleksandar Gazivoda da preuzme dva ovjerena primjerka elaborata firme „Geo & arh Project“, time bi predmetna pravna stvar bila okončana u korist Kovačević Danka odnosno Kovačević Dragana, a što potvrđuje inpretetirani transkript razgovora između Tomašević i Grdinić da su ovu pravnu stvar maestralno odradili i da je dobro što je Gazivoda preuzeo obadva elaborata.

Dana 22.02.2019. godine, Gazivoda Aleksandar ponovo ulaže žalbu Ministarstvu finansija zbog nepostupanja Uprave za nekretnine PJ Tivat (ćutanje administracije), kao i dopunu žalbe dana 25.02.2019. godine (dokaz broj 48 i 46 Kt-S.br. 43/20 folder broj 4) kao i zahtjev za oduzimanje licence pravnom licu „Geo & arh Project“.

Dana 27.03.2019. godine, Ministarstvo finansija donosi dopunsko rješenje broj 07-2-1479/2018 kojim se nalaže Upravi za nekretnine PJ Tivat da izvrši uspostavljanje pređašnjeg stanja upisa na stanje koje je prethodilo donošenju rješenja broj 954-121-UPI-2110/2018 od 21.09.2018. godine. Uprava za nekretnine to dopunsko rješenje je dobila dana 03.04.2019. godine.

Dana 06.05.2019. godine, okrivljena načelnica Ana Lakićević Grdinić donosi rješenje broj 954-121-UPI-2110/2018 kojim ponovo dozvoljava upis u katastarski operat zabilježbe izgrađenog objekta na osnovu geodetskog elaborata broj 886/18 odrađenog od strane geodetske firme „Geo & Arh Project“ doo Podgorica, iako je Ministarstvo finansija rješenjem od 27.03.2019. naložilo uspostavljanje pređašnjeg stanja. (dokaz broj 38 Kt-S.br. 43/20 folder broj 4).

Dana 10.06.2019. godine, Upravi za nekretnine PJ Tivat proslijeđena je žalba Aleksandra Gazivode izjavljena na rješenje Uprave za nekretnine PJ Tivat od 06.05.2019. godine. (dokaz broj 36 Kt-S.br. 43/20 folder broj 4).

Dana 25.06.2019. godine Uprava za nekretnine PJ Tivat poziva Gazivoda Aleksandra da prisustvuje usmenoj raspravi i to na adresu Obala Đuraševića bb, iako su isti upoznati da je prebivalište imenovanog u Podgorici, i ovlašćeno službeno lice Uprave za nekretnine PJ Tivat Milena Kovačević dana 03.07.2019. godine sačinjava zapisnik na kome konstatuje da stranke nisu pristupile, pa zakazuje novu raspravu za dan 31.07.2019. godine. Na pozivu za Gazivoda Aleksandra konstatuje da je Gazivoda primio poziv dana 05.07.2019. godine iako uz poziv nema dostavnice koja potvrđuje uredno obavještenje i dana 31.07.2019. godine sačinjava zapisnik u kome konstatuje da stranke nisu pristupile, da je Gazivoda Aleksandar lično primio poziv, a da je poziv za stranku Danka Kovačevića vraćena dostavnica sa napomenom da je isti obaviješten ali da nije preuzeo pismeno. Sada konstatuje da su stranke uredno pozvane, a nisu prisltupile. Ista službenica dana 08.08.2019. godine, dostavlja spise predmeta Ministarstvu finansija radi odlučivanja po žalbi.

Ministarstvo finansija – Direkcija za drugostepeni upravni postupak aktom broj 07-2-1479/2018 od 12.11.2019. godine, sačinjava zapisnik o usmenoj raspravi i konstatuje da je raspravi prisutan ovlašćeno službeno lice Radmila Caković, stranka Gazivoda Aleksandar, Pavićević Nataša u svojstvu stručnog pomagača Gazivoda Aleksandra, te ovlašćeni predstavnik geodetske firme „Geos“, Dragiša Vuković iz Nikšića, dok za predstavnika firme „Geo & Arh Project“ doo Podgorica i Kovačević Danka nema uredne dostave. Na raspravi su dati konačni predlozi Gazivoda Aleksandra da se neispravan elaborat „Geo & Arh Project“ doo Podgorica stavi van snage a da se zabilježba objekta izvrši na osnovu elaborata firme „Geos“ doo, jer je oivlašćeni predstavnik firme „Geos“ upotpunosti stao iza svog elaborata.

Nakon usmene rasprave pred Ministarstvom finansija ista donosi rješenje broj 07-2-1479/2018 od 03.03.2020. godine zavedeno kod Uprave za nekretnine PJ Tivat 04.03.2020. godine, kojim se poništava rješenje Uprave za nekretnine PJ Tivat od 06.05.2019. godine i predmet vraća prvostepenom organu na ponovno odlučivanje. Kako Uprava za nekretnine PJ Tivat ponovo ne donosi odluku po nalogu Ministarstva finansija, Gazivoda Aleksandar ulaže žalbu zbog ćutanja administracije dana 23.09.2020. godine, dok dana 01.10.2020. godine načelnica Ana Lakićević Grdinić obavještava Ministarstvo finansija da je na snazi Odluka direktora Uprave za nekretnine (Dragana Kovačevića), da je zabranjem rad sa strankama zbog proglašenja epidemije virusa COVID – 19 i da sa tih razloga nisu u mogućnosti da zakažu raspravu. Ministarstvo finansija donosi Odluku dana 23.10.2020. godine broj 07-2-1479/2018 kojim nalaže Upravi za nekretnine PJ Tivat da odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema rješenja odluči u navedenom predmetu broj 954-121-UPI-2110/2018. Rješenje Ministarstva finansija Uprava za nekretnine PJ Tivat je primila 28.10.2020. godine. Po istom nije postupila.

