Tužilaštvo će opet istraživati porijeklo Milovog prvog miliona

Krivičnu prijavu MANS-a odbacio je bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, koji je tu nevladinu organizaciju obavijestio 19. jula 2021. godine da ni jedan od ljudi koje je MANS sumnjičio nije počinio ni jedno krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti
Foto: Libertaspress/Savo Prelević
Đukanović
Đukanović
Foto: Libertaspress/Savo Prelević
Foto: Libertaspress/Savo Prelević
Đukanović

Glavni specijalni državni tužilac Vladimir Novović ponovo je otvorio izviđaj povodom krivične prijave koju je Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) podnijela tom tužilaštvu 4. februara 2019. godine protiv predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića, Duška Bana, Željka Mihailovića i bivšeg direktora Uprave za sprečavanje pranja novca Predraga Mitrovića, zbog sumnje da su počinili krivično djelo pranje novca na organizovan način, potvrdio je Libertasu portparol Specijalnog tužilaštva, tužilac Vukas Radonjić.

Krivičnu prijavu MANS-a odbacio je Novovićev prethodnik, Milivoje Katnić, koji je tu nevladinu organizaciju obavijestio 19. jula 2021. godine da ni jedan od ljudi koje je MANS sumnjičio nije počinio ni jedno krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti.

Libertas je imao uvid u izvještaj koji je Specijalno tužilaštvo dostavilo ovog proljeća Evropskoj komisiji (EK) odgovarajući na njihov zahtjev da objasne šta su preduzeli i šta su utvrdili povodom krivične prijave MANS-a.

Tužilaštvo ih je obavijestilo da je, u svojstvu građana, prikupilo obavještenja od Duška Bana, Željka Mihailovića i Predraga Mitrovića. Sva trojica su negirala da su se ogriješili o zakon.

Đukanovića nijesu ništa pitali.

Novović Foto: Libertaspress/Savo Prelević

Tužilaštvo je obavijestilo EK da su, radeći po prijavi MANS-a, a posredstvom međunarodne pravne pomoći, tražili bankarsku dokumentaciju od švajcarske konfederacije i, kako piše u tom izvještaju, obavili ekonomsko-finansijsko vještačenje. Tražili su, naveli su, i dodatnu bankarsku dokumentaciju od Raiffeisen banke u Luganu – Švajcarska i nakon svega utvrdili da nema krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti.

Oni su obavijestili EK da su Duško Ban i Željko Mihailović, na saslušanju u Specijalnom tužilaštvu kazali da su posjedovali lični zajednički račun u Raiffeisen banci u Luganu, u Švajcarskoj, i da su sklopili ugovor o investiranju sa firmom “Comstel LTD” sa Kipra, vlasništvo Duška Kneževića. Cilj tog ugovora o investiranju, kazali su, bila je kupovina akcija na berzi u Crnoj Gori, pa su sa Kneževićevom firmom zaključili ugovor na dvije i po godine i sa svog računa u Švajcarskoj prenijeli milion i po eura na račun Kneževićeve firme.

“Nakon što su dobili informacije o kreditu, ili kreditnim aktivnostima vezanim za kredit koji je Duško Knežević završavao za njihovog prijatelja Mila Đukanovića, i nakon što se ustanovilo da njegov kreditni rejting, ipak, nije dovoljan da se taj kredit može podići, na zahtjev Đukanovića pristali su da njihova transakcija na “Comstel LTD” u iznosu od 1.500.000 eura može poslužiti kao kolateral za dobijanje kredita firmi “Capital Invest”. O tome su informisali Duška Kneževića da može njihov novac upotrijebiti u tu svrhu. Dalje navode da su navedenih 1.500.000 eura koje su zajedno stekli, prebacili na račun firme “Comstel LTD” u vlasništvu Duška Kneževića po ugovoru o investiranju. Predmetni novac su stekli poslovnim aktivnostima koje su imali van Crne Gore. Radi se o poslovnim aktivnostima unazad otprilike 20 godina koje su rađene u zemljama Evropske Unije i dominantno su se bavili trgovinom nekretnina, namještaja, tekstila, frishopovskom robom, kao i akcijama. Dalje navode da se nikada nijesu bavili poslovima tranzita cigareta“, piše u tom dopisu.

Mitrović Foto: Libertaspress/Savo Prelević

Bivši direktor Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, Predrag Mitrović, na saslušanju u tužilaštvu je kazao “da su, koliko ga sjećanje služi, kreditna sredstva koje je dobio tadašnji (i sadašnji op.a) predsjednik Milo Đukanović, sa aspekta nadležnosti i rada Uprave i tadašnjih pozitivnih propisa, predstavljala apsolutno regularnu transakciju, jer su sredstva došla iz poslovne banke koja je funkcionisala u Evropskoj Uniji, to jest konkretno u Velikoj Britaniji – Pireus banka“.