Iz prednjet hronološkog opisa upravnog postupka jasna je i nedvosmislena uloga članova kriminalne organizacije, okrivljene Ane Lakićević Grdinić i Veselina Tomaševića da realizuju kriminalni plan, nepostupanja po rješenjima Ministarstva finansija, prihvatanja lažnog elaborata u svrhu omogućavanja organizatoru kriminalne organizacije i njegovom sinu zabilježbe bespravnog objekta po geodetskom elaboratu „Geo & Arh Project“, koji predstavlja lažnu sliku izvedenog stanja, kojim se gabariti izgrađenog objekta umanjuju i ne prikazuju da je isti izgrađen dijelom na zemljištu u vlasništvu Vlade CG.

Iz rješenja Uprave za nekretnine PJ Tivat br. 121-919/20-1208 UPI od 23.09.2020.god. utvrđuje se da je izvršen upis objekta na osnovu lažnog elaborata „Geo &Arh projekt „ i lažne izjave okr. Kovačević Danka 300/20 koje rješenje je donio Goran Tufegdžić zaposlen u Upravi za nekretnine Crne Gore – u sjedištu.

Iz dokaza pribavljenih primjenom posebnih istražnih tehnika presretnut je razgovor 29.10.2020.godine u 10:58:54h između okrivljenog Dragana Kovačevića koji koristi broj telefona *** ka broju *** (korisnik Milo) u kojem razgovoru Milo kaže Draganu da je čuo neke pozitivne informacije i ako su tačne da mu je jako milo, a Dragan odgovara: „Sve, sve je završeno, potpisano treba da se upiše danas“. Milo: „ Čujem da ima koronu i da se on nije lično pojavljivao, zvao me je Saša, ovaj moj i tvoj Boljević, on mi je to rekao“. Milo ga obavještava da bi volio da popije kafu sa okr. Draganom, jer sada slijedi njegova kuća, odnosno njegova polovina. Milo: „ Ja bi produžio aktivnosti sa Sašom Boljevićem“. Dragan odgovara: „Ti znaš da su moji pravni savjeti najjači u Crnu Goru“. Milo: „Imam strašnu ideju, da moju polovinu dam Saši i da Saša…“, jer ga Dragan prekida riječima: „ Dobro, dobro, dobro druže, dobro, pričaćemo kad budemo pili kafu“.

Iz dokaza pribavljenih primjenom posebnih istražnih tehnika presretnut je razgovor 29.10.2020.godine u 15:27:09h između okrivljenog Aleksandra Boljevića koji koristi broj telefona *** od broja *** koji koristi okrivljena Sanja Popović u kom razgovoru okrivljeni Boljević pita Sanju: „Ima li šta? “, a ona mu odgovara da je poslala poruku onome (Draganu Kovačeviću) i da mu je rekla da ga razumije i da bi ona to isto uradila i objašnjava mu da je to malo kurvinski uradila, a od 02.11.2020. godine u 15:06:25h okr. Sanja Popović obavještava okr. Aleksandra Boljevića kako se čula sa Draganom i da se u razgovoru pretvarala kako nije upoznata sa dogovorom između Dragana i njega, pa opravdava Dragana Kovačevića zbog čega se nije javio Aleksandru Boljeviću, da je bio u Mojkovcu na sastanku i da nije bio finansijski sređen da se sretne sa Aleksandrom Boljevićem i da će to učiniti večeras. U razgovoru izražava bijes prema okr. Draganu Kovačeviću što nije ispoštovao dogovor sa okr. Boljevićem, a Boljević odgovara: „Ja evo čekam“. U razgovoru od 03.11.2020.godine u 17:06:03h Aleksandar Boljević obavještava Sanju Popović da se vidio sa Draganom Kovačevićem, ali da mu ovaj nije ništa dao (nije mu platio). U razgovorima od 07.11.2020.godine Aleksandar Boljević obavještava Sanju Popović da se dogovorio sa Draganom Kovačevićem da se sretnu u nekom od lokala koji će biti specijalno otvoren za njega, a kasnije je obavještava da su on i Dragan ono okončali, da sada ima pare u džepu i da želi da je vodi na večeru.

Iz dokaza pribavljenih primjenom posebnih istražnih tehnika presretnut je razgovor 03.11.2020.godine u 17:42:30h između okrivljenog Dragana Kovačevića koji koristi broj telefona *** ka broju *** koji koristi okrivljena Sanja Popović u kojem razgovoru Dragan obavještava Sanju da je bio sa Sašom maloprije i da je Sašu upoznao zahvaljujući okrivljenoj Sanji Popović, te da su podjednako Sanja i Saša ovaj posao odradili, te da planira da Saši da koverat sa 10.000,00 eura, a da Sanji kupi zlatni lančić. Sanja odgovara da je to za njega odradila od srca i da joj pokloni nisu potrebni, a što se tiče Saše da nema pojma.

Iz dokaza pribavljenih primjenom posebnih istražnih tehnika presretnut je razgovor 05.11.2020.godine u 11:38:16h između okrivljene Ane Lakićević-Grdinić koji koristi broj telefona *** ka broju *** koji koristi okrivljeni Veselin Tomašević u kom razgovoru okrivljena Ana Lakićević Grdinić obavještava okr. Tomaševića da je saša Gazivoda podnio krivičnu prijavu SDT-u za organizovanu kriminalnu grupu našta Tomašević odgovara: „Ma zajebavaš, ovdje smo po meni odradili vrhunski, dobro je što je potpisao, da je ono primio i tako dalje“. Ana Lakićević Grdinić kaže Tomaševiću: „da ne zna što je podnosio prijavu kad je prodao svoju četvrtinu i da su oni čisti 1/1“.

Iz dokaza pribavljenih primjenom posebnih istražnih tehnika presretnut je razgovor 10.11.2020.godine u 10:28:50h između okrivljene Ana Lakićević Grdinić koja koristi broj telefona *** ka broju *** koji koristi okrivljeni Dragan Kovačević u kom razgovoru okrivljena Ana Lakićević Grdinić obavještava okr. Dragana Kovačevića da su iz Specijalnog policijskog tima dolazili po prijavi Saše Gazivode, a Dragan se interesuje ko je dolazio i ona mu odgovara ko je poimenice dolazio iz tima. Obavještava ga da su tražili Odluku za upis objekta i odluku da se rasporede predmeti u Podgoricu na ispomoć, na šta joj Dragan odgovara da će napraviti odluku, a onda da imaju odluku i da će je poslati.

Iz dokaza pribavljenih primjenom posebnih istražnih tehnika presretnut je razgovor 13.11.2020.godine u 11:15:08h između okrivljene Ane Lakićević Grdinić koja koristi broj telefona *** ka broju *** koji koristi NN lice Ivo iz JP Morsko dobro u kom razgovoru joj to lice nudi pomoć da riješe problem, jer je po njegovom mišljenju ona morala obavijestiti JP Morsko dobro o gradnji nelegalnog objekta u zoni morskog dobra i Morsko dobro se uvijek protivi upisu nelegalnog objekta.

Iz dokaza pribavljenih primjenom posebnih istražnih tehnika presretnut je razgovor 13.11.2020.godine u 18:53:22h između okrivljene Ane Lakićević Grdinić koja koristi broj telefona *** ka broju *** koji koristi NN lice po prezimenu Janković u kom razgovoru okrivljena Ana Lakićević Grdinić istom obrazlaže problem koji je nastao zbog neobavještavanja Morskog dobra i vlasnika nepokretnosti i kaže: „Zbog njih će nastradati svi ostali, ali ja neću, jer je njegov pulen u Upravi donio ovo rješenje…upisao objekat“, te da je već angažovala nekoga, ali mu ne može preko telefona reći, te da misli da nema potrebe da ona to radi, nego onaj čija je imovina“.

Iz dokaza pribavljenih primjenom posebnih istražnih tehnika presretnut je razgovor 28.10.2020.godine u 14:30:52h između rukovodioca Uprave za nekretnine PJ Bar Mrđana Kovačevića koji koristi broj telefona *** prema NN licu zvanom Dejo koji koristi telefonski broj *** u kom razgovoru NN lice obavještava Mrđana, da ga je zvao onaj Boljević što je bio ono da završava, a Mrđan ga pita da li je uspio da sazna koliko mu je para dao i na koliko su se dogovorili. Ovaj odgovara da ne zna, ali će to uspjeti da sazna. Mrđan Kovačević mu kaže: „Izgleda da je sve odradio na prevaru, da bi ga doveo u situaciju da idu kod notara. U toku sam toga znam to. To je strašna glupost… ali da znaš da to nije dobro, ta radnja u krivičnom postupku… To je prijava Specijalnom tužiocu i odjeljenju za organizovani kriminal… Oni imaju saznanja i rade po njemu… kako je povukao prijavu da je kuća sagrađena na morskom dobru… država je oštećena, shvataš li šta je suština priče… Kakve veze ima povlačenje prijave sa činjenicom da je nezakonito izvršen upis od strane neovlašćenog lica, koji je mjesno nadležan u Podgorici… Kako on može da povuče prijavu kad tužilaštvo ima saznanja da je izvršena promjena, bez dostavljanja rješenja Morskom dobru i drugim državnim organima i kad je u krivičnom djelu nedozvoljene gradnje?“ Dana 30.10.2020. godine u 09:27:23h u razgovoru između istih lica NN lice obavještava Mrđana Kovačevića da je saznao da je Kovačević Gazivodi isplatio 80.000,00 eura, da su napravili ugovor u Budvi i da je Gazivoda opunomoćio nekog momka da potpiše umjesto Gazivode. Mrđan Kovačević: „Uglavnom, Gazivoda izlazi iz te priče… koja budala, mogao je da uzme 200 hiljada ili 250“ NN lice: „Boljevića je u stvari on angažovao… nisam mu ga ja poslao“… Mrđan Kovačević: „Ali nešto su stisli ti dolje ovoga Gazivodu“, NN lice: „Jesu, jesu kad je angažovao Boljevića…“, Mrđan Kovačević: „ Nema šansi da je to 80, najmanje je plus 20 uzeo taj Boljević, je li?“ NN Dejo: „Nije još ništa, sad sam sjedio s njim i on gleda kako će da dobije nešto…“ Mrđan Kovačević: „Nemoguće je da taj Boljević već nije uzeo pare…Nešto su ga prepali, jer je Dragan meni danima pričao e stisli su ga….