Mitrović je u tužilaštvu objasnio da bi neka transakcija bila sumnjiva, ona mora biti označena na bazi indikatora sumnjivih transakcija koji su tada bili na snazi, to jest u upotrebi.

“A ova transakcija ni na jedan od tadašnjih indikatora se nije mogla uklopiti. Dakle, sa aspekta izvora sredstava, a to su bankarska sredstva iz Evropske Unije, nema ništa sporno. Po procedurama koje su tada, a i danas dobrim dijelom na snazi, niti strana finansijsko-obavještajna služba, niti zakonski obveznik, niti bilo koji treći subjekt, nije prijavio sumnjivu transakciju, jer da su vidjeli ili da su imali saznanja da se radi o neregularnom transferu zasigurno bi neko dostavio sumnju, to jest uredno prijavljenu sumnjivu transakciju, što se i dešavalo u mnogim drugim slučajevima“, rekao je Mitrović u svom iskazu datom tužilaštvu u svojstvu građanina.

Tužilaštvo u izvještaju EK navodi da su se 5. marta 2019. godine, obratili nadležnom pravosudnom organu Švajcarske i tražili podatke, informacije i dokumentaciju o stvarnom vlasniku računa broj 1041078 koji je otvoren u poslovnoj banci “Banca Faiffeisen Lugano”, karton deponovanih potpisa, to jest podatke i informacije o licima koja su ovlašćena da raspolažu novčanim sredstvima na tom računu, analitičku karticu tog računa sa nalozima za uplatu, isplatu i transfer, podatke, informacije i dokumentaciju o nalogodavcima koji su vršili transfer novčanih sredstava u korist tog računa… Tražili su i podatke, informacije i dokumentaciju o licima koja su vršila gotovinske uplate u korist tog računa.

Nakon što su dobili traženu dokumentaciju 30. decembra 2020. godine, i nakon prevođenja te dokumentacije, ona je data na ekonomsko-finansijsko vještačenje sudskom vještaku, Hamidu Šaboviću.

Njegov zadatak je bio da se, na osnovu dostavljene dokumentacije, izjasni ko su lica ovlašćena da raspolažu novcem na računu CH07 8037 5000 1041 0786 6, vlasnika Cque Zenga, koji se vodi kod Raiffaisen banke u Luganu, da izvrši analizu i pregled izvršenih transakcija – uplata-isplata na tom računu, sa navođenjem vlasnika računa i poslovne banke kojoj se transferiše novac sa tog računa, ili sa koje se vrše uplate na taj račun, a posebno pravnog osnova za izvršene transakcije, da li su vršene gotovinske isplate i u kom iznosu, kada i kome i koliko je novca na tom računu.

“Iz nalaza i mišljenja sudskog vještaka ekonomsko-finansijske struke, Hamida Šabovića, od 02.04.2021. godine, proizlazi da su Duško Ban i Željko Mihailović kod Raiffaisen banke u Luganu otvorili više računa dana 02.12.2003. godine, da je klijent pomenute banke pod brojem 1041078 poslovao sa šifrom Cque Zenga, tako da je poslovanje prikazano pod šifrom, a koja je otkrivena na zahtjev ovog tužilaštva, iza koje šifre i broja su Duško Ban i Željko Mihailović iz Crne Gore“, piše u izvještaju tužilaštva.

Vještak Šabović je naveo u svom nalazu da do 2010. godine banka nije dostavila dokumentaciju o prometu novca na računima Bana i Mihailovića i predložio je da se od Raiffaisen banke traži nedostajuća dokumentacija za period od otvaranja tih računa, od 2003. godine do 01.01.2010. godine.

“S obzirom na to da je banka dostavila evidenciju o promjenama na transakcionim i tekućim računima Bana i Mihailovića od 2010. do 2015. godine, a nije dostavila evidencije i dokumentaciju za period od otvaranja računa, tj. od 2003. do 2010. godine, vještak Šabović se nije mogao izjasniti u vezi sa polaganjem depozita Bana i Mihailovića i uplata na njihov račun kod Raiffaisen banke, kao i prenosa sa tog računa na druge račune“, piše u izvještaju.

Specijalno tužilaštvo se ponovo obratilo nadležnim organima Švajcarske 10. maja 2021. godine tražeći da se od Reiffeisen banke obezbijedi evidencija i dokumentacija o ostvarenim finansijskim transakcijama na svim računima klijenta Cque Zenga (stvarni vlasnici Duško Ban i Željko Mihailović), za period od otvaranja računa u oktobru 2003. do 1. januara 2010. godine.