Iz dokaza pribavljenih primjenom posebnih istražnih tehnika presretnut je razgovor 23.12.2020.godine u 19:46:07h između rukovodioca Uprave za nekretnine PJ Bar Mrđana Kovačevića koji koristi broj telefona *** prema NN muškoj osobi koja koristi telefonski broj *** u kom razgovoru Mrđan Kovačević NN licu objašnjava kako je došlo do krivične prijave Gazivode, da je Ministarstvo finansija rješavalo u korist Gazivode, a da je Uprava za nekretnine PJ Tivat napravila drugi predmet po istoj stvari i to ode u Podgoricu mimo Tivta…te onaj mali Tufegdžić donese rješenje…ovaj Gazivoda je poludio kad je to vidio i direktno ga u tužilaštvo prijavio…Gazivoda je poslao 30 pisama načelnici u Tivat i njemu u Upravu „Nemoj da ti padne na pamet da ovo upišeš, prijaviću te sigurno“…i kad su ovi upisali-ovaj je vidio preko sajta i pošao u tužilaštvo.

Prednje citirana komunikacija koju okrivljeni Dragan Kovačević ostvaruje sa NN licem identifikovan kao Milo, te sa okrivljenom Sanjom Popović, kao i okrivljenom Anom Lakićević Grdinić, te komunikacijom koju ostvaruju okrivljeni Aleksandar Boljević sa okr. Sanjom Popović i komunikacijom koju ostvaruje okrivljena Ana Lakićević Grdinić sa okr. Tomašević Veselinom, NN licem po prezimenu Janković, te komunikacijom Mrđana Kovačevića sa NN licem Dejo i drugom NN osobom proizlazi da je okrivljena Sanja Popović dovela u vezu okrivljenog Boljevića i okrivljenog Kovačević Dragana. To jasno proizlazi iz presretnutih razgovora Dragana Kovačevića koji joj to i saopštava izražavajući joj zahvalnost za to. Takođe proizlazi da je svrha tog poznanstva bilo angažovanje okrivljenog Aleksandra Boljevića da za obećanu nagradu „pritisne“, prinudi Gazivoda Aleksandra da zaključi ugovor o kupoprodaji svog suvlasničkog udjela u spornoj nepokretnosti okrivljenom Danku Kovačeviću, sinu okrivljenog Dragana Kovačevića. Takođe proizlazi da je okrivljeni Boljević svoj zadatak obavio naašta upućuje razgovor između okrivljenog Kovačevića i lica koje se zove Milo i koji obavještava Kovačevića da će i on nastaviti saradnju sa istim ciljem sa okrivljenim Boljevićem. Kako okrivljeni Kovačević nije ispoštovao člana kriminalne organizacije okrivljenog Boljevića, odnosno nije ga novčano častio kada je obećao, to je uslijedila komunikacija između okrivljenih Kovačevića i Boljevića preko okrivljene Sanje Popović, da je okr. Kovačević 07.11.2020.godine dao novac okrivljenom Boljeviću.

Iz dokaza pribavljenih pretresom stana okr. Kovačević Dragana, a po naredbi sudije za istrage Višeg suda u Podgorici br. 04/1 Broj: 070-20/26-2230 od 23.12.2020. godine pronađen je i izuzet mali rokovnik crne boje sa natpisom Republički geodetski zavod, a na poleđini 180 godine geodetske djelatnosti u Srbiji u kome je okrivljeni Kovačević Dragan evidentirao novac koji su on i članovi njegove porodice u gotovini predavali za kupovinu parcele i gradnju sporne nepokretnosti, kao i novac koji su predavali oštećenom Aleksandru Gazivodi na različitim mjestima, što je u potpunoj suprotnosti sa iskazom okrivljenog Dragana Kovačevića datog na Zapisniku Kt-S br. 43/20 od 23.12.2020. godine pred Specijalnim državnim tužilaštvom u kome navodi da ni sa kim nije gradio bilo kakvu nepokretnost, a posebno ne sa dotičnim Gazivodom, da ne posjeduje kuću i da živi u stanu, kao i da je njegov sin Danko kupio predmetno zemljište, što je u suprotnosti sa sadržinom punomoćja od 04.09.2017. godine koje je dala Milunka Kovačević, supruga okr. Dragana Kovačevića, Gazivoda Aleksandru da u njeno ime može preduzeti sve radnje u vezi pribavljanja građevinske dozvole za objekat koji imaju namjeru da grade na kat. Parceli 105/1 KO Bogišići.

Nakon izvršenog pretresa mobilnog uređaja-telefona marke „Samsung“ tip „20“ IMEI 1 broja *** i IMEI 2 *** sa SIM karticom mobilnog operatera T-com broja *** koji koristi okr. Kovačević Dragan, sačinjen je izvještaj „Extraction report“ urađen preko programa „Cellebrite“ iz kojeg je izdvojen sledeći materijal:

Objekat-fotografija redni broj 3, uplatnica na ime Danko Kovačević, svrha porez na promet nepokretnosti iznos 540,00 eura odnosi se na plaćeni porez na promet nepokretnosti po ugovoru UZZ 998/2020 od 26.10.2020.godine zaključenog kod okrivljenog Dalibora Kneževića u kome je kupoprodajna cijena navedena u iznosu od 18.000,00 eura. Na taj iznos je plaćen porez od 3%, što iznosi 540,00 eura, na uplatnici u rubrici potpis platioca je potpis Dragana Kovačevića. Cijena fiktivno prikazana, a stvarna je 80.000,00 eura, što potvrđuje objekat broj 12 koji predstavlja dvije fotografije sačinjene u notarskoj kancelariji okrivljenog Dalibora Kneževića-notara, na kome je uslikan punomoćnik Gazivoda Aleksandra koji broji novac po zaključenom kupoprodajnom ugovoru UZZ 998/2020 od 26.10.2020.godine, kao i notar Dalibor Knežević. Fotografije evidentno ukazuju da se ne radi o iznosu od 18.000,00 eura, nego o znatno većem iznosu. Fotografija je modifikovana 26.10.2020.godine u 13:26:50h na dan kada je i zaključen sporni kupoprodajni ugovor kod notara Dalibora Kneževića. Fotografija je napravljena i poslata okrivljenom Kovačeviću kao dokaz obavljenog posla od strane okr. Boljević Aleksandra koji prisustvuje toj radnji (iskaz notara okr. Dalibora Kneževića).

pObjekti-fotografije pod rednim brojem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18 i 19 sačinjeni-modifikovani na dan 17.08.2020.godine i 19.08.2020.godine prikazuju prisustvo okrivljenog Aleksandra Boljevića i okrivljene Sanje Popović na spornoj nepokretnosti u Bogišićima kada su došli sa namjerom da izvrše prinudu obijanjem vrata na prizemlju spornog objekta koje pripada Gazivoda Aleksandru i o tome putem fotografija obavještavaju okrivljenog Kovačević Dragana uz poruku „Nema ga, mamicu mu jebem“. Na fotografijama je označeno koja su vrata obijena, a uslikan je i izvađeni cilindar brave.

Iz tehničkih razloga kroz program za ekstrakciju telefonskih podataka „Cellebrite“ nije mogla biti obuhvaćena viber komunikacija, već je za istu izvršeno fotografisanje izdvojenih komunikacija-viber poruka sa telefona okr. Kovačević Dragana i to:

Komunikacija-poruke sa okrivljenom Anom Lakićević Grdinić od 18.10.2020.godine u istoj mu ona šalje fotografiju krivične prijave koju je predao Gazivoda Aleksandar na šta okrivljeni Kovačević odgovara da mi mu istom mjerom uzvratio za njegov objekat, ali ne može zbog okr. Ane Lakićević Grdinić (da istu ne bi doveo u problem, jer je i u tom slučaju ona donosila nezakonita rješenja) i daje joj instrukcije da ne kontaktira sa njim, niti da mu odgovara na poruke, jer može to da zloupotrijebi, kao i to da će to sad tužilaštvo da odradi i naravno odbaci prijavu, a on će se potruditi da vidi Milivoja u toku nedjelje, a onda će oni krivičnu prijavu za lažno prijavljivanje. Dana 21.10.2020. godine okrivljeni Dragan Kovačević daje instrukcije okrivljenoj Ani Lakićević Grdinić da priloži uz predmet zahtijev za legalizaciju uz poruku: „Neka piše susvojina“, dok mu okr. Lakićević šalje zahtjeve SDT-a i obavještava ga šta dostavlja, ko je od službenika Uprave za nekretnine pozvan na saslušanje u SPO, kao i koje aktivnosti preduzima Specijalno državno tužilaštvo.

Komunikacija-poruke sa službenikom Uprave za nekretnine Velizarom Femićem koji mu dana 22.12.2020.godine šalje fotografiju elaborata iz nalaza geometra Adžić Slavka i firme „Geoas“ koji je za potrebe SDT-a snimio faktičko stanje na terenu spornog objekta dana 22.12.2020.godine.

Komunikacija-poruke sa okr. Boljević Aleksandrom koje se intenziviraju u periodu od 21.10.2020.godine, a naročito 25.10.2020.godine (dan prije potpisivanja ugovora sa opunomoćenikom Aleksandra Gazovode), a 02.11.2020. godine ga okr. Boljević ga obavještava da je uzeo ključeve i da se sjutra vide da nazdrave.

Ekstrakovani objekti-fotografije, koje se nalaze na telefonu okrivljenog Dragana Kovačevića ukazuju na postojanje osnovane sumnje da je isti organizator kriminalne organizacije i da svaki od članova ove kriminalne organizacije ima svoju ulogu i zadatak, te da izvještaj o preduzetim aktivnostima dostavljaju organizatoru, upravo okrivljenom Kovačević Draganu.