“Iz odgovora dobijenog od švajcarske konfederacije, po zamolnici ovog tužilaštva, 16.08.2021. godine obavještavaju nas da je tužilaštvu ranije dostavljena sva raspoloživa bankarska dokumentacija klijenta Cque Zenga broj 101078 kod Raiffaisen banke, tj. od 01.01.2010. godine, pa nadalje, dok je prije tog datuma dokumentacija uništena, jer je istekao period čuvanja od 10 godina“, piše u izvještaju tužilaštva.

Foto: MANS

MANS je podnio krivičnu prijavu Specijalnom tužilaštvu jer sumnjaju da milion i po eura potiču iz krivičnog djela i da je taj novac poslužio kao garancija za dobijanje kredita od Pireus banke,  jer Duško Ban i Željko Mihailović taj novac nijesu direktno položili kod firme “Capital Invest”, koja je trebala garanciju u vidu keš kolaterala, ili direktno kod Pireus banke, koja je tražila garanciju za kredit.

Oni su, sumnja MANS, u namjeri da prikriju porijeklo novca, milion i po eura uplatili prvo kod Duška Kneževića (Comstel Limited sa Kipra), a zatim sa računa te firme na Kipru novac je prebačen na račun Pireus banke u Londonu kao garancija za dobijanje kredita firme “Capital Invest”.

MANS je u krivičnoj prijavi tužilaštvu naveo da smatraju da se radi o simulovanom pravnom poslu zaključenom između, s jedne strane Duška Bana i Željka Mihailovića, i s druge strane firme “Comstel Limited” koji su zaključili ugovor o investiranju, to jest kupovini akcija.

Sumnju da se radi o “prljavom“ novcu MANS bazira na konstataciji da su Ban i Mihailović vodili firmu “MIA“ iz Uba, koja je u vlasništvu Stanka Subotića, i pisanju zagrebačkog “Nacionala“ da su Ban i Mihailović uzimali 15% profita od ove firme iz posla tranzita cigareta.

“Činjenica je da su predmetnih 1,5 milion eura prijavljeni Ban i Mihailović deponovali kod Raiffaisen banke u Luganu, tj. kod renomirane poslovne banke, govori i da je ta renomirana banka izvjesno morala zahtijevati dokaz o porijeklu novca i svakako ne bi prihvatila novac čije je porijeklo sumnjivo. Kako u tom dijelu nema dokaza koji bi predstavljali osnovanu sumnju da je novac stečen kriminalnom aktivnošću prijavljenih Bana i Mihailovića, a novinski članci ne mogu predstavljati dokaz, to samim tim nema ni dokaza koji bi predstavljali osnovanu sumnju ni za druga prijavljena fizička i pravna lica koja su bila u poslovnom odnosu sa Banom i Mihailovićem da su prikrivali porijeklo navedenog novca, iz kojih razloga je odbačena krivična prijava zbog nepostojanja osnovane sumnje da su prijavljena lica izvršili krivično djelo pranje novca na organizovan način“, zaključak je prethodnog specijalnog državnog tužioca, a piše u izveštaju koji je tražila EK.

Iako je dokument u kojem se MANS obavještava da je odbačena njihova krivična prijava potpisao Milivoje Katnić, tu istragu je vodio tada specijalni tužilac Veljko Rutović, koji je unaprijeđen u zvanje zamjenika vrhovnog državnog tužioca.

Nakon ponovnog otvaranja izviđaja, Novović je predmet povjerio specijalnoj tužiteljki Mariji Raspopović.

Pročitajte još

iako najavljen kao veliki protest ispred upravne zgrade kompanije, kao podrška …
Aktivnosti nadležnih državnih službi Crne Gore i njihovih međunarodnih partnera, naveli …
U dvorište kuće Z.Š. u Nikšiću jutros je, jedan sat nakon …

© Copyright 2021 Libertas Press
Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

Ovaj projekat finansira Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD.

Impresum

Crnogorski novinarski istraživački portal „Libertas Press“ osnovala je
NVO „Kontekst“.

Direktorica i glavna i odgovorna urednica

Olivera LAKIĆ

[email protected]

Tehnički urednik/foto

Savo PRELEVIĆ

[email protected]

Izvršna urednica
Radmila GRBIĆ
[email protected]

[email protected]


Tel: +382 20 325 255
Ulica Džordža Vašingtona 78,
Podgorica
Montenegro

O nama

Crnogorski novinarski istraživački portal „Libertas Press“ osnovala je
NVO „Kontekst“.

Direktorica i glavna i odgovorna urednica

Olivera LAKIĆ

[email protected]

Tehnički urednik/foto

Savo PRELEVIĆ

[email protected]

Izvršna urednica
Radmila GRBIĆ
[email protected]

[email protected]


Tel: +382 20 325 255
Ulica Džordža Vašingtona 78,
Podgorica
Montenegro