Nakon izvršenog pretresa mobilnog uređaja-telefona marke „Samsung“ tip „20“ IMEI 1 broja *** sa SIM karticom mobilnog operatera T-com broja *** koji koristi okr. Popović Sanja, sačinjen je izvještaj „Extraction report“ urađen preko programa „Cellebrite“ iz kojeg je izdvojen sledeći materijal:

Iz galerije screenshotovana (fotografisana) viber komunikacija poruka između okrivljene Sanje Popović i lica sa inicijalima DK (Dragan Kovačević). U toj komunikaciji on joj kaže da će je zvati na Whats up jer se on ne može slušati, a ona mu odgovara da ga nema instaliranog i nastavljaju komunikaciju na viberu, ali u šiframa. Ona ga upozorava da su mu oči zatvorene i da treba da angažuje njenog izvođača (Aleksandra Boljevića)… nije on neki jak izvođač, ali mu firma jaka, a ti tu firmu dobro podržavaš moj Dragane… izvođač radova je jako pokriven dobrim materijalima i projektanti ga dobro drže, kapiraš… sve projektante si spomenuo njegove… Dragan joj objašnjava da je Gazivoda upisan na ¼ placa, te da se zaletio da upiše i objekat, ali je on to spriječio. Ona ga upozorava da je Danko juče pogriješio i izgovorio dvije pogrešne riječi u korist onoga, rekavši da je Gazivoda bio izvođač, na šta si ti skočio, kao da nije ništa bilo, te da Danko nije bio tu zadnjih pet godina i da ne zna situaciju… Sanja ubjeđuje DK da je ovaj strašan izvođač… nije htio da radi za mnogo jače firme od ove… kaže :“ovom čovjeku hoću“… Ovaj moj izvođač ne bi ušao u ove radove da ja nisam… zajeban je mnogo… Nakon što mu Sanja kaže da još treba mnogo stvari da zna… DK je upozorava da piše na viberu sa ograničenjem od jedan minut (kako bi se komunikacija nakon jednog minuta sama brisala) i kaže joj neće to znati niko osim mene i tebe… DK šalje poruku da nema namjeru više ništa raditi, a i ako bude radio biće krajnje oprezan.

Iz prednje komunikacije je nedvosmisleno da okrivljena Sanja Popović dovodi u vezu okr. Dragana Kovačevića sa okr. Boljević Aleksandrom, upoznaje ga sa njegovim sposobnostima i ko stoji iza njega, a pri tom pričaju šifrovano koristeći izraze firma, projektant, izvođač radova, a na njenom telefonu su pronađene fotografije predmetne nepokretnosti na kojoj je zaokruženo zelenom bojom ulazna vrata prizemlja kuće u Bogišićima koji predstavlja ¼ Aleksandra Gazivode, fotografije okrivljenih Aleksandra Boljevića, Sanje Popović, sa ponte sporne nepokretnosti, fotografije Aleksandra Boljevića sa puškom, fotografija Aleksandra Gazivode, te fotografija cilindra brave kao dokaz o obijanju ulaznih vrata. Dio pomenutih fotografija koje se nalaze u galeriji telefona Sanje Popović nalaze se i u telefonu okrivljenog Dragana Kovačevića.

Iz listinga telefonskih komunikacija okrivljene Sanje Popović za tel. broj *** koji se vodi na njenog supruga Popović Sanjina koji je u listingu označen kao A broj na dan 21.10.2020. godine evidentirano je pet telefonskih poziva prema tel broju *** vlasnika Gazivoda Aleksandra označenih pod B brojem, pozivi su preusmjereni na drugi C broj koji koristi Aleksandar Gazivoda *** u vremenskom periodu 12:45:24h do 12:46:06h, a komunikacija nije ostvarena što potvrđuje navode okrivljene Sanje Popović da je okrivljeni Aleksandar Boljević više puta sa njenog telefona zvao Gazivodu, ali da je ovaj odbijao komunikaciju sa njim. Prednje ukazuje da je okrivljeni Boljević i na ovaj način vršio pritisak na Gazivoda Aleksandra što takođe potvrđuje navode podnosioca prijave.

Iz Nalaza i mišljenja vještaka geodetske struke Milutina Baturana od 15.01.2021.godine proizilazi da je isti po nalogu SDT-a izvršio snimanje građevinskog objekta na kat. parceli 105/1 i 105/4 KO Bogišići i dostavio elaborate izvedenog stanja. Iz elaborate izvedenog stanja proizlazi da je na kat parcelama 105/1 i 105/4 izgrađen objekat koji jednim dijelom u površini od 15 m2 zahvata i kat. parcelu 843 koja predstavlja vještački stvoreno neplodno zemljište površine 113 m2 iz LN 625 KO Bogišići u svojini države Crne Gore, a raspolaganje Vlade Crne Gore. Na licu mjesta evidentiran je i PD koji nije evidentiran u LN 441 KO Bogišići, kao ni u ovjerenom elaboratu licencirane okr. geodetske organizacije “Geo & Arh projekt” doo. Dakle, elaborat izvedenog stanja po okr. pravnom licu “Geo & Arh projekt” doo se razlikuje od stvarnog stanja na terenu, na način što je zauzetost zemljišta objektom veća na terenu za 14 m2, PD 1 po okr. pravnom licu “Geo & Arh projekt” doo ne postoji i nije evidentirana gradnja i zauzetost zemljišta od 15 m2 vlasništvo Vlade Crne Gore. Izvedeno stanje na terenu poklapa se sa elaboratom dostavljenim od strane pravnog lica “Geos” doo Podgorica, izrađenog po zahtjevu Gazivoda Aleksandra i predatog Upravi za nekretnine PJ Tivat, dana 08.08.2018. god. pod br. 121-953-2428/2018, a koji nije prihvaćen od strane okrivljenih u Upravi za nekretnine PJ Tivat. Motiv i zadatak neprihvatanja stvarnog izvedenog stanja, jasan je i vidljiv iz izvještaja istražiteljke Aide Čikić i Zakona o legalizaciji objekata, s obzirom da je okrivljeni Kovačević Dragan namjerno htio da prikrije gabarite objekta koji dijelom zahvataju zemljište koje je u raspolaganju Vlade Crne Gore, jer je to prepreka za legalizaciju objekta.

Iz Nalaza i mišljenja vještaka građevinske struke Aleksandra Rakočevića od 25.01.2021.godine proizlazi da procijenjena tržišna vrijednost predmetne nekretnine iznosi 666.650,00 eura, od čega vrijednost zauzetog zemljišta objektom iznosi 300.000,00 eura, te da su radovi na samom objektu koštali oko 500,00 eura po 1m2 bruto površine, odnosno ukupno od 150.000,00 do 170.000,00 eura.

Dakle, okrivljeni Dragan Kovačević je osmislio kriminalni plan da na zemljištu u državnoj svojini u zoni morskog dobra, sagradi nelegalni objekat, te da prikrivanjem stvarnih činjenica stvori uslove za legalizaciju objekta. U tome su mu pomogli članovi kriminalne organizacije: Zemljište na kome je sagrađen predmetni objekat upisano je kao svojina Države Crne Gore sa obimom prava 1/1.


 • Čl. 3 Zakona o državnoj imovini “Nadležni organi dužni su da sa stvarima i drugim dobrima u državnoj imovini postupaju kao dobri domaćini i odgovaraju za to”. Čl. 9 st.2 istog zakona “Prirodna bogatstva i dobra u opštoj upotrebi ne mogu biti objekti private svojine”. Član 10 st. 8 istog zakona “Dobra od opšteg interesa su između ostalog i dobra u opštoj upotrebi (…morsko dobro), čl. 6 istog zakona “imovinska prava i ovlašćenja u pogledu državne imovine vrši Vlada Crne Gore…”, dok član 61 istog zakona propisuje “ Zaključeni ugovori o sticanju i raspolaganju nepokretnim stvarima i pokretnim stvarima i drugim dobrima veće vrijednosti u državnoj imovini dostavljaju se Zaštitniku, državnom tužilaštvu Crne Gore i Državnoj revizorskoj instituciji u roku od 15 dana od dana ovjere…”
 • Čl. 20 st. 1 i st.3 Zakona o svojinsko pravnim odnosima “Dobra od opšteg interesa uživaju posebnu zaštitu (prirodna bogatstva, dobra u opštoj upotrebi, kulturna dobra, morsko dobro, nacionalni parkovi i druga dobra od opšteg interesa) u skladu sa zakonom”. “Vlasnici i imaoci drugih stvarnih prava na dobrima od opšteg interesa dužni su vršiti svoja prava u skladu sa načinom korišćenja propisanim posebnim zakonom”. Čl. 21 st. 1 istog zakona “Javno dobro je stvar koju, u skladu sa njenom namjenom, pod jednakim uslovima, mogu svi da koriste (prirodna bogatstva i dobra u opštoj upotrebi)”.
 • Članom 5 Zakona o morskom dobru propisano je “ Morskim dobrom upravlja javno preduzeće”. Članom 8 st. 1 i st.2 istog zakona “Vlada Republike Crne Gore donosi odluku kojom se uređuju uslovi, vrijeme korišćenja morskog dobra i visina naknade”. “U skladu sa odlukom iz stava 1. ovog člana javno preduzeće zaključuje ugovor o korišćenju morskog dobra sa korisnikom morskog dobra”. Članom 9 istog zakona “Korisnik morskog dobra ne može prenijeti svoja prava i obaveze na drugo pravno ili fizičko lice bez saglasnosti javnog preduzeća”.
 • Članom 3 st. 1 Zakona o notarima “Notar je dužan da vrši poslove iz svoje nadležnosti savjesno i pošteno, u skladu sa propisima”. Članom 27 st. 1 i st. 2 istog zakona “Notar je ovlašćen da odbije preduzimanje radnje: koja je prema zakonu nedopuštena; za koju smatra da je stranka preduzima prividno, da bi izbjegla zakonske obaveze ili protivpravno oštetila treće lice”. Član 29 st. 1, st.2 i st.3 istog zakona “Ako notar smatra da stranka nema pravo da sklopi određeni pravni posao dužan je da je na to upozori”. “Kada stranka, i pored upozorenja, insistira da se sastavi akt notar će ga sastaviti, ali je dužan u njemu navesti da je stranku upozorio na posljedice ovakve manjkavosti, a ukoliko se stranka tome protivi notar mora odbiti sastavljanje akta”. “Notar će, i pored insistiranja stranke, odbiti sastavljanje akta u slučajevima kada je to zakonom izričito zabranjeno”.
 • Članom 104 st. 2 Zakona o upravnom postupku propisano je “Ovlašćeno službeno lice mora prekinuti upravni postupak kad se prethodno pitanje odnosi na postojanje krivičnog djela, postojanje braka, utvrđivanje očinstva ili u drugim slučajevima propisanim zakonom. Postupak se mora prekinuti i kad je prethodno pitanje već predmet postupka pred nadležnim sudom, odnosno drugim organom”. Članom 126 st. 8 istog zakona “Kad drugostepeni organ poništi prvostepeno rješenje, dužan je da ukaže prvostepenom javnopravnom organu u kom pogledu treba dopuniti postupak, a prvostepeni javnopravni organ je dužan u svemu da postupi po drugostepenom rješenju i da, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 20 dana od dana prijema predmeta, donese novo rješenje. Protiv tog rješenja stranka ima pravo na žalbu”.
 • Članom 64 st. 3 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti propisano je da se “Za imaoca prava na objektu upisuje graditelj objekta koji nije izgrađen u skladu sa zakonom ili je izgrađen na više parcela ili na tuđem zemljištu, uz upis zabilježbe tereta u “G” listu lista nepokretnosti”. Članom 64a st. 2 istog zakona “Ispravu iz stava 1 ovog člana notar sačinjava na osnovu izjave podnosioca zahtjeva i geodetskog elaborata izvedenog stanja izgrađenog objekta izrađenog od strane licencirane geodetske organizacije koji ovjerava katastar, u skladu sa zakonom”. Član 65 istog zakona “Objekat u izgradnji upisuje se u G listu kao zabilježba gradnje na parceli na kojoj je započeta gradnja i sadrži podatke o: investitoru, tehničkoj dokumentaciji, građevinskoj dozvoli, roku završetka radova i drugim činjenicama od značaja za upis zabilježbe“. Član 66 istog zakona “Na posebnom dijelu objekta za imaoca prava utvrđuje se investitor objekta, odnosno lice koje podnese ispravu na osnovu koje se dokazuje pravo svojine ili se utvrđuje pravni kontinuitet u odnosu na investitora”. Članom 143 st. 1 i st. 2 istoga zakona “Ako je organ uprave utvrdio da je promjena na nepokretnosti nastala građenjem ili rekonstrukcijom objekata, nakon dostavljanja elaborata terenskih podataka o izvršenim radovima na terenu, prava na novoj nepokretnosti i vodovima će se utvrditi na način propisan u čl. 64 do 68 ovog zakona”. “Nakon provedenog postupka prvostepeni organ će o promjeni na nepokretnosti i vodovima i o utvrđivanju prava na novoj nepokretnosti i vodovima odlučiti rješenjem”. Članom 85 st. 1 istog zakona “Upisi u katastar nepokretnosti mogu se dozvoliti samo u odnosu na lice koje je u momentu podnošenja zahtjeva za upis upisano kao imalac prava koje se upisom zahtijeva ili koje istovremeno bude uknjiženo kao imalac prava”. Članom 86 st. 1 istog zakona “Upis u katastar nepokretnosti vrši se na osnovu isprava sastavljenih u propisanoj formi za njihovu punovažnost i koje nemaju očiglednih nedostataka koji dovode u sumnju njihovu vjerodostojnost”. Članom 87 st. 2 istog zakona “Uknjižba na novog imaoca prava neće se dozvoliti, ako u ispravi na osnovu koje se vrši uknjižba raniji imalac prava nije označen i prema njemu pravo novog imaoca nije utvrđeno”. Članom 89 st. 1 istog zakona “Isprave koje su o pravnim poslovima sastavili nadležni organ ili notar u granicama svojih ovlašćenja i u obliku za njihovu punovažnost iz čl. 86, 87 i 88 ovog zakona, pod uslovom da sadrže sve ono što je potrebno i za uknjižbu na osnovu privatnih isprava” i članom 127 st. 1 istog zakona “Rješenjem drugostepenog organa kojim se poništava rješenje o upisu iz čl. 122 i 123 ovog zakona naložiće se brisanje upisa, uspostavljanje pređašnjeg stanja upisa i brisanje zabilježbe žalbe protiv rješenja”.


Na osnovu izloženog, nalazim da su u radnjama optuženih Dragana Kovačevića, Ane Lakićević-Grdinić, Veselin Tomašević, Krsto Pavićević, Danilo Jovanović, Danko Kovačević, Aleksandar Boljević, Sanja Popović i i optuženog pravnog lica “Geo & Arh” DOO Podgorica, su sadržana sva zakonska obilježja bića krivičnih djela stavljenih im na teret, zbog čega je podizanje Optužnice opravdano i na zakonu zasnovano.

SPECIJALNI TUŽILAC

Lidija Mitrović


dragan kovačević

optužnica

pritvor

Specijalno državno tužilaštvo

SDT

uprava za nekretnine

Ana Lakićević-Grdinić

Veselin Tomašević

Krsto Pavićević

Danilo Jovanović

Dalibor Knežević

Danko Kovačević

Aleksandar Boljević

Sanja Popović

Geo & Arh

Lidija Mitrović

Izdvojeno

Ovaj projekat finansira Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD.
Ambasada

Tel: + 382 20 336 633

Mob.tel: + 382 68 744 025

[email protected]

Bulevar Džordža Vašingtona 78, Podgorica,Montenegro

Rubrike
Impresum
Olivera LAKIĆ

[email protected]

Savo PRELEVIĆ

[email protected]

Radmila GRBIĆ

[email protected]

Pravila korišćenja

Terms and Conditions

Privacy policy

GDPR

Copyright © 2023 Libertas Press. | All rights reserved. | Made by Oykos Development